Furesø Lokalforening

Velkommen til Furesø Lokalforening

Hvad laver vi?
Furesø Lokalforening har eksisteret i over 20 år. Vi har gang i rigtig mange aktiviteter for udsatte børnefamilier i kommunen, fx:

  • Familieoplevelsesklubben er en klub for børn i familier, der er udfordrede på forskellig vis og har et spinkelt netværk. Vi arrangerer ca. 10 events/udflugter årligt - alle i weekenden. Oplevelserne er meget forskellige, og vi gør vores bedste for at familierne får en på opleveren. Det kan fx være en biograftur, en fastelavnsfest, en fisketur, en tur på et museum, en tur i Zoo, en tur til skolelandbruget, en skovtur eller sejltur, en mad- eller bagedag og lign.

  • Projekt Velkommen til Danmark og Furesø kommune blev startet op i 2016 som et integrationsprojekt. Klubben er for familier med børn (5-12 år) af anden etnisk herkomst end dansk, der synes det er hyggeligt at lave forskellige aktiviteter i et socialt samvær, hvor man lærer om hinandens kultur og traditioner, og hvor integration i lokalsamfundet er et særligt fokusområde. Der er 8-10 udflugter/events årligt (lørdage) – kreative og kulturelle aktiviteter. friluftsaktiviteter, fælles madlavning mm.

  • Naturklub Furesø er en familieklub for udsatte børn og deres forældre med socialt samvær og fælles oplevelser i naturen omkring Hareskoven. Familier og frivillige finder og undersøger dyr og planter, passer og plejer en lille skovsø, leger og bygger hytter, går en tur i skoven, fisker og lign. og laver mad over bål i sommerhalvåret eller spiser medbragt mad. Der arrangeres min 4-5 ture årligt (altid i weekenden).

  • Projekt Hjertetræ, hvor vi i december måned i samarbejde med Centerforeningen opstiller et juletræ på Farum Bytorv, hvor børn på røde hjerter kan skrive deres julegaveønsker. Takket være en overvældende opbakning fra kommunens borgere er det de seneste år lykkedes os at formidle rigtig mange gaver ud til trængende børn i lokalområdet. Lokafdelingen køber og indpakker gaverne og uddeler disse ifm en julefest i december.
  • Kunne du også have lyst til at være en del af Hjertetræet på Farum Bytorv? Vi samler donationer i alle størrelser, så vi sammen kan sikre, at alle "Hjerteønskerne" på træet kan blive opfyldt. Ønskerne kommer fra trængende børn i kommunen og dermed også de børn, der er tilknyttet klubberne. Selv en lille handling gør en stor forskel. Vi vil blive meget glade for din støtte.
  • Vores lokale Red Barnet Furesø MobilePay nummer er: 715959.

Derudover stiller vi med indsamlere til Red Barnets landsindsamling, og vi deltager i lokale events og er med til at synliggøre Red Barnet i kommunen, bl.a. via Center for Børn og voksne.

Læs mere på: Facebook Furesø Lokalforening


Hvem er de frivillige?
Furesø Lokalforening består i øjeblikket af 38  frivillige, heraf 8 bestyrelsesmedlemmer. Der er altid brug for frivillige og udover det faktum, at man får det godt af at gøre noget godt, især for børn, så hygger vi os altid, når vi er sammen.

Hvis du synes det lyder som noget, du kunne tænke dig at være en del af, så skynd dig at kontakte os på HRfuresoe@redbarnet.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores lokalforening.


Bestyrelsen

Birgit Kjeldgaard, formand og HR-leder
Jørgen Jensen Kay, næstformand
Anne Sørensen, kasserer
Sabrina Damgaard, sekretær og SoMe-medarbejder
Anja Thygesen, Klubleder Familieoplevelsesklubben
Annie Christiansen/Selma Schmidt, klubledere Velkommen til DK/Furesø
Kjeld Nørgaard, klubleder Naturklub Furesø
Rebecca Micheelsen, Event Manager


Hvor kan du følge os?

Facebook

 

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik af 1.10.2018 for Red Barnet Furesø lokalforening i henhold til den nye Persondataforordning (GDPR) der trådte i kraft den 25.5. 2018.

Vi behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Bestyrelsen er dataansvarlig og har det juridiske ansvar for behandling af personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte lokalforeningens data-kontaktperson:

Formand Birgit Kjeldgaard

Telefonnr.: 29680810

Mail: formandfuresoe@redbarnet.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger:

 • Fx kontaktoplysninger som bopælskommune, telefonnummer og mailadresser, fødselsår eller lignende ikke følsomme personoplysninger.
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og - i særlige tilfælde - bankkontonummer
 • Oplysninger om godkendt børneattest

 

Børneattest
Det er et lovkrav, at foreninger og andre, der arbejder inden for Servicelovens område (det sociale område), skal indhente børneattester på alle frivillige, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Vi skal have samtykke fra den person, vi indhenter børneattest på.  Aktuel praksis i Red Barnet Furesø lokalforening er, at den frivillige selv udfylder og fremsender digitalt skema vedr. børneattest. Du opretter selv din profil digitalt på Red Barnet Frivillignet, og du er selv dataansvarlig og dermed ansvarlig for at holde dine opgivne data ajour. Vi indhenter – på din foranledning og dit samtykke - oplysninger fra Politiet/Red Barnets hovedkontor vedr. godkendelse af børneattest, og den dataansvarlige i Furesø lokalafdeling får besked via Red Barnet Kbh, når børneattesten er godkendt.

Børneattestoplysninger opbevares digitalt på Red Barnets hovedkontor i København, så længe du er frivillig i lokalforeningen.


Lokalforeningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler udelukkende dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af lokalforeningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At have et til enhver tid opdateret overblik over foreningens frivillige
 • At håndtere dine rettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til lokalforeningens vedtægter
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan etablere en database over foreningens frivillige med angivelse af navn, tlf.nr., mailadr., fødselsår og funktion i lokalforeningen.
 • I ganske særlige tilfælde beder vi om oplysninger vedr. din bankkonto for at kunne udbetale transport- og rejsegodtgørelser, refusion og lignende.
 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling.
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
 • At administrere de frivilliges relation til foreningen

 

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, indhenter vi altid samtykke fra en forælder.


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Opbevaring: Ansøgninger til frivilligjob opbevares digitalt hos formanden på en privatpc, som er beskyttet af password, som kun formanden kender.

Lokalforeningens fortegnelse over frivillige opbevares digitalt på et Excell regneark hos data-kontaktpersonen på privat pc, som er beskyttet af password. Kun hovedkontoret i Red Barnet og databehandlere i lokalforeningens bestyrelse kan få adgang til oplysningerne.

Sletning: Vi sletter oplysninger om dig, senest et halvt år efter, at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer kun oplysninger i anonymiseret form på frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

 

Regler for billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet
Vi er forsigtige med at lægge billeder af frivillige og børnefamilier i oplevelsesklubberne på nettet.

Ved portrætbilleder indhenter vi altid personens skriftlige samtykke, før vi lægger billedet ud på fx facebook, hjemmesiden eller lign.

Ved situationsbilleder, som har til formål at vise en aktivitet, fx en udflugt med vores Familieoplevelsesklub, kan vi i nogle tilfælde gøre det uden at indhente samtykke, hvis billedet er harmløst. Vurderes konkret i den enkelte situation.

Vi indhenter altid skriftlig samtykke, hvis børn optræder på billeder. Det gælder uanset, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede. Og vi afbilder altid børn, så de ikke kan identificeres.

Et samtykke til at bringe et billede på lokalforeningens facebookside kan ikke trækkes tilbage. Billedet må kun bruges til det formål, samtykket blev givet til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktinfo på vores data-kontaktperson, Heidi Vanell, øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger/slettet dit billede, gennemfører vi ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt.


Databeskyttelse og datasikkerhed
Vi tænker databeskyttelse ind på følgende måde:

 • Vi indsamler ikke flere personlige oplysninger end nødvendigt.
 • Vi opbevarer ikke oplysningerne længere end nødvendigt
 • Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de formål som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet inden for 72 timer, hvis personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.
 • Vi forbeholder os ret til at ændre lokalforeningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil de frivillige modtage meddelelse herom.

 

Klage
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandlingen af dine personoplysninger:

Mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf. 3319 3200


Oplysninger om børnefamilier (børn og forældre) der er tilknyttet lokalforeningens aktiviteter
Vi behandler almindelige, ikke- følsomme personoplysninger (udelukkende navn, adresse, tlf.nr og mailadr.) på lokalforeningens tilknyttede børn og deres forældre.

Børnefamilierne er omfattet af samme retningslinjer som beskrevet i privatpolitikkens afsnit 1 vedr. samtykke, videregivelse af personoplysninger opbevaring og sletning af personoplysninger, rettigheder, regler for billeder på hjemmesider/sociale medier og internettet, databeskyttelse og datasikkerhed samt klagemulighed.

Red Barnet Furesø lokalforenings til enhver tid gældende privatlivspolitik er offentliggjort på Foreningens hjemmeside og Facebook.

Privatlivspolitikken er opdateret og vedtaget på bestyrelsesmøde den 1.10. 2018.