Vi arbejder for børns rettigheder

Høringssvar

Red Barnet arbejder for at styrke børns rettigheder. Det gør vi blandt andet ved at bidrage til lovgivningsprocessen gennem fortalerarbejde og afgivelse af høringssvar. Her kan du læse Red Barnets seneste afgivne høringssvar.

1. februar 2023
Ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland

20. februar 2023
Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser
Vedr. obligatorisk seksualundervisning.

15. marts 2023
Lovforslag om ændring af lov om folkeskolen
Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 og afskaffelse af udviklingsplanen m.v.

30. marts 2023
Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

8. maj 2023
Styrkelse af undervisningen for anbragte børn og unge

13. juni 2023
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
Vedr. sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1.-2. klassetrin.

19. juni 2023
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
Vedr. bedre mulighed for udsat skolestart.

5. juli 2023
Forslag til lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland
Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med
barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.

10. august 2023
Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester

10. august 2023
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

16. november 2023
Bekendtgørelse om børnehuse

17. november 2023
Forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven

23. november 2023
Bekendtgørelse om specialundervisning

5. januar 2022
Lov om ændring af barselsloven
Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

13. januar 2022
Ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område

22. februar 2022
Forslag til lov om ændring af erstatningsansvarsloven
Fastsættelse af ordning for tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse

14. marts 2022
Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

16. marts 2022
Handlingsplan for Danmarks implementering af Den Europæiske Børnegaranti

4. april 2022
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
Effektivisering af straffesagskæden og af nævnsprocessen m.v.

4. april 2022
Forslag til ændring af lov om fuldbyrdelse af straf, straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
Herunder leje af fængselspladser i udlandet revision af disciplinærstraffe-systemet m.m.

19. april 2022
Ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område

21. juni 2022
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
Tildeling af nyt personnummer til mindreårige, som oplever at tilhøre det andet køn, og ophævelse af refleksionsperioden som betingelse for tildeling af nyt personnummer til voksne, som oplever at tilhøre det andet køn

24. juni 2022
Forslag om barnets lov

4. september 2022
Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
Initiativer mod digitale krænkelser, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt og udnyttelse af religiøs afhængighed

17. november 2022
Handlingsplan mod vold i nære relationer

20. december 2022
Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

24. februar 2021
Uddannelse som selvstændig prioritet i ny udviklingspolitisk strategi

4. marts 2021
Lov om ændring af udlændingeloven
Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande

4. marts 2021
Lov om ændring af udlændingeloven
Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande

25. maj 2021
Afrapportering fra den tværministerielle Task Force Evakuering

19. august 2021
Forslag til lov om ændring af adoptionsloven m.v.

1. september 2021
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud

24. september 2021
Lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.

4. februar 2020
Forslag til lov om ændring af lov om social service
Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter

14. marts 2020
Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

28. september 2020
Lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring
af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen
Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af
skolelederens beslutninger m.v.

4. november 2020
Forslag til lov om
ændring af straffeloven Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

14. december 2020
Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
Styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger

11. februar 2019
Forslag til lov om ændring af straffeloven
Forbud til dømte seksualforbrydere

20. september 2019
Lov om ændring af udlændingeloven
Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning

26. september 2019
Forslag til lov om ændring af lov om social service
Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager

10. oktober 2019
Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

7. marts 2017
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.

25. april 2017
Lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn
Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.

27. april 2017
Kriminalisering af sexdukker, der ligner børn

21. juni 2017
Betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser

23. august 2017
‘Plads til Alle’ i det kommende års budget

23. august 2017
Forslag til databeskyttelsesloven

30. oktober 2017
Forslag til lov om ændring af straffeloven
Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse

Harmonikaindhold