LOVGIVNING OM SEKSUELT OVERGREBSMATERIALE MED BØRN

Den danske lovgivning om seksuelt overgrebsmateriale følger lovgivningen i EU. 

Alder - hvornår er man barn?
Børn defineres som personer under 18 år. Samtidig er den seksuelle lavalder 15 år, som betyder, at unge på 15, 16 og 17 har ret til et seksualliv, men samtidig er de stadig beskyttet af lovgivningen, f.eks. i forhold til at blive udnyttet som pornomodeller eller i prostitution.

Unge på 15, 16 og 17 år må gerne optage og dele nøgenbilleder med deres kæreste, men billederne bliver ulovlige, hvis de for eksempel deles på internettet.

OVERBLIK OVER DANSK LOVGIVNING

  • Det er ulovligt bevidst at søge efter overgrebsbilleder- eller videoer med børn på internettet. 
  • Seksuelt overgrebsmateriale med børn er defineret som billeder og film, der viser børn involveret i seksuelle aktiviteter eller i seksualiseret posering eller med fokus på barnets kønsdele. 
  • Lovgivningen omfatter ikke billeder og film med børn, der er blevet instrueret i at posere erotisk foran et kamera, så længe materialet ikke viser eller har fokus på barnets kønsdele.

Straffelovens paragraffer om seksuelt overgrebsmateriale med børn 

  • 226. Den, der optager seksuelt materiale, herunder fotografier, film el.lign., af en person under 18 år, med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
  • 227 stk. 1. Den, der medvirker til, at en person under 18 år deltager i en forestilling med seksuel optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. 
  • 235, stk. 1. Den, som udbreder seksuelt materiale, herunder fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende, af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, eller undersærligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. 
  • 235, stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med seksuelt materiale, herunder fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende, af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.”

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Lovgivning om grooming Begrebet grooming anvendes om situationer, hvor en voksen skaber kontakt til et barn på en manipulerende måde og opbygger et venskab med henblik på at indgå i seksuelle relationer eller aktiviteter. Grooming kan foregå fysisk såvel som digitalt.

Pr. 1 juli 2023 er grooming kriminaliseret i Straffeloven efter § 231. Det betyder, at grooming er anerkendt som ulovlig udnyttelse af børn.

§ 231. For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.

I lovgivningen står der, at det er ulovligt at starte en relation med et barn eller en ung for at manipulere eller lokke dem til at gøre ting, der skal tilfredsstille groomeren seksuelt. Det gælder både for digital og fysisk grooming. Det betyder altså, at hvis en voksen lokker, manipulerer og opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb, så kan det straffes med op til to års fængsel. 

Endelig kan § 232 om blufærdighedskrænkelse være relevant i de situationer, hvor krænkeren skriver, sender eller viser pornografiske ting mod barnets vilje.

 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse.

Har du været udsat for et digitalt overgreb?

Hvis du været udsat for et digitalt overgreb, kan du få hjælp og sparring hos SletDet Rådgivningen.