Lovgivning om seksuelt overgrebsmateriale med børn

Den danske lovgivning om seksuelle overgreb og digitale sexkrænkelser følger lovgivningen i EU. 

Alder - hvornår er man barn? 
Børn defineres som personer under 18 år. Samtidig er den seksuelle lavalder 15 år, som betyder, at unge på 15, 16 og 17 har ret til et seksualliv, men samtidig er de stadig beskyttet af lovgivningen, f.eks. i forhold til at blive udnyttet som pornomodeller eller i prostitution.

Unge på 15, 16 og 17 år må gerne optage og dele nøgenbilleder med deres kæreste, men billederne bliver ulovlige, hvis de for eksempel deles på internettet.

Overblik over dansk lovgivning

 • Det er ulovligt bevidst at søge efter overgrebsbilleder- eller videoer med børn på internettet. 
 • Seksuelt overgrebsmateriale med børn er defineret som billeder og film, der viser børn involveret i seksuelle aktiviteter eller i seksualiseret posering eller med fokus på barnets kønsdele. 
 • Lovgivningen omfatter ikke billeder og film med børn, der er blevet instrueret i at posere erotisk foran et kamera, så længe materialet ikke viser eller har fokus på barnets kønsdele.


Straffelovens paragraffer om seksuelt overgrebsmateriale med børn
 

 • 226. Den, der optager seksuelt materiale, herunder fotografier, film el.lign., af en person under 18 år, med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 • 227 stk. 1. Den, der medvirker til, at en person under 18 år deltager i en forestilling med seksuel optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. 
 • 235, stk. 1. Den, som udbreder seksuelt materiale, herunder fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende, af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, eller undersærligtskærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. 
 • 235, stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med seksuelt materiale, herunder fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende, af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.”

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Lovgivning om grooming
Begrebet online-grooming anvendes om situationer, hvor en voksen via internettet skaber kontakt til et barn på en manipulerende måde og opbygger et venskab med henblik på at indgå i seksuelle relationer.

I Danmark findes der ikke nogen decideret lov eller bestemmelse imod grooming, men flere personer er blevet dømt for forsøg på overgreb med henvisning til Straffelovens § 21 og §222, som også beskriver grooming-processen med ordene: 'udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed'.

 • 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.
 • 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af  § 216, stk. 2. (beskriver, at seksuelle overgreb mod børn under 12 år altid defineres som voldtægt).

 Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

 Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

 • 216, stk. 2 beskriver, at seksuelle overgreb mod børn under 12 år altid defineres som voldtægt.
 •  223 stk. 2 er også relevant i sager om grooming:
  • 223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

 Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

 225. Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

Endelig kan § 232 om blufærdighedskrænkelse være relevant i de situationer, hvor krænkeren skriver, sender eller viser pornografiske ting mod barnets vilje.

 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse.