Projekter støttet med Danidas flexmidler

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2024: 

Irak -  1.826,315 DKK

Støtte til tidlige og forberedende indsatser (Anticipatory Action) til klimakrisen i den sydlige del af Irak.

Irak er blandt de fem lande i verden, der er mest sårbare over for klimaforandringer. Især den sydlige del af landet lider under gentagne katastrofer som tørke og oversvømmelser. Dette bidrager til øget migration, økonomisk usikkerhed og sociale udforinger, såsom børnearbejde og tidlige ægteskaber. Manglen på tidlig varsling og informationsdeling blandt befolkningen i forbindelse med katastrofer forstærker sårbarheden og konsekvenserne for især kvinder, børn, ældre og folk der lever med handicap.

Red Barnet har et projekt, der støttes af DANIDA Flex, og det fokuserer på at etablere tidlige og forebyggende indsatser for at mindske katastrofens virkninger før katastrofen opstår. Pro-jektet støtter lokalbefolkningen i Missan med viden, træning, kapacitet og økonomiske res-sourcer til at udvikle responseplaner for at mindske effekten af fremtidige klimarelaterende katastrofer. Lokal viden og lokalt initiativ er afgørende for projektet, og Red Barnet forventer, at der vil være lokal styring og ejerskab af projektet, som er med til at forankre langsigtede virkninger, selv efter projektets afslutning.

Red Barnet samarbejder med en lokal NGO, Al-Aghsan, som de støtter i at styrke deres kapacitet, inden for områder som Al-Aghsan ønsker. På denne måde kan Al-Aghsan fortsætte arbejdet med lokalt styrede forebyggende indsatser, efter nærværende projekts afslutning. Projektet støtter børn og unge i lokalsamfundet i at identificere de vigtigste klimarelaterede risici i deres samfund, samt udvikle planer for at fo-rebygge omfanget og effekten af fremtidige katastrofer. Ved at lokalbefolkningen identificerer og definerer de største behov for forebyggelse indsatser, kan økonomisk robusthed og bedre levevilkår bedre opretholdes, selv når klimakatastroferne rammer.

Derudover har projektet fokus på at fremme samarbejde på nationalt niveau, for at sikre at behovet for kvinder, mænd og børn bliver adresseret og prioriteret blandt nationale beslutningstagere, ved at informere om nødvendige forebyggende initiativer. Med viden, træning, lokalt ejerskab og forankring, styrker projektet lokalbefolkningens levevilkår og robusthed mod fremtidig klimarelaterede katastrofer.

Se projekter støttet af Danidas flexmidler 2016 - 2023