Serviceloven § 153

Modelbillede fra videoguiden 'Stop vold mod børn - skærpet underretningsplig'

§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,
3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Stk. 2. Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Børne- og socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

Den skærpede underretningspligt gælder for alle, der arbejder med børn og unge i deres daglige arbejde. Som udgangspunkt, så er det ikke dig som person, men den institution, du arbejder for, der står som underretter.
Men den skærpede underretningspligt er personlig. Så det er ikke alene arbejdspladsens ansvar, at underretningen bliver indsendt.

Den personlige pligt betyder, at du har et personligt ansvar for, at underretningen faktisk når frem til de sociale myndigheder. Hvis du fx er lærer og hvis dine kollegaer eller skolelederen ikke er enig med dig i, at der skal underrettes – så skal du selv gå videre med din underretning. Det er heller ikke nok, at du fx afleverer en underretning til din leder og så forventer, at lederen indsender underretningen. Hvis det ikke sker, så er pligten til at underrette ikke opfyldt. Det er derfor altid en god ide at tjekke op med lederen, om underretningen nu også er sendt ind.

Når der er mistanke eller viden om vold mod børn, så kan det være en god ide at ringe til socialforvaltningen først og fortælle dem, at I har en konkret sag og at I indsender en underretning nu. På den måde kan I også være med til at sikre, at der bliver handlet straks på underretningen.

Læs mere om underretning på Ankestyrelsens hjemmeside deldinbekymringnu.dk

Læs mere om den skærpede underretningspligt og se videoen 'Stop vold mod børn - Skærpet underretningspligt'