Vold mod børn

Fagpersoner og underretningspligt

Hvis du som fagperson får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, så skal du underrette socialforvaltningen om det.

Vold og overgreb mod børn kan have dybt skadelige fysiske, psykiske, sociale og læringsmæssige konsekvenser, der rækker langt ind i voksenlivet. Det kan være lige så skadeligt at blive udsat for psykisk vold som fysisk vold. Børn der udsættes for vold og overgreb oplever flere former for mistrivsel end andre børn og har øget risiko for at udvikle lav  , psykisk sygdom, stofmisbrug, voldelig adfærd, selvmordsforsøg samt øget risiko for at klare sig dårligere i uddannelsessystemet. Både psykisk og fysisk vold er forbudt. Alligevel sker det hver eneste dag, at børn i Danmark bliver udsat for både psykisk og fysisk vold hjemme.

Serviceloven §153 og skærpet underretningspligt

Hvis du er fagperson og arbejder med børn og unge i en offentlig tjeneste i dit daglige arbejde, så kender du sikkert Servicelovens §153 om den skærpede underretningspligt. Hvis du i forbindelse med dit arbejde får mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, skal du underrette socialforvaltningen om det. Hvis du har mistanke eller viden om, at et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb i hjemmet, skal du underrette med det samme – uden først at kontakte forældrene. 

§ 153

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage,

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold,
  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller
  • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Stk. 2. Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for et kvartal.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og boligministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

Den skærpede underretningspligt

Den skærpede underretningspligt gælder for alle, der i offentlig tjeneste arbejder med børn og unge. Som udgangspunkt, er det ikke dig som person - men derimod den institution, du arbejder for - der står som underretter. Men den skærpede underretningspligt er personlig jf. Servicelovens §154. Så det er ikke alene arbejdspladsens ansvar, at underretningen bliver indsendt.

Den personlige pligt betyder, at du har et personligt ansvar for, at underretningen faktisk når frem til de sociale myndigheder. Hvis du for eksempel er lærer, og dine kollegaer eller skolelederen ikke er enig med dig i, at der skal underrettes – så skal du selv gå videre med din underretning. Det er heller ikke nok, at du for eksempel afleverer en underretning til din leder og så forventer, at lederen indsender underretningen. Hvis det ikke sker, er pligten til at underrette ikke opfyldt. Det er derfor altid en god ide at tjekke op med lederen, om underretningen er blevet sendt ind.

Når der er mistanke eller viden om vold mod børn, kan det være en god ide at ringe til socialforvaltningen først og fortælle dem, at I har en konkret sag, og at I indsender en underretning med det samme. På den måde kan I også være med til at sikre, at der bliver handlet hurtigt på underretningen.

Læs mere om underretning på Ankestyrelsens hjemmeside.

Undersøgelser om vold mod børn

Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2021

Psykisk vold mod børn i hjemmet, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2020

Undervisningsmateriale om vold i familien

Med kortfilmen 'Den perfekte middag' og de tilhørende aktiviteter kan klasser i udskolingen arbejde med emnet vold i de nære relationer.