Persondata

Red Barnets Persondatapolitik

I Red Barnet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. 

Vil du vide mere om dine rettigheder og vores databehandling, så kan du læse vores Persondatapolitik. 
Du har ret til at få indsigt i dine egne personoplysninger. Henvendelser vedrørende egne personoplysninger, herunder sletning, dataportabilitet og tilbagekaldelse af samtykke skal foregå via mail til gdpr@redbarnet.dk.

Desuden har vi herunder samlet en liste over de meste generelle spørgsmål om Red Barnets behandling af personoplysninger.

Spørgsmål og svar om Red Barnets behandling af personoplysninger

Hvilke oplysninger registrerer Red Barnet om mig?

Vi begrænser anvendelsen af personoplysninger til det formål, de bliver indsamlet til, så vi kun indsamler de nødvendige oplysninger.

Vi registrerer almindelige personoplysninger som stamdata, kontaktoplysninger, indmeldelsesdato, donationer, tillidspost som frivillig, deltagelse i indsamlinger og registrerings- og kontonummer til oprettelse af en Betalingsservice-aftale.

Vi registrerer CPR-nummer ved oprettelse af en Betalingsservice-aftale og til indberetning til SKAT.

I vores persondatapolitik kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi behandler, som afhænger af din relation til os.

 

Hvad er formålet med anvendelsen af mine personoplysninger?

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål, afhængig af om du er medlem, bidragsyder, jobansøger, kunde eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside. I vores persondatapolitik kan du læse mere om formålet, der er afhængig er din relation til os.

Hvordan behandler Red Barnet mine personoplysninger?

Når vi behandler personoplysninger om dig, så sker det på et lovligt grundlag. Vi anvender de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen.

Ved behandlingen af personoplysninger tages der aktiv stilling til, hvem i Red Barnet der har behov for adgang til oplysningerne, og hvordan der foretages begrænsning af adgangen hertil.

Urigtige personoplysninger bliver rettet, når de konstateres, og vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende via CPR-registeret, hvis vi har dit CPR-nummer.

Dine personoplysninger bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, vores behandling og vores opbevaring af dine data.

Hvor længe gemmes mine personoplysninger?

Persondataloven og persondataforordningen stiller krav om, at der skal være et sagligt eller legitimt formål med at opbevare eller behandle personoplysninger, og at personoplysning kun må opbevares, så længe der er en saglig grund bag.

Vedrørende dokumentation på donationer skal Red Barnet ifølge bogføringsloven have dokumentation i det kalenderår, donationen er givet, plus fem år.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere bruges til noget.:

- Navn, adresse og kontaktoplysninger slettes efter 24 måneder, hvis vi har købt leads med det formål at hverve medlemmer, som vi ikke har fået kontakt med.

- Registrerings- og kontonummer, der anvendes til oprettelse af en Betalingsservice-aftale, slettes 13 måneder efter bidragsaftalens opsigelse. I henhold til Lov om betalinger (lov 652 af 8/7 2017) kan du gøre indsigelse mod betalingen, hvilket betyder, at Red Barnet skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 måneder efter aftaleforholdets ophør.

Er personnummeret (CPR-nummeret) en følsom oplysning?

Nej. Personnummeret er en almindelig oplysning og hører ikke under EU’s persondataforordning, men følger den danske lov om persondatabeskyttelse.

Er det trygt og lovligt at udlevere CPR-nummer, registrerings- og kontonummer over telefonen?

At oprette en Betalingsservice-aftale via telefonen er en service, som du trygt kan benytte. Det er nødvendigt for Red Barnet at få oplyst konto- og CPR-nummer for at kunne oprette en aftale i Betalingsservice. Du bør imidlertid altid kun oplyse personlige oplysninger af denne art til personer eller organisationer, du kender eller har tillid til.

Hvis du ikke ønsker at videregive dine personlige informationer over telefonen, kan du i stedet tilmelde Betalingsservice-aftalen direkte i din netbank. Red Barnet sender en bekræftelse på den faste bidragsaftale, så du er sikker på, at du har talt med os.

Red Barnet må ikke opfordre personer til at sende deres personnummer i en e-mail, og hvis vi modtager oplysningen via en e-mail, sletter vi straks oplysningen efter registrering i vores kundedatabase.

Hvornår er det relevant og sagligt at registrere mit personnummer (CPR-nummer)?

Red Barnet har brug for dit CPR-nummer til oprettelse af en Betalingsservice-aftale i forbindelse med oprettelse af en fast bidragsaftale, til indberetning af din donation til SKAT og til indhentning af børneattester for frivillige i vores lokalforeninger.

Red Barnet må ikke opfordre personer til at sende deres personnummer i en e-mail, og hvis vi modtager oplysningen via en e-mail, sletter vi straks oplysningen efter registrering i vores kundedatabase.

Har Red Barnet sikret særlige sikkerhedsforanstaltninger ved behandling af personoplysninger?

I Red Barnet arbejder vi efter interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Er der særlige sikkerhedskrav i forbindelse med behandling af oplysninger om personnummer (CPR-nummer)?

Hvis oplysninger om personnummer overføres via hjemmesider, skal det ske krypteret. Derudover anbefaler Datatilsynet, at private virksomheder foretager kryptering, når oplysninger om personnummer sendes med e-mail over internettet.

Red Barnet må ikke opfordre personer til at sende deres personnummer i en e-mail, og hvis vi modtager oplysningen via en e-mail, sletter vi straks oplysningen efter registrering i vores kundedatabase.

Må en virksomhed påføre mit personnummer i deres brevpost til mig?

Det anses almindeligvis for at være en tilstrækkelig sikker fremgangsmåde at fremsende oplysninger per brevpost. Det er derfor ikke i strid med EU’s persondataforordning, at et brev indeholder et personnummer, medmindre det kan læses i eksempelvis brevruden. Det er i øvrigt strafbart efter straffeloven at bryde brevhemmeligheden.

Kan jeg kræve at få indsigt i og kopi af alle oplysninger om mig?

Ja. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig elektronisk, hvordan vi opbevarer og behandler disse oplysninger, med hvilket formål oplysningerne behandles, hvor længe oplysningerne behandles, og hvor oplysningerne stammer fra - samt at forlange kopi af alle oplysninger. For at få indsigt i dine egne personoplysninger, skal du anvende Red Barnets blanket til anmodning om indsigt.

Hvordan kan jeg bede om indsigt?

For at få indsigt i dine egne personoplysninger, skal du anvende Red Barnets blanket til anmodning om indsigt.

Kan jeg kræve, at Red Barnet sletter alle oplysninger om mig?

Nej. Man kan ikke kræve at blive glemt eller slettet i systemet, så længe der er en saglig grund til, at Red Barnet beholder oplysningerne. Hvis du har en aftale med Red Barnet om en fast bidragsaftale, kan de nødvendige oplysninger for aftalens opretholdelse ikke slettes.

På grund af reglerne i bogføringsloven gemmes donationer i fem år plus det indeværende kalenderår. Red Barnet er også forpligtet til at indberette donationer til SKAT. Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af Red Barnet, skal vi opbevare den oplysning, så vi ikke kontakter dig efterfølgende.

Du kan sende en anmodning om sletning af egne personoplysninger ved at anvende Red Barnets blanket.

Betragtes et billede som en personoplysning?

Ja, hvis det drejer sig om et billede af en genkendelig person, vil der være tale om en personoplysning.

Skriftligt samtykke - Hvornår?

Behandling af oplysninger kan ske på en række andre grundlag end den registreredes samtykke. Det afhænger af hvilken type oplysninger, der skal behandles.

Samtykke er eksempelvis nødvendigt, hvis man vil publicere portrætfotos på internettet, eller hvis man ønsker at behandle følsomme oplysninger ved indhentning af børneattester. At rette henvendelse til en bidragyder af Red Barnet kræver ikke samtykke til behandlingen.

Er der en aldersgrænse for at kunne give samtykke?

Der er ingen fast aldersgrænse for, hvornår en person er moden nok til at kunne give et gyldigt samtykke, og det afhænger derfor af den enkelte person. Red Barnet anser en ung på 13 år eller derover som værende i stand til at give samtykke til behandling af oplysninger om sig selv.

Kan jeg tilbagekalde mit samtykke?

Ja, et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal behandlingen af oplysninger om dig ophøre, hvis oplysningerne ikke kan behandles på et andet grundlag. En tilbagekaldelse af et samtykke har ikke tilbagevirkende kraft, og tilbagekaldelsen påvirker derfor ikke den behandling af oplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen.

Hvad gør jeg, hvis Red Barnet behandler forkerte oplysninger om mig?

Hvis du mener, der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kontakte os telefonisk, per brev eller per e-mail. Det vil være en god idé tydeligt at skrive, hvilke oplysninger, du mener, er forkerte – og hvorfor.

Kan jeg blokere anvendelse af mine personoplysninger?

Blokering er en særlig markering af oplysningerne, som indebærer, at vi fortsat må opbevare oplysningerne, men ikke behandle eller bruge oplysningerne i øvrigt. Det er muligt, hvis vi ikke har en forpligtelse til at anvende oplysningerne til eksempelvis SKAT eller til revision.

Du kan kontakte os telefonisk, per brev eller per e-mail.

Videregiver Red Barnet oplysninger om mig?

Vi distribuerer personoplysninger internt i Red Barnet via et lukket system med begrænset adgang til de relevante personer. Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med vores koncernforbundne selskaber eller organisationer i det omfang, at dette er lovligt. Dette sker inden for rammerne af Save the Children-samarbejdet.

Vi videregiver personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere såsom SKAT og Nets. Når vi er dataansvarlige, er kravene til behandling af personoplysninger defineret af os i en skriftlig databehandleraftale. I de tilfælde, hvor videregivelse kræver et samtykke fra dig, indhenter vi samtykket inden behandling af dine personoplysninger.

I hvilke lande behandler Red Barnet mine personoplysninger?

I Red Barnet behandler vi hovedsageligt data i EU/EØS. Mere præcist bliver donorers og frivilliges data behandlet i Danmark. Vi har samarbejdspartnere, der befinder sig uden for EU/EØS, så det kan forekomme, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. I vores persondatapolitik kan du læse mere deling af personoplysninger.

Hvordan kan jeg klage?

Datatilsynet fører tilsyn med, at offentlige myndigheder, private virksomheder med videre behandler personoplysninger i overensstemmelse med EU’s persondataforordning.

Det er som udgangspunkt i første omgang op til Red Barnet at vurdere, hvorvidt behandling af oplysninger sker inden for rammerne af persondataloven.

Hvis du mener, at Red Barnet behandler oplysninger om dig i strid med EU’s persondataforordning, bør du derfor i første omgang rette henvendelse til os, få vores forklaring på sagen og bede os om at tage stilling til din henvendelse.

Efterfølgende kan du overveje, om du fortsat har brug for at få Datatilsynets vurdering af sagen.

Du kan kun klage over behandling af oplysninger om dig selv og ikke om andre.

Du kan dog altid lade en anden klage på dine vegne, hvis du giver vedkommende en fuldmagt, ligesom du kan klage på en andens vegne, hvis du har en fuldmagt fra vedkommende.

Har Red Barnet en DPO (Data Protection Officer/databeskyttelsesrådgiver)?

Red Barnet har ikke udpeget en DPO. Alle henvendelser vedrørende behandling af personoplysninger skal ske til:

- Adresse: Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V

- Telefon: 35 36 55 55

- E-mail: gdpr@redbarnet.dk

Din henvendelse vil blive videregivet til den rette afdelingschef, der er ansvarlig for at overholde EU’s persondataforordning.