Projekter støttet af Danidas flexmidler i 2020

Vi får støtte af Udenrigsministeriet til at hjælpe børn med nødhjælp i katastroferamte lande

Når en pludselig krise indtræffer, eller en eksisterende forværres, er hurtig og fleksibel finansiering afgørende for at Red Barnet hurtigt og effektivt kan respondere og støtte indsatsen for at redde liv og støtte den berørte befolkning. Samtidig kan det i kontekster med længerevarende og tilbagevendende kriser redde liv og sikre stabilitet at have finansiering til forebyggende indsatser som støtter det lokale personale og opmagasinering af medicin og andet vigtigt udstyr.

Som en del af vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida modtager vi en andel midler som kan fordeles fleksibelt og dermed kan bruges i netop disse sammenhænge. Nedenfor kan ses de projekter som disse midler har støttet i 2020:

 

Afghanistan – Oktober 2020 - 1.921.778 DKK 

Situationen i Afghanistan er meget alvorlig, specielt for børn og deres familier, der er påvirket af en konflikt der har stået på i mere en tredive år og som lige nu forværres. I 2019 alene var 417,000 mennesker fordrevne på grund af konflikt, og mere end 14 millioner Afghanere (heriblandt 7,4 million børn) har akut brug for humanitær hjælp. Børn er særligt udsatte og sårbare, deres rettigheder krænkes og vi ser bl.a. en stigning i børnearbejde, børneægteskaber og børn som ikke vender tilbage til skolesystemet. 

Konsekvenserne af Covid-19 forværrer situationen markant med enorme sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser som blandt andet giver sig til udtryk i eksplosive prisstigninger på basale fødevarer og essentielle fornødenheder, såsom brændsel og varme. Den mentale sundhed er kraftigt forværret for de børn og unge, som i månedsvis har været forhindrede i at gå i skole, og mange af dem har under nedlukningen oplevet frustrationer og vold i hjemmet. 

Denne støtte fokusere på at sikre øget modstandsdygtighed for børn og deres familier blandt andet via vinterforberedelse til fordrevne familier og lokal kapacitetsopbygning, samt implementering af børnevenlige områder som giver børnene et pusterum og fristed, psykosocial støtte og forbedrede levevilkår blandt de mest sårbare. Indsatsen er med til at afhjælpe akutte humanitære behov og forbygge yderligere forværring for de mest sårbare og udsatte og beskytte liv, levebrød og rettigheder.  

Libanon – August 2020 – 1.250.000 DKK

Libanon og I særdeleshed hovedstaden Beirut står netop nu I en alvorlig humanitær krise som følge af en voldsom eksplosion på byens havn tirsdag eftermiddag. Eksplosionen har forårsaget massive ødelæggelser i det meste af hovedstaden. I skrivende stund er der 157 bekræftede omkomne, mens mange fortsat er savnede. Samtidig har en stor del af byens befolkning mistet deres hjem, som følge af den voldsomme eksplosion og den efterfølgende trykbølge.

Denne tragiske hændelse rammer et Libanon som i forvejen er hårdt prøvet af politisk, økonomisk og social usikkerhed. Landet har lidt hårdt under COVID-19 nedlukninger hvilket har gjort at mange familier har svært ved at få mad på bordet. Samtidig er Libanon vært for mere end 1,5 mio flygtninge fra bl.a. andet Syrien og Palæstina, som allerede var I en sårbar situation før den nuværende krise satte ind.

Denne udmøntning vil gå til at støtte den igangværende indsats I Beirut med fokus på uddeling af basale fornødenheder, genforening af adskilte familier og genhusning af familier hvis hjem er blevet ødelagt. Alt dette kombineres med et fokus på psykologisk førstehjælp til familier der er berørt af eksplosionen for at hjælpe dem med at komme i gang med at bearbejde denne voldsomme oplevelse. I den kommende tid vil fokus være på at genetablere adgang til essentielle services for at mindske de længerevarende konsekvenser af denne voldsomme hændelse. Samtidig vil man arbejde målrettet på at støtte de hårdest ramte familier med økonomiske programmer for at de kan få mere stabile levevilkår for fremtiden.

 

Syrien – Juni 2020 - 2.476.636 DKK

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

Syrien har netop rundet 150 smittede med COVID-19 og virussen repræsenterer en alvorlig trussel overfor befolkningen, særligt I Nord-Vest Syrien som stadig er plaget af uroligheder. Disse uroligheder har ført til massive flygtningestrømmehvoraf mange ender I overfyldte flygtningelejre hvor adgangen til toiletter og rent vand er begrænset og hvor isolation for at mindske smitten er nærmest umuligt. Samtidig gør den midlertidige lukning af mange af Red Barnets og andre organisationers undervisnings og sikre lege-områder at børn er I større risiko for at blive udsat for vold eller andre overgreb I og udenfor hjemmet. 

Muligheden for at  I skole for børnene I Idlib forværres hele tidendels grundet COVID-19 og dels da skolerne nedlægges for at bruge bygningerne som husly til den fordrevne befolkning. Denne udmøntning vil fokusere på at mindske smittespredningen I lejre og lokalområder gennem informationskampagner og sikring af vandforsyning og forsyning med sæbe og andre hygiejneprodukter. Derudover vil man sætte ind for at sikre at børn som udsættes for vold og overgreb har adgang til systemer og personer som kan støtte dem og hjælpe dem med at få adgang til professionel hjælp. 


Yemen – Juni 2020 – 3.457.943 DKK

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

Yemen havde sit første bekræftede COVID-19 tilfælde den 10. april og har nu mere end 700 smittede og 161 relaterede dødsfald. Der er gjort store foranstaltninger for at mindske smitten da en stor smittespredning vil være katastrofal for det allerede hårdt ramte sundhedssystem i Yemen. Grundet den langvarige konflikt  i Yemen er befolkningen særligt sårbare overfor COVID-19. Konsekvenserne af konflikter har forårsaget at 36% af befolkningen er underernæret og 9% af børn lider af svær akut underernæring. 

Den begrænsede kapacitet og ressourcer til at bekæmpe COVID-19 er alvorlig, og med kun 520 intensiv senge og 194 respiratorer er der stor risiko for at Yemens sundhedssystem vil kollapse under COVID-19. Samtidig skaber den omfattende nedlukning og restriktioner skaber store udfordringer for de mest sårbare familier. Børn mangler adgang til undervisning og er i større risiko for at blive ofre for vold, kønsbaseret vold og forsømmelse Samtidig kan et opbrud i hverdagen som dette være meget svært for disse børn da de er afskåret fra familiemedlemmer, venner og resten af deres vanlige omgangskreds. 

Denne udmøntning på vil støtte op om Yemens nationale indsats mod COVID-19 og  Red Barnets indsatsplan med fokus på information og forsyninger til forebyggelse og vil forstærke Red Barnets eksisterende sundhedsfaciliteter. Der vil blive oprettet og kørt et behandling og isolationscenter i Hodeida og fokuseres på børnebeskyttelse

Niger – Juni 2020 – 2.065.519  DKK 

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19.

Niger er i særlig risiko for et alvorligt udbrud af COVID-19 da befolkningen er meget sårbar grundet længerevarende problemer med konflikt og fødevaresikkerhed. I værste tilfælde frygter man at 70% af befolkningen, svarende til 6 mio. Mennesker kan blive smittet. Samtidig frygter man at restriktionerne kan få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktion og handel hvilket vil gøre befolkningen yderligere fødevareusikre.

Grænselandet mellem Niger, Burkina Faso og Mali er ramt af alvorlige uroligheder hvor væbnede grupper angriber civile, humanitære aktører og de tilstedeværende militære styrker. Dette har medført massiv fordrivelse og flygtningestrømme mellem de tre lande. 
 
Disse fordrivelser og flygtningestrømme giver anledning for COVID-19 til at kunne sprede sig yderligere særligt grundet den dårlige hygiejne i de områder de bevæger sig til og fra. Save the Children har programmer med fokus på sundhed og forebyggelse, samt uddannelse og børnebeskyttelse i Niger. 

Denne udmøntning på vil fokusere på Tillaberi-regionen i det vestlige Niger som er et område præget af stor uro og usikkerhed og derved mange sårbare grupper. Her vil man fokusere på at støtte de eksisterende sundhedskapaciteter med beskyttelsesudstyr, hygiejnekits og telte til midlertidige COVID-19 klinikker. Derudover vil man fokusere på at mindske smitten og sårbarheden hos underernærede børn og gravide og ammende kvinder. Afslutningsvis vil der blive tilbudt psykosocial støtte til familier i karantæne, så de kommer bedst muligt igennem krisen.   

 

Nigeria – Juni 2020 – 1.350.000 DKK

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

I Nigeria er børns ret til overlevelse, læring og beskyttelse sat yderligere under pres på grund af COVID-19 som komplicerer den i forvejen skrøbelige og komplekse situation. De mest sårbare bliver yderligere udsat og særligt den Nordøstlige del af Nigeria står til at blive hårdt ramt. Her er kun 58% af sundhedsfaciliteter funktionelle hvilket betyder at 5 millioner mennesker ikke har ordentlig adgang til sundhedsydelser. I disse stater er 1 million børn, gravide- og ammende kvinder akut underernæret og 2,9 millioner mennesker er fødevareusikre.
 
 
Det forventes at fejl- og underernæring vil blive forværret yderligere. Særligt børn vil blive hårdt ramt af forebyggende restriktioner og de konsekvenser de fører med sig. Den generelle forværring af situation i Nigeria, herunder øget ustabilitet og usikkerhed skyldes særligt de kontinuerlige angreb fra væbnede grupper der truer befolkningen og tvinger flere på flugt.  

Denne udmøntning vil støtte Red Barnets humanitære indsats i Nigeria, hvor integrering af COVID-19 strategien vil være i fokus. Udmøntningen vil blandt andet støtte lokale aktører kapacitet til at kunne respondere og vil have fokus på WASH og information, uddannelse og kommunikation i form af oplysningskampagner blandt andet. Der vil være et særligt fokus på internt fordrevne, tilbagevendende og værtsfamilier i Borno staten. 

 

Burkina Faso – Juni 2020 –  2.332.393 DKK

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19. 

Den komplekse situation for børn, deres familier og lokalsamfund i Burkina Faso, med fortsat øget usikkerhed og ustabilitet, sættes yderligere under pres af COVID-19, og restriktioner forbundet herved. Væbnede grupper udnytter de foranstaltninger som regeringen har lavet og angriber fortsat skoler, sundhedsfaciliteter, børn og de samfund.  Dette går særligt hårdt ud over de over 800.000 internt fordrevne mennesker da de står overfor for trusler fra de væbnede grupper og har ikke adgang til sikkerhed, rent vand og sæbe.  

Fordrevne befolkninger har allerede svært ved at få adgang til næringsrige fødevarer, en situation som 
trues yderligere af den nedlukning af samfund som er forsaget af COVID-19 hvor folks levebrød ikke længere kan sikre dem og handlen er minimeret. 

Det vurderes at 91% af den internt fordrevne population er flygtet til modtager-lokalsamfund der i forvejen oplever øget sårbarhed. 

Denne udmøntning på 2,495 mio. DKK vil støtte op om den igangværende indsats for at forebygge og behandle COVID-19. Der vil fokuseres på at opretholde og styrke den eksisterende sundhedsindsats samt en målrettet indsats mod underernæring hos børn, gravide og ammende kvinder. Samtidig vil vi støtte op om familier berørt af karantænen med mental og psykosocial støtte. Vi vil arbejde tæt sammen med lokale partnere for at støtte op om og styrke den lokale indsats. 

 

Mali – Maj 2020 – 3.494.234 DKK 

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har modtaget til indsatsen mod COVID-19.

COVID-19 rammer Mali i en situation hvor landet står overfor den værste humanitære krise i dets historie. En kompleks blanding af konflikt, klimaforandringer og fødevareusikkerhed skaber en farlig grobund for smittespedning og kan risikere at overvælde et allerede skrøbeligt sundhedssystem. I Mali bor mange familier sammen på tværs af generationer og store dele af befolkningen er afhængige af at have adgang til offentlig transport og åbne markeder for at kunne brødføde deres familier. Samtidig gør en begrænset test-kapacitet og viden om sygdommen at man på nuværende tidspunkt har svært ved at vurdere omfanget af smitte.

Man ved af erfaring at COVID-19 vil ramme de svageste allerhårdest, derfor sætter denne udmøntning ind for at støtte op om den eksisterende indsats for at forebygge og behandle sygdommen. Dette gøres ved en fokuseret ernæringsindsats rettet mod børn og mødre samt information om hvordan befolkningen selv kan beskytte sig mod smitten. Samtidig vil man yde støtte til de familier som måtte blive ramt af karantæne, så de støttes fysisk og psykisk til at komme igennem krisen på bedst mulige vis.

 

Somalia – Maj 2020 – 1.000.000 DKK

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har  modtaget til indsatsen mod COVID-19.

I Somalia mærker man ligesom i resten af verden de alvorlige økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien og nedlukningen af samfund verden over. På nuværende tidspunkt er smittespredningen i Somalia ikke så høj som man havde frygtet, men fødevarepriserne spiser kraftigt hvilket presser økonomierne hos de allermest sårbare familier. Samtidig er Somalia, sideløbende med COVID-19 også ramt af en græshoppe-invasion af historisk omfang som truer med at ødelægge op mod 25% af efterårets høst. I Gardo er man samtidig blevet ramt af alvorlige oversvømmelser som følge af voldsom regn. 10 mennesker er ankommet og over 22.000 er drevet på flugt i Gardo-området alene, hvor mange familier har fået ødelagt deres hjem og afgrøder.

Med denne udmøntning vil Red Barnet støtte op om økonomien hos de mest sårbare familier i Gardo-området, der er ramt af flere kriser på samme tid med store konsekvenser for familiernes økonomi og levebrød. Dette vil man gøre ved uddeling kontanter for samtidig at støtte op om de lokale markeder.


Sydsudan – Maj 2020 – 1.000.000 DKK

Denne udmøntning er en del af de ekstraordinære Danida-midler Red Barnet har  modtaget til indsatsen mod COVID-19.

Abyei i Sydsudan er præget af længerevarende konflikt, mangel på basale ydelser og infrastruktur og hårde klimatiske forhold. Området er genstand for en strid mellem Sudan og Sydsudan og derfor er der meget begrænset støtte fra sundhedsmyndighederne og befolkningen er derfor afhængig af humanitære organisationer. Indtil nu er der kun 156 bekræftede smittet i Sydsudan, men test-kapaciteten er minimal og begrænset da man kun har et laboratorie i landet der kan analysere tests. Derfor er den forebyggende indsats afgørende for at undgå at sundhedsmyndighederne og den minimale testkapacitet løbes fuldstændig over ende.

Denne udmøntning på 1 mio. DKK vil forstærke et EU-finansieret projekt med fokus på sundhed og næring med støtte til eksisterende klinikker og sundhedsinitiativer. Samtidig er der planlagt en oplysningskampagne om COVID-19 og hvordan man forebygger smittespredning. Udmøntningen vil forstærke evnen til opsøgning og inddragelse af lokalsamfund, støtte mobile klinikker, overvågning og hjemmepleje. Støtten til de mindre klinikker mindsker også presset på de større hospitaler, og giver derved bedre muligheder for at overholde social distance.

 

Vanuatu – April 2020 – 800.000 DKK 

I starten af april blev de tre stillehavsøer Vanuatu, Solomon-øerne og Fiji ramt af den tropiske cyklon Harold, en af de kraftigste orkaner nogensinde i dette område med en vindstyrke på mere end 250 km/t.

Vanuatu er den hårdest ramte af de tre med 160.000 berørte med behov for øjeblikkelig humanitær støtte. 80-90% af hjem blev ødelagt af cyklonen og 60% af skoler og 20% af sundhedsklinikker er også svært beskadiget.

Forud for cyklonen levede næsten 40% af befolkningen i fattigdom og det frygtes at konsekvenserne af stormen kan forværre den økonomiske situation yderligere. Dette forstærkes kun af at Vanuatu, ligesom det meste af resten af verden, i øjeblikket er økonomisk og fysisk lukket ned for at forebygge og bekæmpe spredningen af Covid-19.

Denne udmøntning fokuserer på to faser af indsats overfor befolkningen i Vanuatu. Først og fremmest vil der blive uddelt husholdnings- og hygiejne artikler til 350 husholdninger der har fået ødelagt deres hjem. Samtidig vil man indenfor de næste par måneder påbegynde genopretningsprogrammer som vil hjælpe familier med at genopbygge deres levebrød og genoprette deres økonomier i samarbejde med de lokale myndigheder.

 

Sydsudan – April 2020 – 1.800.000 DKK

Den komplekse kontekst i Sydsudan har efterladt store dele af befolkningen i en ekstrem sårbar situation, hvor mere end 7,5 mio. mennesker har behov for humanitær assistance. Samtidig oplever landet en stigende grad af både klima-relaterede hændelser og alvorlige epidemier (COVID-19 og ebola) udsætter de mest sårbare for yderligere risici. I tidligere responser har det været en udfordring hurtigt at kunne rekvirere de nødvendige nødhjælpsartikler grundet begrænset infrastruktur og allerede pressede lokale markeder. Dette forventes desværre kun at forværres i den nuværende situation hvor restriktioner for bevægelse og produktion kan gøre det endnu sværere at sikre de nødvendige materialer.

Denne udmøntning fokuserer på at støtte den eksisterende responskapacitet for at sikre at man kan reagere hurtigt og yde en relevant og effektiv indsats, dels hvis Covid-19 pandemien forværres yderligere men også i fremtidige kriser. Dette gøres dels gennem etablering af et lager med kritiske nødhjælpsartikler (vanddunke, presenninger, hygiejne-kits osv.) til at støtte 1000 familier.

Samtidig identificeres en gruppe af medarbejdere som trænes i de vigtigste humanitære standarder og nøglekompetencer så de kan lede fremtidige indsatser.

Ydermere vil man identificere lokale partnere som vil modtage samme træning således at de også vil være bedre rustede til at respondere til fremtidige kriser. Samtidig vil man også samarbejde med disse organisationer om strategier og forebyggende arbejde.

Alt i alt vil dette projekt styrke fremtidige responser og bidrage til at de allermest sårbare modtager hurtig og effektiv assistance.

 

Den Demokratiske Republik Congo - April 2020 -  nyt totalbeløb: 1.886.710

(Top-up støtte på 274.710 DKK i forhold til 1.612.000 DKK i marts 2020 - se herunder)  

Den skrøbelige situation i DRC og særligt den østlige del af landet er bekymrende på grund af mange konflikter som fordriver millioner af mennesker. Det leder til krænkelser af børns rettigheder herunder overgreb på børn og angreb på skoler.

311 skoler er lukket ned på grund af usikkerhed hvilket har store konsekvenser for børn og øger deres risiko for at blive hvervet til væbnede grupper, udsat for seksuelle overgreb og nedsætter deres chancer for at klare sig godt senere i deres liv hvori de vil have svært ved at få et arbejde, tjene penge og vil muligvis lide af sygdomme. Dertil har piger som ikke er i skole øget risiko for børneægteskab og tidlig graviditet.

Næsten 7 millioner børn i alderen 7-15 går ikke i skole og 53% af disse er piger. Da mange skoler i DRC er private har forældrene svært ved at betale for deres børns uddannelse og mindre end 1% af hjem har 3 bøger eller mere.

De lokale og nationale uddannelses-clustere har til opgave at koordinere uddannelses-indsatsen mellem de mange aktører som er til stede i DRC og en styrkelse af dem er således en vigtig faktor for at sikre at børnene på sigt kommer tilbage i skole.

Denne top-up vil være dedikeret til at dække staff-udgifter til hhv. en national cluster coordinator og en ’information manager’  som vil kunne støtte op om den komplekse uddannelsesrespons i landet og i særdeleshed i South Kivu hvor aktiviteterne under den oprindelige udmøntning foregår.

 

Palæstina – Marts 2020 – 1.000.000 DKK

Omkring 2,5 millioner mennesker i Palæstina har fortsat behov for humanitær bistand. To millioner palæstinensere har brug for beskyttelse og 1,7 millioner mennesker (33 procent af alle husstande) er moderat eller alvorligt fødevareusikre.

Den langvarige konflikt i oPt forsætter med at forværres som følge af den amerikanske fredsplan. Skolebørn på Vestbredden bliver dagligt udsat for anholdelser og soldater der trænger ind på skoler og afbryder undervisning hvilket påvirker dem psykologisk og påvirker deres akademiske ydeevne. Ydermere har der været en stigning af angreb på skoler på Vestbredden udført af bosættere. I de seneste angreb er en drengeskole blevet afbrændt og lignende angreb har fundet sted andre steder i Palæstina. I 2019 blev der registreret mere end 300 hændelser på skoler og lignende som berørte 19.913 studerende. Dette er en stigningen i hændelser sammenlignet med 2018.

Gaza er blevet ramt af unormalt lave temperaturer, men kan ikke opvarme deres husstande på grund af daglige strømafbrydelser. 30.000 palæstinensere er ramt af ekstrem regn som har skabt oversvømmelse hvilket har kostet 3 mennesker livet. 29% af 16 årige drenge og 13% af 16 årige piger går ikke i skole og risikerer derfor at blive børnearbejdere, blive gift væk tidligt eller at tage del i farlige aktiviteter.

Med denne udmøntning støtter Red Barnet skolesystemet i Gaza med genetablering og sikring af skoler og undervisningsmaterialer. Derudover der være fokus på psykosocial støtte til lærere børn og familier som er berørte af urolighederne.

 

Burkina Faso – Marts 2020 – 1.250.000 DKK

Situationen i Burkina Faso er meget skrøbelig, i særdeleshed for de mere end 760.000 internt fordrevne i Centre Nord regionen. 1,5 millioner mennesker har brug for akut nødhjælp og dette tal forventes at stige til over 2 millioner i 2020, hvoraf 1,2 millioner er børn. Skoler, lærere og elever bliver udsat for væbnede angreb, hvilket har forårsaget lukningen af mere end 1800 skoler og har efterladt 250.000 børn uden adgang til undervisning. Dette udsætter børnene for yderligere risici, herunder seksuelle overgreb, børneægteskaber og hvervning til væbnede grupper. Børn er generelt meget udsatte i væbnede konflikter og denne krise præsenterer således en kritisk trussel mod børnenes sundhed, sikkerhed, rettigheder og uddannelse

1 ud af 4 børn under 5 år i Burkina Faso lever med kronisk underernæring og mere end 150.000 børn er akut underernærede. Dette forværres af at flere end 68 sundhedscentre er lukket ned på grund af urolighederne, hvilket påvirker op til 800.000 mennesker yderligere.

Den begrænsede adgang til basale ydelser udsætter børn for risici og krænkelse af deres rettigheder. Red Barnet vil med denne udmøntning støtte de mest sårbare og udsatte børn samt deres familier i det nordlige Burkina Faso.

 

Den Demokratiske Republik Congo - Marts 2020 -  1.612.000 DKK

Situationen i den Demokratiske Republik Congo anses som en af de mest alvorlige og længerevarende humanitære kriser i verden. Regionen South Kivu er et af de hårdest ramte områder, med en kompleks blanding af etnisk konflikt, kampe mellem lokale grupper og regeringsstyrker og internt fordrevne. Det vurderes at der er mellem 4,1 og 6,8 mio. internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge hvilket har ført til store politiske og økonomiske spændinger og deraf følgende konflikt mellem de forskellige etniske grupper i provinsen.

Især er der store problemer med overgreb på børn og krænkelse af børns rettigheder herunder angreb på skoler, rekruttering til væbnede grupper og seksuel og kønsbaseret vold. Denne udmøntning vil fokusere på at støtte og udvikle eksisterende systemer for sagsbehandling og børnebeskyttelse i South Kivu med fokus på de lokale organisationer og lokalsamfund. I sammenhæng med et EU-støttet uddannelsesprojekt vil vi træne lokale sagsbehandlere, styrke lokale sagsbehandlingssystemer og lave informationsaktiviteter i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og organisationer. Samtidig etableres Child Friendly Spaces som vil give særligt udsatte børn og deres forældre mulighed for at hvori børn og deres forældre kan være sammen i positive omgivelser og modtage støtte til at håndtere den situation de står i.

 

Zimbabwe – Februar 2020 – 1.200.000 DKK

Zimbabwe, som i Marts sidste år blev hårdt ramt af cyklonen Idai, er hårdt ramt af klimaforandringerne og står overfor en større sultkatastrofe som konsekvens af gentagne fejlslagne høster. Det vurderes at 7,7 millioner mennesker vil få brug for fødevarehjælp i 2020 og befolkningen stadig kæmper med konsekvenserne af cyklonen i form af mangel på fødevarer, høj inflation og skader på infrastruktur er der hårdt brug for assistance.

Med fokus på at styrke modstandsdygtigheden hos børn, gravide og ammende kvinder og deres lokalsamfund vil Red Barnet med denne udmøntning støtte fødevaresikkerhed, ernæring, sanitet, uddannelse og beskyttelse. Det gør vi  eksempelvis gennem cash-transfers, hvor befolkningen får udbetalt mindre beløb, som de kan bruge på lokale markeder og dermed styrker den lokale økonomi.

Derudover vil Red Barnet lave resiliens-træninger i skoler og lokalområder og træne lokale sundhedsmedarbejdere i ernæringsstøtte til de hårdest ramte børn. Sidst men ikke mindst vil vi arbejde med at kapacitetsstyrke de lokale organisationer i de berørte områder så de er stærkere rustet til at sætte ind næste gang en krise indtræffer. En af de store udfordringer i forbindelse med denne respons er mangel på systematisk indsamling af kost- og ernæringsdata, og vi vil således sideløbende med responsen arbejde på at indsamle og ajourføre disse data til brug for fremtiden. 

 

Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2019.
Se oversigt over projekter, som Danida har støttet i 2018.