Småbørnsklubber  

Modelfoto: Mikal Schlosser

 

En del af et fællesskab

Med oprettelsen af indsatsen Småbørnsklubber sætter Red Barnet nu konkret handling bag ordene i Småbørnsløftet. Kernen i indsatsen er småbørnsklubber for familier i udsatte positioner, hvor frivillige og fagprofessionelle har fokus på at inspirere og støtte til positivt samspil og tilknytning mellem børn og forældre. Vi tilbyder småbørnsfamilier et anerkendende og styrkende fællesskab, som drives af frivillige kræfter, der i samspil med kommunale fagpersoner gennemfører halvårlige forløb med ugentlige klubaktiviteter for småbørnsfamilier.

 

En god start har afgørende betydning

Langt de fleste børn i Danmark vokser op i stabile og trygge rammer. Selvom flertallet af de små børn har det godt, så møder for mange børn udfordringer i deres tidlige opvækst. Alt for ofte kommer en dårlig start til at sætte retningen for barnets videre liv og opvækst – med flere afsavn og færre muligheder end deres jævnaldrende. De ulige vilkår sætter sig som dybe ar i alt for mange børneliv.

I Red Barnet ved vi, at det lille barns tidlige udvikling er afgørende for barnets sociale og sundhedsmæssige forhold senere i livet. Småbørnsklubberne er derfor en tidlig og forebyggende indsats for småbørnsfamilier, som har til formål at styrke livsduelighed hos små børn i udsatte positioner, så de har de bedste muligheder for på sigt at tilegne sig læring og opnå en positiv livsbane.

To voksne og tre børn ved bord

Modelfoto: Mikal Schlosser

For hele familien

Den primære målgruppe for Småbørnsklubber er børn i alderen 0-6 år, som af fagprofessionelle vurderes til, at få gavn af at deltage i indsatsen for at styrke trivsel og udvikling hos barnet.

Aktiviteterne i Småbørnsklubben er rettet mod hele familien, dvs. barnet, forældre og eventuelle søskende. For vi ved, at hvis vi skal understøtte barnets trivsel og udvikling, er det afgørende, at også forældrene er i fokus. Hele familien står derfor centralt i arbejdet for at sikre den primære målgruppes udvikling og trivsel. Aktiviteterne udvikles inddragende og med henblik på at tilbyde forældrene viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre.

 

Er du interesseret i at vide mere?

Vil du høre mere om indsatsen, er du velkommen til at kontakte projektleder Cecilie Jørring/ cej@redbarnet.dk

Fakta

  • Småbørnsklubber etableres i partnerskab mellem kommune og Red Barnet.

  • Småbørnsklubberne henvender sig til børn i alderen 0-6 år med deres forældre og søskende.

  • I Småbørnsklubben mødes småbørnsfamilier ugentligt henover et halvt år.

  • En fast gruppe frivillige står for drift af klubben sammen med familierne og undervejs i forløbet deltager fagpersoner med inspirerende aktiviteter og lege.

  • Når forløbet slutter, præsenteres familierne for andre tilbud og støttes i brobygning til bæredygtige fællesskaber i lokalområdet.

  • I den projektperioden frem til 2023 deltager 624 småbørn og deres familier i et forløb.

Om Småbørnsklubber

I partnerskab med kommuner og professionshøjskolen Absalon udvikler Red Barnet et bæredygtigt koncept for Småbørnsklubberne, som inddrager frivillige, fagpersoner og kommende fagpersoner.

Småbørnsklubberne er finansieret af Lauritzen Fonden og Egmont Fonden og bidrager til Småbørnsløftets mål om at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder og sikre børn et godt børneliv.

Effekter

  • Øget trivsel hos barnet

  • Styrke forældrekompetence, fx kendetegnet ved styrket følelsesmæssig kontakt mellem barn og forældre

  • Styrke samspil mellem barn og forældre, fx kendetegnet ved forældres opmærksomhed på barnets behov
  • Øge bevidsthed hos forældre om egne ressourcer i relation til forældrerollen, herunder øget optimisme og selvtillid

Vores samarbejdspartnere