Plads til alle

hjælper børn med

at få en aktiv fritid

Et aktivt fritidsliv styrker børn og unges muligheder i tilværelsen. Det hjælper til at opbygge relationer, selvtillid og selvværd. 

Fællesskab øger børns trivsel
Psykisk mistrivsel er stigende blandt børn og unge. I løbet af de seneste 20 år er der sket en negativ udvikling målt på en lang række indikatorer for børn og unges mentale sundhed. Ydermere er der udpræget ulighed i mental sundhed, således at børn og unge i udsatte positioner oftere rammes af psykisk mistrivsel, ligesom fx en opvækst i fattigdom og social isolation ift. lokalsamfundet er dokumenterede risikofaktorer for børn og unges mentale sundhed. Derfor er der behov for at sammentænke fremme af mental sundhed og sociale indsatser. Dette fordrer, at der sættes målrettet ind med forebyggende tiltag, der både reducerer risikofaktorer og mindsker børn og unges sårbarhed. 

Hovedparten af danske børn og unge har et aktivt fritidsliv og går til noget flere gange om ugen. Hermed opøver de sociale og personlige kompetencer og udvikler sig igennem aktiviteten og fællesskabet. Studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. Et aktivt og inkluderende fritidsliv fremmer ikke kun børn og unges fysiske sundhed, men også den mentale sundhed, og inklusion i et positivt fællesskab kan fungere som en beskyttelsesfaktor, der påvirker børn og unges mentale sundhed positivt. Internationale studier peger på, at deltagelse i fritidsaktiviteter er relateret til forbedrede skolepræstationer, bedre trivsel, styrket netværk og selvtillid. 

Hvad er Plads til Alle?
I projektet Plads til Alle vil vi skabe bedre vilkår for børn og unge i udsatte positioner ved at give dem mulighed for at få et aktivt fritidsliv. Det er en brobygningsindsats, hvor frivillige fungerer som bindeled mellem forældre, barn og fritidsaktivitet i en begrænset periode, indtil barnet og familien har fundet sig til rette i det nye fællesskab. Den frivillige hjælper med at skabe kontakt til den ønskede fritidsaktivitet, laver praktiske og økonomiske aftaler og følger barnet, så barnet kan komme til at dyrke sin fritidsinteresse. Den frivillige giver barnet hjælp og støtte til at deltage i fritidsaktiviteter. Den frivillige støtter også familien, så barnet kan fortsætte et aktivt fritidsliv efter endt brobyggerforløb. Projektet er et samarbejde mellem Red Barnets lokalforeninger, Red Barnets sekretariat og udvalgte kommuner. Sammen former vi et samarbejde, der kommer børn og unge til gode. 

Hvilke børn er tilbuddet til?
Projektets primære målgruppe er børn, hvis forældre af økonomiske, sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde ikke har mulighed for at sikre eller understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet. Indsatsen er for børn i alderen 5-17 år, som er i risiko for at mistrives og som voksne omkring dem, derfor har øje på 

Om Plads til Alle
Indsatsen blev udviklet af Red Barnets lokalforening og Kerteminde Kommune i 2011. I 2016 indgik Red Barnets sekretariat i arbejdet med Plads til Alle, og i dag er indsatsen organiseret som et partnerskabsprojekt mellem Red Barnets lokalforeninger, Red Barnets sekretariat og udvalgte kommuner 

Plads til Alle har det overordnede mål at indgå partnerskab med 10 af landets kommuner med henblik på kommunal forankring samt finansiering og fastholdelse af børn i udsatte positioners fritidsliv. Indsatsen er støttet af Agger Foundation og Det Obelske Familiefond 

Hvis du er interesseret i at høre mere om Plads til Alle eller ønsker at være frivillig, så kontakt os på pladstilalle@redbarnet.dk.

 

Mål for projektet Plads til Alle

  • Få børn og unge fra de dårligst stillede ind i fritidslivet.

  • Forebygge ensomhed og social isolation, som kan være en konsekvens af at vokse op i fattigdom.

  • Styrke samarbejdet mellem kommunen, det frivillige foreningsarbejde og de frivillige organisationer.

  • Involvere børnenes forældre, så børnene oplever forældrenes opbakning til fritidsaktiviteten.

Tak til vores samarbejdspartnere