FN's verdensmål

for bæredygtig

udvikling

Alle lande i verden har vedtaget FN’s verdensmål i 2015, som består af 17 mål og 169 delmål, der til sammen udgør en fælles plan for, hvordan verden skal være i 2030.

Verdensmålene har et gennemgående princip om, at ”ingen skal efterlades tilbage”. Konkret betyder det, at vi i alle sammenhænge prioriterer de dårligst stillede først. Som verdens største uafhængige børneorganisation er vi i Red Barnet dybt optaget af at skabe lige vilkår for børn i hele verden. Derfor er princippet helt afgørende for vores arbejde med verdensmålene. 

FN's 17 verdensmål

Her kan du læse alle 17 verdensmål. Du kan finde mere information om verdensmålene på FN's officielle side.

1 - Afskaf Fattigdom
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

2 - Stop sult
Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug
 
3 - Sundhed og Trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgruppe

4 - Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

5 - Ligestilling mellem Kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

6 - Rent Vand og Sanitet
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

7 - Bæredygtig Energi
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

8 - Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

9 - Industri Innovation og Infrastruktur
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

10 - Mindre Ulighed
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

12 - Ansvarligt Forbrug og Produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
 
13 - Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14 - Livet i havet
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
 
15 - Livet på land
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

17 - Partnerskaber for handling
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene