Samarbejder du med os

– så er du med til at løfte FN's Verdensmål

På et FN-topmøde i New York den 25. september 2015 blev Verdensmålene vedtaget.  Med på mødet deltog verdens stats-og regeringsledere, og de blev enige om, at de 17 valgte mål frem til 2030 skal sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.  

Der er 17 Verdensmål med 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande. De 17 mål handler om helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed for alle, fremme fred og sikkerhed, sørge for anstændige jobs og at beskytte planeten.

Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd.
Når man støtter Verdensmål, så støtter man også børns rettigheder. Her i Red Barnet har vi udvalgt 4 Verdensmål, som vi gerne vil fokusere særligt på. De 4 udvalgte Verdensmål er:

Mål 4. Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Det er også de verdensmål vi arbejder med, når vi laver, samarbejder med virksomheder. For Red Barnet er det nemlig helt centralt, at vores virksomhedssamarbejder også peger fremad og er med til at løfte det ansvar, som vi alle har forpligtet os til i FN. Hvis du og din virksomhed vil vide mere herom så kontakt os.


Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål - kvalitetsuddannelse

Uddannelse er en grundlæggende rettighed for børn og fundamentalt for børns muligheder i livet. Samtidig er skolegang nøglen til en lang række andre rettigheder. Adgang til demokratisk deltagelse, muligheden for at kunne forsørge sig selv og ligestilling. Ligesom uddannelse er afgørende for at fremtidige generationer vil kunne reagere rettidigt på klimaforandringernes konsekvenser for os alle sammen og generelt skabe bæredygtige samfund.
Før corona ramte verden gik 9 ud af 10 børn i verden i skole. Det betød, at der var alligevel 63 millioner børn i verden, der på daværende tidspunkt ikke gik i skole. Coronapandemien har gjort, at endnu flere børn er udenfor skolesystemer.

FN har lavet en rundspørge blandt 10 millioner mennesker fra forskellige lande i hele verden. De blev spurgt, hvilket mål, de synes, var vigtigst. Mål 4 blev valgt som det vigtigste.  

 

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

I store dele af verden er piger fortsat en særligt udsat gruppe. Piger har blandt andet ringere adgang til uddannelse og udsættes for mere vold. Børneægteskaber er en omsiggribende form for vold mod piger. Med ægteskabet følger som oftest afbrudt skolegang, isolation, fysisk vold, seksuelle overgreb og farlige teenagegraviditeter. Oftest er pigen helt afhængig af mandens indtægt og uden mulighed for at forbedre sin egene eller sine børns livssituation Som følge af Covid19 og den fattigdom, der er fulgt med pandemien, er antallet af børneægteskaber eksploderet. Før Covid19 var det en ud af fem piger på verdensplan, som blev gift, før hun fyldte 10 år. Det er 12 millioner piger om året. Tallet forventes nu at vokse markant. Derfor er kampen mod børneægteskaber en hovedprioritet for Red Barnet.

I Danmark er der markant dårligere mentalt helbred blandt piger, og piger er også væsentligt mere udsatte for sexkrænkelser på nettet. 

 

Mål 10: Mindre ulighed

Verdnesmål - mindre ulighed

Der er stor ulighed i verden. Der er en undersøgelse, der viser, at 1 % af jordens befolkning ejer 50 % af verdens formuer. Det vil sige, at den anden 50 % af jordens rigdomme tilhøre 99 % af befolkningen. Dine chancer for at klare dig godt i livet afhænger af: hvornår du er født, hvor du er født, og hvem dine forældre er. Også i Danmark har det betydning for dit liv og sådan som det kommer til at forme sig, hvor meget dine forældre tjener, og hvad de har af uddannelse. Danmark er en velfærdsstat med et veludviklet socialt sikkerhedsnet. Ikke desto mindre er der stadig børn herhjemme, der vokser op i udsatte positioner. De børn kæmper Red Barnet for. Udsatheden kan have mange årsager - forældrenes økonomi, ensomhed, misbrug, handicap mv.  

 

Mål 16: Fred retfærdighed og stærke institutioner

 

Dette mål handler om at mindske vold, sikre fred, nedbringe korruption samt at sikre at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt.
350 millioner børn voksede op i krige og konflikter i 2018, som de på ingen måde selv er skyld i. Mange af disse børn oplever desværre svigt, vold og overgreb, som vil præge dem resten af livet, hvis de ikke får hjælp til at håndtere deres oplevelser.  Red Barnet vil arbejde for at flere børn og familier i krige og konflikter får bedre og øget psykosocial støtte.  

Mobilisering af frivillige og børn omkring Red Barnets sag er en hjørnesten i vores virke som folkelig, demokratisk organisation. Derfor ønsker vi at videreudvikle, der giver børnene handlingskompetencer til demokratisk deltagelse på både nationalt og globalt niveau. 

Vores arbejde for børn og familier er dybt afhængigt af vores frivillige. Med den nye strategi fokuserer vi på at have store og stærke foreninger og indsatser der, hvor børnene, behovet og vækstmulighederne er.