Tag børnenes parti

stop vold mod børn

KV 2021

Kommunerne spiller en helt afgørende rolle i kampen for at forebygge og forhindre vold mod børn. Det ved vi i Red Barnet, og derfor håber vi også, at Kommunalvalget 2021 kan blive valget, hvor netop det emne kan komme højt på dagsordenen.

Der er desværre nok at tage fat på. En ny undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder viser, at næsten hvert tiende barn tror, at det er acceptabelt, at forældre fysisk afstraffer deres børn. Samme undersøgelse viser, at under halvdelen af børnene ved noget eller meget om deres egne rettigheder.

Det vil vi gøre noget ved, og det håber vi også, at kandidater til byråd og kommunalbestyrelser landet over vil være med til.

Heldigvis er der meget, vi kan gøre. Noget af det har vi samlet her på siden, sådan at du som kandidat allerede i dag kan være med til at gøre noget for at bekæmpe vold mod børn.

 

Gratis undervisningsmateriale – Stærke Sammen

Det er typisk en lærer eller en pædagog, som et barn vælger at betro sig til, hvis det er blevet udsat for vold derhjemme. Derfor spiller kommunerne en stor rolle i at forhindre og forebygge vold mod børn. Det kan gøre en kæmpe forskel, hvis fagpersonerne er klædt på til at opdage og handle på, at børn bliver udsat for vold. De kompetencer kan lærere og pædagoger få med undervisningsmaterialet Stærke Sammen.

Red Barnet stiller Stærke Sammen gratis til rådighed for kommunerne. Vi ved, det virker, for materialet er udviklet igennem intensiv testning blandt børn, unge og fagfolk. Materialet tager udgangspunkt i at give børn modstandskraft gennem kendskabet til deres rettigheder.

Stærke Sammen har i mange år eksisteret for mellemtrinnet i grundskolen, men som noget helt nyt har vi også udviklet materialer til en yngre målgruppe.

Red Barnet har her i efteråret lanceret Stærke Sammen målrettet børn i dagtilbud og indskoling.

Her kan du kan finde alle Stærke Sammen-materialerne – både dem til mellemtrinnet og de nye til dagtilbud og indskoling.

 

PowerPoint-slides fra det digitale valgmøde

Der var på vores digitale valgmøde en del kandidater, som efterspurgte de PowerPoint-slides, som vores fagpersoner brugte. Dem kan du finde ved at klikke her

 

Stærke Sammen-kursus for lærere og pædagoger

Red Barnet tilbyder 1,5 dags kompetenceudvikling for fagpersoner i anvendelse af undervisningsmaterialerne og i håndtering af børns oplevelser med vold. 

Læs mere om kursets indhold og pris

Spørgsmål og svar

Hvorfor har I fokus på vold mod børn i hjemmet?

Ifølge FN’s børnekonvention har børn ret til at vokse op i tryghed og sikkerhed. Børn har ret til at vokse op uden vold i hjemmet. I 24 år har det været forbudt for forældre at slå deres børn i Danmark, og i 2019 blev psykisk vold – også rettet mod børn – desuden gjort ulovligt. Men selvom det er ulovligt, så sker det desværre hver eneste dag, at der er børn i Danmark, som udsættes for vold, og det skal vi have stoppet.

En ny undersøgelse fra UNICEF og Institut for Menneskerettigheder (2021) peger på, at børn fortsat ikke kender deres rettigheder godt nok, og for mange børn (9 %) mener, at det er acceptabelt, at forældre bruger vold som fysisk afstraffelse af deres børn. Det er et helt vildt tal. Det har så vidtrækkende konsekvenser for børn – både fysisk og psykisk – at blive udsat for vold, og derfor skal al vold mod børn stoppes.

Hvor mange børn bliver udsat for fysisk og psykisk vold i hjemmet?

Det er komplekst og vanskeligt at opgøre det nøjagtige omfang af vold mod børn, hvilket i høj grad skyldes, at vold er et tabubelagt felt, og derfor er det langt fra alle tilfælde med vold mod børn, der bliver opdaget og kendt af myndighederne. Flere større danske repræsentative undersøgelser har inden for de senere år belyst, hvor mange børn og unge der har været udsat for vold i hjemmet.

Samlet set tyder de seneste data på:

  • På trods af at andelen af børn, der er udsat for vold i hjemmet, har været dalende gennem de seneste årtier, er der stadig alt for mange børn, der udsættes for vold i hjemmet.
  • Der er lavet flere store repræsentative undersøgelser om vold. De viser lidt forskellige resultater, da metoder og spørgsmål varierer, men samlet set viser de entydig, at både fysisk og psykisk vold stadig fylder alt for meget i børns liv.
  • En undersøgelse fra analyseinstituttet SFI (nu VIVE) viste i 2016, at ca. 17 % af de adspurgte børn i 8. klasse har været udsat for fysisk vold i hjemmet, og ca. 6 % har været udsat for langvarig fysisk vold. Desuden viste undersøgelsen, at ca. 8 % har været udsat for psykisk vold i hjemmet.
  • En undersøgelse fra Børnerådet viste i 2016, at ca. 29 % af de adspurgte børn i 7. klasse har været udsat for fysisk vold i hjemmet, og ca. 9 % har været udsat for grov fysisk vold. Desuden viste undersøgelsen, at ca. 17 % har været udsat for psykisk vold i hjemmet.
  • Børn, der bliver udsat for både fysisk og psykisk vold, har brug for hjælp. Vi kan ikke på forhånd vide, hvornår hvilken form for vold gør større eller mindre skade på barnet. Alle former for vold mod børn i hjemmet skal stoppes

Hvilke børn er i størst risiko for at blive udsat for vold?

  • Ifølge en undersøgelse fra VIVE (2021) peger udenlandske undersøgelser på, at vold mod børn i høj grad knytter sig til forældrekarakteristika såsom: Begrænset uddannelse
  • Historik med misbrug
  • Psykiske lidelser
  • Antisocial adfærd
  • At en eller begge forældre som børn selv har levet i familier, hvor der var vold mellem forældrene (altså børn udsat for psykisk vold ved at have overværet fysisk vold)

Det er dog vigtigt at understrege, at fysisk og psykisk vold forekommer i alle typer af hjem og i alle samfundslag.

Dog ved vi, at der er en større forekomst af vold i mere socialt udsatte familier. Jo flere socialt belastende faktorer som fx fattigdom, arbejdsløshed, sygdom, alkoholmisbrug – og hvis familien også bor i et socialt belastet område – jo større er risikoen for, at der også forekommer vold.

Flere undersøgelser (SFI 2016 og Børnerådet, 2016) viser, at der er en stor forekomst at fysisk vold i familier med anden etnisk baggrund.

Hvorfor er det et problem, at børn udsættes for vold? Hvad er konsekvenserne?

Vold gør stor skade på børn både på kort og lang sigt.

Vold er tillidsbrud. De voksne, som barnet burde kunne stole på og have tillid til, svigter. Den usikkerhed og negative forventning til omgivelserne flytter ind i børnene og forstyrrer dem i deres opvækst og voksenliv, hvis de ikke får hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser.

I barndommen påvirker vold børnene, så de måske har ondt i maven, de kan ikke sove om natten, de kan ikke koncentrere sig, de kan ikke følge med i skolen – det går ud over deres uddannelse og deres muligheder senere i livet.

Som voksne kan de få svært ved at skabe et stabilt parforhold, de har det svært med at turde vise tillid i relationer, og nogle får problemer med at udvikle evnen til selv at blive en god forælder.

Børn, der udsættes for fysisk og/eller psykisk vold, er også i risiko for at acceptere eller anvende vold som copingstrategi, når de bliver teenagere, voksne og selv forældre.

Hvad skal fagpersoner som fx lærere, pædagoger og sundhedsplejersker gøre, hvis de har mistanke eller viden om, at et barn er udsat for vold?

Fagpersoner, der arbejder med børnene i fx skole, dagtilbud, sundhedsplejen og tandplejen, har skærpet underretningspligt. Det betyder, at de har pligt til at underrette de sociale myndigheder. Fagpersoner behøver ikke vide med sikkerhed, om et barn bliver udsat for vold i hjemmet. Mistanken om det er tilstrækkeligt til en underretning. Det er vigtigt, at fagpersoner husker på, at en underretning ikke er en beskyldning mod de voksne – det er en beskyttelse af barnet. Og jo tidligere der underrettes, jo før kan der gribes ind, så volden kan stoppes. Vold er en kriminel handling. Derfor er det socialforvaltningen og/eller politiet, der har ansvar for at kontakte forældrene og afklare, hvad der er sket, og hvilken indsats der er brug for i hjemmet.