Undervisningsvejledning

Digitale krænkelser på nettet blandt 9-12-årige

Hvorfor anvende dette materiale?

Dette faghæfte supplerer materialesamlingen Bare en joke? herunder undervisningsvejledningen, aktivitetskataloget og den tilhørende quiz   

Faghæftet har til formål at give undervisere relevant baggrundsviden og handlekompetencer, så de kan understøtte diskussioner og refleksioner med 9-12-årige elever om problematisk og grænseoverskridende adfærd på digitale platforme. Det er et emne, som kan virke overvældende eller tabuiseret for nogle elever at tale om. Derfor indeholder faghæftet blandt andet gode råd til, hvordan undervisning om digitale krænkelser kan gennemføres på en tryg, positiv og alderssvarende måde.  

Hent undervisningsvejledning/faghæfte til deSHAME 2 som pdf 

 

Hvem er materialet til? 

Undervisere til elever i alderen 9-12 år. 
 

Hvad indeholder materialesamlingen? 

 • Et faghæfte til undervisere om digitale krænkelser 
 • En undervisningsvejledning til tre lektionerog katalog med mindre aktiviteter  
 • 10 tips til at skabe et trygt læringsrum 
 • En sammenfattende quiz  

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring cases, scenarier, leg og dialog. Faghæftet vil give undervisere en god og overskuelig indføring i digitale krænkelser samt give konkrete handleanvisninger. 
 

Hvad er læringsmålene?  

 • at give børn og unge et indblik i og viden om, hvad digitale krænkelser er. 
 • at give børn og unge et sikkert forum til at diskutere, udforske og udfordre digitale krænkelser mellem og iblandt børn og unge. 
 • at tydeliggøre over for børn, unge, forældre og fagfolk, at digitale krænkelser ikke er okay, og at det skal stoppes.   
 • at give børn og unge klarhed om, hvor de kan søge viden og hjælp til at håndtere digitale krænkelser.   
 • at give børn og unge kompetencer til at kunne handle og reagere i tilfælde af digitale krænkelser. 

Hvorfor blev dette materiale udarbejdet? 

Undervisningsmaterialet bygger på et tidligere undervisningsmateriale om digitale sexkrænkelser blandt 13-17-årige. Feedback fra dette materiale viste et klart behov og ønske for et tilsvarende materiale til en yngre aldersgruppe, da digitale krænkelser finder sted tidligere, og behov for forebyggelse dermed også kræver tidligere indsats 

For at udarbejde dette materiale har Projekt deSHAME afholdt fokusgruppeinterview med 116 børn og unge i alderen 9-12 år samt 16 lærere og skolepersonale i Danmark, England og Ungarn.  

Find mere information om projektet og dets begyndelse her  

Digitale krænkelser  

Materialesamlingen omhandler digitale krænkelser, der sker mellem jævnaldrende børn og unge. Vi bruger konsekvent udtrykket digitale krænkelser til at beskrive den adfærd, der omtales. Begrebet henviser til en specifik form for problematisk adfærd på digitale platforme, som kan gøre brug af kønsstereotype holdninger, kropsudskamning, for eksempel i form af negative kommentarer om andres udseende, eller ufrivillig deling af nøgenbilleder. I forløberen til dette materiale rettet mod 13-17-årige, brugte vi konsekvent begrebet digitale sexkrænkelser. I dette materiale bruger vi digitale krænkelser, fordi ’sexkrænkelser’ muligvis ikke bliver forstået, anvendt eller er egnet til brug blandt nogle børn i aldersgruppen 9-12 år. 
 

Online grooming  

Dette materiale handler om og er målrettet digitale krænkelser, der sker mellem jævnaldrende børn og unge. Materialet berører altså ikke typer af digitale krænkelser, hvor voksne krænker børn, som ved online grooming. Du kan i stedet finde rådgivning, information og link til at anmelde online grooming her. 
 

Vedr. COVID-19   

Materialesamlingen ’Bare en Joke?’ er udviklet på baggrund af dataindsamling i efteråret og vinteren 2019. Grundet COVID-19 pandemien i foråret 2020 blev pilotering og færdiggørelse af materialet udskudt i seks måneder. I praksis betyder det, at data er indhentet før COVID-19, mens udbredelsen af materialerne finder sted efter/under COVID-19. I den mellemliggende periode blev Danmark og resten af verden digital på helt nye måder. COVID-19 nedlukningen har fremtvunget nye erfaringer og nye rammer for børn og forældres digitale liv. Det er en udvikling vi følger i Red Barnet.  
 

Om forfatterne 

Dette faghæfte er skrevet af undervisere til undervisere. Tilsammen har holdene i Projekt deSHAME-partnerskabet (Childnet, KekVonal og Red Barnet) en stor, fælles erfaringspulje indenfor undervisning, psykologi og digital sikkerhed. 

Tak til  

Danmark 

Hastrupskolen
Hellerup Skole
Randersgade Skole
Skovlunde Skole 

Rådgivende ungepanel: Lærke, Karen, Victoria, Caroline, Josephine, Freja, Tilde, Bjarke, Mie, Gustav 

Ungarn

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános IskolaPerbál 
Burattino Általános és Középiskola, Budapest

Rådgivende ungepanel: Márton, Hajni, Sára, Szabolcs, Csenge, Gergo, Benedek, Judit, Csenge, Nikol, Noémi 

Storbritannien  

Dundonald Primary School
Leigh Academy
Little Chalfont Primary School 

Rådgivende ungepanel: Anisa, Christopher, Connie, Daniel, Eshal, Jack, Miriam, Niah, Ruqayyah

Om Projekt DeSHAME

Project deSHAME  Digital Exploitation and Sexual Harrasment Among Minors in Europe (Digital udnyttelse og sexkrænkelser blandt mindreårige i Europa). 

Dette materiale er blevet til som en del af Projekt deSHAME, et samarbejde mellem Childnet (UK), Kek Vonal (Ungarn), Red Barnet (Danmark) og UCLan (UK). Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union. 

Materialet sigter mod at øge rapporteringen om digitale krænkelser blandt børn og unge og forbedre det multisektorielle samarbejde omkring forebyggelse og respons på dette felt. Projektnavnet blev valgt for at afspejle dets formål - at fjerne skammen fra ofrene og give børn værktøjer til at støtte hinanden online. 

 

'Altså, det er jo deres hverdag og deres liv – og meget af den handler om at være på sociale medier på godt og ondt' 

Lærer i 5. klasse.                                                                          

Grafik med symboler

Hvad oplever 9-12-årige online?

Internettet er en vigtig del af hverdagen for børn i aldersgruppen 9-12 år - i skolen såvel som i fritiden. Skolebørns-undersøgelsen fra 2018 viste, at danske skolebørn sidder mest foran computeren og TV’et i forhold til andre europæiske børn. Den digitale verden udgør en vigtig del af elevers venskaber, underholdning, kreativitet, identitet og deres forbindelse til det bredere samfund. Men det kan også være et sted, hvor man kommer op at skændes, hvor vittigheder går for langt, og hvor man kan støde på problematisk, grænseoverskridende og endda krænkende indhold og adfærd.  

Dette afsnit beskriver, hvordan børn i aldersgruppen 9-12-år bruger internettet, samt hvordan de forholder sig til det, de oplever.  Det er dog vigtigt at huske på, at de ægte eksperter på dette område er børnene selv. Hvis du vil åbne op for diskussioner med dine elever om emnet, er det et godt udgangspunkt at vise dem, at du er interesseret i deres digitale liv, for eksempel ved at spørge dem om 

 • hvad de kan godt lide at lave online 
 • hvem der yndlings Youtuber er  
 • hvilken viral hitvideo de sidst har delt  

Børn i denne aldersgruppe finder glæde i mange af de samme online-aktiviteter, men det er også vigtigt at huske på, at hvert barn oplever den digitale verden på en unik måde, ud fra deres egen unikke identitet. Deres alder, religion, etnicitet, køn, seksuelle orientering, personlighed og erfaringer er alle med til at påvirke, hvordan de oplever den digitale verden, og hvordan andre ser på dem i den digitale verden.  

OBS: I Danmark laves der ikke specifik statistik på børn og unge under 15 års medievaner eller brug af sociale medier. Der er få særlige afsnit dedikeret til yngre børn, for eksempel fra tidligere undersøgelser fra DRs medieforskning, men derudover er mængden af statistik på dette felt blandt børn og unge i alderen 9-12 år forsvindende lille. Det er problematisk, når vi ved, at brugen af skærm og sociale medier er stor allerede her.   

85% af de 9-14-årige er på sociale medier dagligt (DR Medieforskning, 2018). Dette på trods af, at aldersgrænsen for de fleste sociale medier er 13 år.  

32% af børnene i 4. klasse svarer, at de bruger digitale medier det meste af dagen, når de ikke er i skole (Børns Vilkår, 2019) 

3 timer om dagen er den gennemsnitlige tid børn og unge i alderen 7-12år bruger på skærme ifølge DR Medieforskning i 2016 

Hvad finder 9-12-årige positivt ved at være online? 

Internettet spiller en særlig rolle i næsten alt, hvad 9-12-årige børn foretager sig - fra venskaber og underholdning, til læring og skolearbejde, og til hvordan de finder og skaber mening i deres verden omkring dem. Ved at se den seneste virale video eller dele sjove memes med deres venner, kan det hjælpe dem til at føle sig inkluderet i deres gruppe af jævnaldrende - og i et større online fællesskab.  

 • Tale med venner og familie 
 • Lede efter information 
 • Se videoer, klip, livestreams og TV-shows 
 • Gaming enten alene eller med andre online 
 • Finde andre personer de kan relatere til 
 • Dele sjove memes/GIFs/andet indhold 
 • Researche ting de kan li’  
 • Lytte til musik  

'Hvis internettet forsvandt, ville jeg savne Snapchat, fordi det er der, jeg kommunikerer med flest.' 
                                                              
Elev, 11 år. 
 

Undervisningsministeriet lavede i 2018 en undersøgelse af børn og unges brug af sociale medier.  Her fandt de, at børn og unge primært benytter sociale medier til

1) at skabe og holde kontakt til venner, samt

2) som underholdning. De brugte i mindre grad sociale medier til at orientere sig i nyheder, dele indlæg samt opnå politiske holdninger

(Undervisningsministeriet, 2018) 

'Mine venner betyder rigtig meget, og [jeg] vil gerne have kontakt med dem hver dag.'

Elev, 12 år.  

'Jeg bruger Instagram for det meste til at se på kendisser og skuespillere, og så til at finde information om spil.'

Elev, 11 år.  

'Jeg bruger TikTok til at se sjove dansevideoer.'

Elev, 11 år.  

Hvad finder 9-12-årige negativt ved at være online? 

Mange børn i 9-12-årsalderen ejer efterhånden en smartphone og/eller en tablet, og de oplever at have mere tid online, hvor de ikke bliver overvåget af voksneNår disse kombineres med, at børn i denne aldersgruppe begynder at komme i puberteten, deres venskabsdynamikker udvikler sig og de i stigende grad orienterer sig mod de højere klassetrin, kan det resultere i, at børnene begynder at få negative oplevelser på internettet.   

Flere af de elever, som deltog i projektets fokusgruppeinterviews, fortalte om, hvordan grænseoverskridende adfærd over for andre, som for eksempel ufrivillig deling af intime billeder, kan ske som en vittighed Eleverne i fokusgrupperne fortalte også om krænkende adfærd i form af, at nogle støder på digitalt indhold, der virker groft, upassende eller ’for voksne’, og som så derefter deler det med andre for at se deres reaktion.   

 • Skændes eller blive uvenner med en ven 
 • Nøgenhed – se billeder af personer uden tøj på fx pornografisk indhold  
 • Vold på billeder eller i film 
 • Mobning enten som offer eller bystander  
 • Blive dømt negativt for hvem man er  
 • Hadudtalelser fx mobning og slåskampe  
 • Deling af personligt indhold uden deres tilladelse   

'Altså jeg har ikke nogen sociale medier, jeg har heller ikke Instagram eller noget, men jeg kan også godt føle mig udenfor nogle gange, fordi alle piger sidder og kigger på TikTok eller noget, og så sidder jeg der, og så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg kan lave. Derfor stoppede jeg også i klub, fordi alle pigerne sad bare og kiggede på deres mobiler og så var jeg altid alene, og det synes jeg ikke var særlig sjovt.'

Elev, 5. klasse 

16 % af børnene i 4. og 7. klasse har selv delt et billede eller en video af et andet barn på sociale medier uden samtykke (Børns Vilkår, 2019). 

Næsten dobbelt så mange børn i 4. og 7. klasse (29%), har oplevet, at et andet barn har delt et billede eller video af dem på sociale medier, uden samtykke (Børns Vilkår, 2019).  

Skoleundersøgelsen fra 2018 viser, at 5% af 11-årige danske børn oplever at blive mobbet på internettet mindst 2-3 gange om måneden.  

'Mange vil sige at de ikke vil se på sådan et billede, men når de så får muligheden og ingen kan se at de ser det, så tror jeg faktisk mange vil gøre det. De er nysgerrige. Fx hvis alle har set noget på TikTok, men det er krænkende, så vil jeg måske se det alligevel fordi alle har set det og det er blevet sejt og sådan noget...'

Elev, 11 år 

'Jeg vil jo ikke have, at andre tager billeder af mig, hvor jeg enten ikke havde noget tøj på eller kun havde undertøj på, for det ved du også er en krænkelse af privatlivet, og det var heller ikke særlig rart at vide, at der kan være flere 100.000 mennesker, der har set dig nøgen eller går og snakker med dig om det i skolen'

Elev, 10 år  

 

'Inde på TikTok er der mange, der bliver mobbet – også dem, der er imod mobning. Og så prøver de selv at sige at det ikke er okay, selvom de måske også mobber selv. Der vil jeg bare tænke at man skal lade være med at se deres videoer.'

Elev, 12 år  

 Hvordan opleves digitale krænkelser for 9-12-årige? 

 • Mobning – At mobbe nogen for deres online adfærd baseret på kønsnormer, f.eks. hvis en dreng bliver mobbet for at se make-up-instruktionsvideoer online  
 • Kropsudskamning – Gøre nogen pinlig berørt eller udstille eller kommentere på en andens krop på en ondskabsfuld måde 
 • Fotografere og/eller dele et nøgen - eller næsten - nøgenbillede af en jævnaldrende til andre uden samtykke.  
 • Fotoredigering – redigering af ikke-seksuelle billeder/videoer af andre med det formål at give dem et seksuelt udtryk, f.eks. ved at sætte en andens ansigt på en pornomodels krop 
 • Homofobisk sprog – Anvendelse af stødende og/eller homofobisk sprog f.eks. ved at kalde nogen "bøsse” eller ”homo” for at sætte dem i bås som ’anderledes’.  
 • Pornografi  sende eller dele pornografiske links eller billeder til andre, fordi afsenderen synes det var ”sjovt  

Hvorfor? En joke / hævn / forsvare en ven eller veninde / popularitet /  

Det kan…. 

 • ske på alle digitale platforme (sociale medier, apps, spil, chats)  
 • gøre brug af alle typer digitalt indhold (billeder, videoer, opslag, beskeder, sider, likes, kommentarer 
 • foregå offentligt, privat eller begge dele 
 • omfatte en række forskellige typer adfærd, der alle kan finde sted på samme tid  
 • overlappe med offline-oplevelser af krænkende karakter  
 • få en person til at føle sig truet, udnyttet, tvunget, ydmyget, ked af det, seksualiseret eller diskrimineret.  

Og…. 

 • Køn. Både drenge og piger kan blive ofre for krænkelser, men forskning fortæller os, at det for nogle former for digitale krænkelser er mere sandsynligt, at piger bliver udsat for det, og at de ofte dømmes hårdere end drenge for at være blevet et offer. 
 • Andre former for diskrimination. Digitale krænkelser kan påvirke børn på unikke måder, når krænkelsen også sigter imod andre identitetskarakteristika. Disse kan omfattekønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, særlige uddannelsesmæssige mangler eller handicap.  

Hvorfor bør 9-12-årige lære om digitale krænkelser?

Det finder sted i denne aldersgruppe. 

De fleste sociale medier har en aldersgrænse  13 år, men mange børn under 13 bruger dem. Sociale medier kan være en af ​​mange online rum, hvor digitale krænkelser kan forekomme, såvel som spil, apps og andre online tjenester.  

Både de elever og lærere, som deltog i projektets fokusgruppeinterviews, kunne genkende, at der sker digitale krænkelser blandt 9-12-årige elever. Særligt eleverne talte om grænseoverskridende adfærd, som om det var en normal del af at være online, men de udtrykte også, at denne type adfærd på internettet kan skabe forvirring og usikkerhed i forhold til, hvad de skal gøre, hvis de oplever det. Disse følelsesmæssige reaktioner kan forhindre elever i at fortælle det til en voksen, hvis de kommer ud for en foruroligende eller ubehagelig oplevelse på internettet 

  

'[…] det er ret nemt at sige nu, at man bare ville sige det til sine forældre, men når man så står i situationen, så er det hundrede gange sværere at forholde sig til det.'

Elev, 5. klasse 
 

Det påvirker børns trivsel 

Der findes ikke en enkeltstående måde, hvorpå et barn oplever digitale krænkelser, og hændelserne kan også påvirke andre børn, der er vidne til dem. Digitale krænkelser kan have en betydelig følelsesmæssig indvirkning  et barn, både på kort og lang sigt, fordi barnet kan blive ved med at frygte, at indholdet bliver delt igen, og det kan tage lang tid at komme sig over eller blive behandlet for det oprindelige traume, som krænkelsen har udløst.  Samtidig kan det få stor indflydelse på barnets skoleliv, familieliv og selvværd.  

 

'Jeg synes måske, at det ville være godt at snakke lidt om det noget mere. Trivsel, altså hvordan man har det. Også på de sociale medier, fordi det kan fylde ret meget i ens hverdag.'

Elev, 5. klasse 
 

Det bliver ikke talt om eller rapporteret nok 

Mange børn er vidne til eller oplever selv en bred vifte af uønsket eller krænkende adfærd i den digitale sfære. Nogle børn identificerer muligvis ikke denne adfærd som værende uacceptabel og fortæller derfor ikke andre om det. Nogle børn forstår muligvis, at denne opførsel ikke er okay, men oplever vanskeligheder i forbindelse med at fortælle nogen om det - såsom ikke at vide hvordan, at være bange for at få problemer eller at være nervøs for om deres mobil/tablet/computer bliver taget fra dem. Dette betyder, at børnene ender med selv at skulle tackle online-problemer uden følelsesmæssig eller praktisk støtte fra en voksen. 

Det kan forhindre krænkende adfærd i fremtiden 

At lære børn at genkende krænkende adfærd kan hjælpe med at forhindre dem i at blive udsat for det såvel som at forebygge krænkende adfærd over for andre. Nogle børn identificerer muligvis ikke denne type adfærd som værende uacceptabel og fortæller derfor ikke andre om det. Andre børn forstår måske, at denne opførsel ikke er i orden, men oplever at det kan være vanskeligt at fortælle nogen om det 

At støtte børn i at genkende, udfordre og sige fra over for digitale krænkelser hjælper dem til at forstå, at det ikke behøver at blive accepteret, som en normal del af deres opvækst - hverken online eller offline. 

Hvis undervisere faciliterer konstruktive og trygge diskussioner om emnet med elever i denne aldersgruppe, kan det bidrage til at minimere, at krænkende adfærd bliver ignoreret eller normaliseret blandt eleverne. Som underviser kan du hjælpe eleverne til at: 

 • finde mening i, hvad de allerede ved, og føle sig trygge ved at stille spørgsmål 
 • forstå deres ret til at blive respekteret af andre online 
 • forstå deres ansvar for at respektere andre online 
 • skabe sunde relationer i alle de forskellige former, deres relationer antager 
 • identificere, om en relation er usund – samt vide, hvordan man søger hjælp 

Grafik med ikoner

Guide til materialet

Ved at tale om og undervise i digitale krænkelser med dine elever, kan de blive bevidste om, om de har set, oplevet eller udsat andre for lignende adfærd. Når de får tid og mulighed for refleksion i et trygt rum, vil nogle af dem måske begynde at fortælle om deres oplevelser, enten foran en gruppe eller til en voksen, de har tillid til.  

På baggrund af aktiviteterne i undervisningsmaterialet, er det muligt, at din skole vil se en stigning, i det mindste på kort sigt, i antallet af elever, der fortæller om personlige oplevelser med digitale krænkelser og beder om hjælp til at håndtere det. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er sket en reel stigning i antallet af hændelser. Det er formentlig mere sandsynligt, at flere elever har fået en bevidsthed om og tillid til, at digitale krænkelser kan og skal stoppes, og således er der flere, som siger det højt, end tidligere. Det skal ses som et positivt resultat og bevis for, at undervisningsaktiviteterne bidrager til at forbedre elevernes vilje til at fortælle om digitale krænkelser og bede om hjælp. 

Sådan fastholder du dine elevers interesse 

Eleverne vil være mere åbne over for diskussionerne og mere engagerede i emnerne i undervisningsmaterialet, hvis de føler, at de taler til en voksen, der har en ægte interesse i deres digitale liv. Du kan for eksempel vise din interesse ved: 

 • at spørge dem, hvad de godt kan lide at lave online og hvorfor 
 • at lege, at du selv er elev i en hurtig omgang ’spørgsmål og svar’, og for eksempel bede dem om at fortælle dig om deres yndlingsapp eller spil 
 • at opmuntre dine elever til at bringe deres egen viden, erfaringer og synspunkter i spil i diskussionerne 

'Mit ønske er, at I alle sammen har det sjovt på nettet. Og for at I kan have det sjovt, er vi nødt til at tale om, hvordan vi kan håndtere de ting, der gør os bange, kede af det eller bekymrede' 

Sådan skaber du et trygt rum for at tale om børns online liv 

Eleverne kan godt "tjekke ud" af diskussionen, hvis de føler, at de bliver dømt eller udskammet for at være online. Udover at være opmærksom på de andre børn, kan de også godt føle, at de bliver dømt af deres lærer/underviser.  

Dette er givetvis ikke med vilje - som voksne, der bruger internettet anderledes end børn, kan det være let at bebrejde internettet, når ting går galt, eller sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor børn overhovedet er online. Der er en risiko for, at dette standpunkt kan lukke ned for samtaler med børn om deres online liv, forhindre dem i at stille spørgsmål og deltage i læringen. Dermed undergraves et centralt læringsmål for disse diskussioner, nemlig at hjælpe børn til at søge hjælp fra en voksen, hvis de har en ubehagelig eller bekymrende oplevelse på nettet 

Alle børn har ret til at være online og få mest muligt ud af de fantastiske muligheder, der findes her. Som underviser kan du hjælpe med at udfordre upassende adfærdsmønstre, så alle børn kan bruge internettet på en sikker og respektfuld måde. Når du tilbyder dem tid, rum og et trygt miljø, er børn normalt meget opsatte på at tale om deres online liv, og deres læringsproces kan bevæge sig fremad. 

Nedenfor finder du nogle aktiviteter til at hjælpe dig med at reflektere over dine egne holdninger til børns internetforbrug: 

 • Del din viden om dette emne med dine kolleger, og identificer og udvælg forskellige synspunkter og oplevelser 
 • Gå materialesamlingen igennem med dine kolleger, og støt hinanden i at udfordre de forudfattede meninger, I har  

 Sådan formidler du aktiviteterne på en passende måde 

Selvom det i første omgang kan virke vanskeligt at diskutere digitale krænkelser med 9-12-årige, kan det godt formidles til denne aldersgruppe på en passende måde. Overvej, hvilke andre forløb dine elever har haft om for eksempel samtykke, sunde relationer, online adfærd og lignende. Hvilket sprogbrug blev anvendt her? Hvilke begreber eller koncepter har de lært?  

Foretag en vurdering af dine elevers modenhed. Mød dine elever der, hvor de er - og juster i forhold til deres viden. Find ud af, hvad dine elever allerede ved, og hvad deres holdninger er. Du kan overveje: 

 • at lave en elevundersøgelse; 
 • at bede eleverne om at aflevere spørgsmål eller bekymringer i en anonym 'postkasse' 
 • at lave en ’arbejdstavle’, hvor eleverne kan skrive alle de ting de ønsker at lære om 

Forberedelse kan hjælpe dig med at formidle diskussioner på en passende måde, samt forberede dig på eventuelle vanskelige spørgsmål, som dine elever måtte stille. Du skal være velkommen til at tilpasse materialesamlingen, så den passer til dine elevers behov. Du kan overveje: 

 • At tilføje, fjerne eller ændre nogle scenarier 
 • At tilføje, fjerne eller ændre diskussionsspørgsmålene 
 • At dele aktiviteterne op og afvikle dem over en længere periode 

Denne materialesamling er gratis at downloade og har en Creative Commons-licens, hvilket betyder, at den kan deles og tilpasses til ikke-kommerciel brug så længe der krediteres korrekt. Få mere mere information om Creative Commons.

Grafik med symboler

Håndtering af oplsyninger om digitale krænkelser

Alle skoler skal have en politik for, hvordan vold, chikane og anden skadelig adfærd håndteres, herunder også digitale krænkelser begået unge imellem. Derudover bør forældre informeres på et tidligt tidspunkt og involveres i processen, medmindre der er begrundet mistanke om, at denne involvering kan være til fare for den/de unge. 

Under aktiviteterne i dette undervisningsmateriale kan det ske, at en elev opdager, at han/hun har været vidne til, oplevet eller selv udsat andre for digitale krænkelser, enten med vilje eller uden at vide det. Vær varsom med ikke at rette opmærksomhed på evt. berørte elever foran deres kammerater, eller på at bruge dem som et eksempel; det kan skade deres helingsproces og tillid til de voksne, der skal støtte dem. 

Sådan støtter du en elev, hvis de fortæller om en bekymrende online-oplevelse 

Hvis et barn fortæller dig om en oplevelse på internettet, der har gjort dem bange, kede af det eller bekymrede, skal du håndtere disse oplysninger på samme måde, som du ville behandle enhver anden situation, der bekymrer dig. 

Sørg for, at du er bekendt med skolens antimobbestrategi, så du ved, hvordan du træffer de fornødne foranstaltninger. Bliver du opmærksom på en hændelse, der involverer digitale krænkelser, kan du gøre følgende: 

 • Lad eleven vide, at det er positivt, at vedkommende fortæller det til dig. Tak dem for at gøre det rigtige ved at fortælle dig om det, og anerkend deres gode dømmekraft og de udfordringer, de har måtte overvinde for at nå hertil. Dette er med til at bevare den tillid, som eleven har givet dig.  
 • Forklar eleven, hvad du nu skal gøre, for at sørge for, at eleven er i sikkerhed (f.eks. at fortælle det til en anden voksen osv.). Vær tydelig omkring hvad du gør.  
 • Lad eleven vide, at vedkommende kan stille dig spørgsmål. Hvis du ikke har svarene med det samme, skal du forklare, at I kan finde ud af det sammen.  
 • Følg op på hændelsen. Tal evt. med ledelsen på skolen ift. konkrete tiltag.  
 • Kontakt evt. SletDet-rådgivningen for at få hjælp og rådgivning i den specifikke situation. 
 • Iværksæt en plan for at sikre, at der fortsat bliver holdt øje med den pågældende elev 

 Sådan nedbryder du barrierer  

Der er mange bekymringer, udfordringer og situationer, der kan forhindre en elev i at fortælle om en bekymrende oplevelse. Eleverne fortæller muligvis ikke om en oplevelse på internettet, der har gjort dem bange, kede af det eller bekymrede, af frygt for at blive gjort til grin, at få problemer eller at blive kaldt en ’sladrehank’.  

Når du har tænkt over, hvilke bekymringer eller udfordringer dine elever har, i forbindelse med at fortælle dig om en krænkelse, kan du skride til handling med henblik på at reducere disse barrierer. Den vigtigste ting, du kan gøre, er at skabe en kultur for åben dialog om den digitale verden. Ved at diskutere, hvad der sker online, viser du eleverne, at det er okay at tale om det, og at de har en voksen, de kan gå til, som vil forstå og bekymre sig om de problemer online, som eleverne eventuelt oplever 

 

Når du arbejder med elever på spciealområdet

Ved elever med særlige behov eller handicap, skal du huske , at de muligvis ikke har sprog eller ressourcer til at fortælle nogen, at de er bekymrede, eller til at forstå den adfærd, som de oplever fra andre online. For eksempel kan begrænset impulskontrol gøre denne gruppe elever mere udsatte – både som krænker og krænket. Hvis du arbejder med elever på specialområdet, kan du finde inspiration i Red Barnets undervisningsmateriale Er du ok på nettet?

Grafik med symboler

Øvrige ressourcer