Red Barnets Ambassadørskoler

Fokus på børns trivsel, rettigheder og deltagelse

Hvad er en Red Barnet Ambassadørskole?

En Red Barnet Ambassadørskole har fokus på at give eleverne en tryg skolegang med plads til at udvikle sig baseret på rettighederne i FNs Børnekonvention. 

Som Ambassadørskole giver I eleverne indsigt i, hvad børns rettigheder betyder for dem, deres kammerater og for børn ude i verden, og hvad de kan gøre, hvis egne eller andre børns rettigheder bliver overtrådt.

Trivsel er også et særligt fokusområde for en Red Barnet Ambassadørskole. Gennem arbejdet med rettigheder styrker I også elevernes forudsætninger for at trives, udvikle sig, lære og ikke mindst kende egne og andres grænser. ​

Eleverne har ret til at blive hørt. Det tager en Red Barnet Ambassadørskole alvorligt, så eleverne på skolen oplever, at de får reel medindflydelse på deres hverdag. 

"Børns rettigheder ligger som en paraply over vores undervisnings- og børnesyn og danner grundlag for vores tilgang til mødet med børnene"

- Kerteminde Byskole

"Trivsel er et grundlæggende fundament for en stærk landsbyordning, hvor læring og trivsel er i centrum. Vores rolle er at efterleve vores værdier og arbejde aktivt med Red Barnets redskaber"

- Østofte Landsbyordning 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad får vi ud af at blive Ambassadørskole?

 

 • I får mulighed for at arbejde bevidst og konkret med trivsel og rettigheder hele året på jeres skole.
 • I viser elevernes forældre, at I arbejder for, at ALLE elever har ret til at være en del af et trygt fællesskab.
 • I kan give jeres mening til kende og være med til at forme og præge Red Barnets materialeudvikling og politiske arbejde på skole og dagtilbudsområdet.
 • sparring fra Red Barnets eksperter om børns rettigheder og trivsel.

Forventninger til jer som Ambassadørskole

 

 • Jeres skole har en aktiv anti-mobbestrategi, som altid er opdateret og kvalificeret. Red Barnet har redskaberne til at hjælpe jer.
 • I udpeger kontaktpersoner og ansvarlige på skolen for, at jeres arbejde som Ambassadørskole også mærkes i hverdagen. Giv besked til os, hvis I skifter ud i rollerne. 
 • I skaber rammer, så eleverne kan sige deres mening, og at de bliver taget alvorligt. Det styrker elevernes demokratiske dannelse og selvtillid.
 • I vil gøre Red Barnet klogere med jeres viden fra dagligdagen. For eksempel gennem Børnebarometeret, materialeudvikling eller undersøgelser. 

Hvad tilbyder Red Barnet?

 

 • Praksisnær rådgivning og sparring på, hvordan I som skole kan arbejde med børns trivsel og rettigheder. 
 • Materialer og udstyr i form af bl.a. udendørsskilt, logo, balloner og plakater til skolen.
 • Mulighed for at give input til materialer og Red Barnets politiske arbejde.
 • Gratis og lettilgængelige undervisningsmaterialer og forløb på vores særlige skolehjemmeside samt viden og råd til elevernes forældre på en særskilt forældreside. 
 • Dialogværktøjet Børnebarometeret til Trivselsdagen og Børnerettighedsdagen. 
 • Nyhedsbrevet 'AmbassadørNyt' med nyt om vores seneste undervisningstilbud og kommende begivenheder.

Anbefalinger til praksis

 

 • Fælles fodslag og opbakning er centralt. Ledelse og personalegruppe skal drøfte engagement, motivation og ambition i fællesskab. 
 • Sørg for løbende og bred dialog om at være Ambassadørskole på skolen. Både mellem elever, forældre og fagpersonale. 
 • Indtænk trivsels- og rettighedsarbejdet i eksisterende mødefora og undervisning, så det understøtter jeres arbejde og hverdag. 
 • Læg Trivselsdag (første fredag i marts) og Børnerettighedsdag (20. november) fast ind i jeres årshjul. 
 • Arbejd målrettet med bred børneinddragelse via redskabet Børnebarometer og  forløbet ‘Vores Skole – Vores Stemmer’
 • Fortæl elever og forældre, at I er Ambassadørskole – og hvorfor I er det. 
 • Gør brug af Red Barnets materialer, tilbud og sparring. 

Hvem er Ambassadørskolerne?

Red Barnets ambassadørskoler repræsenterer et bredt udsnit af skoler fordelt over hele landet – hele vejen fra Hjørring i Nordjylland til Bornholm i øst. Den største skole har 1.100 elever, mens den mindste har 55 elever. Skolerne er både folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialskoler, men den overvejende andel (67%) er folkeskoler.

Kan vi blive Ambassadørskole?

Vi har netop igen åbnet for tilmelding. Hvis jeres skole gerne vil være Ambassadørskole, så skal I udfylde tilmeldingsformularen nederst på denne side. For at sikre bred opbakning, forankring og forskel for børnene beder vi om en kort motivation fra jer.  

Materialer, forløb og skoleevents

Udover konkret sparring og rådgivning fra Red Barnets eksperter samt tilbud på oplæg, så har vi et væld af relevante og let tilgængelige undervisningsmaterialer, forløb og dialogredskaber på vores website. Alle med fokus på trivsel, rettigheder og børns deltagelse.  

DropMob, et værktøj udviklet til gøre det både nemt og sjovt at lave skolens og fritidsinstitutionens anti-mobbestrategi. DropMob egner sig særlig godt til at aktivere og bruge i forbindelse med eller i forlængelse af Trivselsdagen. 

Stærke sammen, et forløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin målrettet forebyggelse af vold og overgreb. Udskoling kommer snart!  

Fri for Mobberi, hvor I får redskaber til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning i indskolingen.

Reloadme, en temauge til de større elever om søvn og digitale vaner. 

Find inspiration og meget andet materiale på Red Barnets skolesite.

"Vi har som ambassadørskole fået adgang til nogle lækre, vellavede materialer, der kan bruges i flere sammenhænge, og det giver eleverne en større bevidsthed og et større perspektiv om, hvad der sker ude i verden"

- Trongårdskolen 

Børnebarometeret

Børnebarometeret er et dialog- og måleredskab udviklet til grundskolens mellemtrin- og udskolingselever. Målingerne er koblet til vores materialer, forløb og events og skal hjælpe med at sikre viden og perspektiver direkte fra børn og unge om aktuelle samfundstemaer og trivselsspørgsmål. Barometeret kan give input til og bruges direkte i undervisningen ved, at klassen kan se resultatet af deres svar med det samme. 

Du kan læse mere om Red Barnets Børnebarometer

Red Barnet lokalforeninger

Der er gode muligheder for at lave brobygning mellem skole og lokalmiljøet via Red Barnets lokalforeninger og genbrugsbutikker. Red Barnet har flere end 60 lokalforeninger i hele landet, hvor frivillige arrangerer aktiviteter og oplevelser for børn i udsatte positioner og deres familier i lokalområdet. 

Nogle ambassadørskoler og lokalforeninger samarbejder for eksempel om at fejre Trivselsdagen eller Børnerettighedsdagen. De kan fx lave en tøjindsamling på skolen, der samler ind til Red Barnets lokale genbrugsbutik. 

Her kan du se, om der er en Red Barnet lokalforening tæt på jer.  

Red Barnets historie

Fra asken af de to verdenskrige udsprang det, der i dag er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation – Red Barnet. I Danmark opstod Red Barnet i ruinerne efter Anden Verdenskrig, hvor millioner af børn i hele Europa levede på sultegrænsen. 

Se filmen og hør vores generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, fortælle om det vigtige arbejde dengang og i dag. Filmen er produceret i anledning af Red Barnets 75-års jubilæum i 2020.  

Vil I være Ambassadørskole?

Det er nu muligt for flere skoler at blive Red Barnet Ambassadørskole. Inden I udfylder formularen nederst, skal I have gjort jer nogle indledende overvejelser:

 • Red Barnet vil have Ambassadørskoler, som er det af gavn ikke blot af navn. Grundstenene for at være Red Barnet Ambassadørskoler er prioriteret arbejde med og fokus på børns rettigheder, trivsel og deltagelse.
 • Vi ønsker bred opbakning, forankring og reel forskel for børnene, så sæt jer derfor grundigt ind i, hvilke tilbud og forventninger der er i samarbejdet. 
 • Samarbejdet skal ikke hvile på en enkelt ildsjæl. Drøft derfor på forhånd jeres motivation sammen i ledelse og personalegruppen.

Når I har indsendt formularen, kigger vi på den og vender tilbage til jer så hurtigt som muligt for at tale om mulighederne for, at I kan blive Red Barnet Ambassadørskole.

Vi glæder os til at modtage jeres interessetilkendegivelse og motivation.

 

I Red Barnet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. Læs mere om dine rettigheder, vores databehandling og persondatapolitik.