Deadline Syrien

- Undervisningsvejledning

Guilhem Alandry/Save the Children

Introduktion

Krigen i Syrien har varet siden marts 2011. Det er længere end Anden Verdenskrig. Krigen har betydet, at millioner af børn, unge og familier har mistet alt og har været nødt til at flygte fra deres hjem.

Faktisk er halvdelen af landets befolkning på flugt. Størstedelen lever som interne fordrevne i Syrien og resten er flygtet til nabolande som eksempelvis Jordan, Libanon og Tyrkiet. En langt mindre del krydser Middelhavet og kommer til Europa.

'Deadline Syrien' giver et nærværende billede af, hvor forskelligt livet kan være som flygtning. Både for de børn og unge, der er blevet i nærområderne, og for de børn og unge, der er kommet til Danmark.

Deadline Syrien inviterer eleverne til at møde otte flygtningebørn, der alle er virkelige personer med vidt forskellige kår og med meget forskellige baggrunde.

Forløbet er webbaseret og består af

 • Elevsiden med den interaktive dokumentar
 • Undervisningsvejledningen (denne side)

Hvilken historie vælger eleverne at fortælle omverdenen?

Eleverne skal leve sig ind i rollen som journalister. De skal indsamle materiale til en artikel ved at stille spørgsmål til de børn og unge, som er flygtet. Og eleverne skal hele tiden foretage valg, da de ikke kan nå at tale med alle.

Vil de for eksempel tale med pigerne Ajwan og Medya, som er flygtet til Danmark? Eller vil de hellere undersøge forholdene i en af verdens største flygtningelejre i Jordan og møde pigen Rasha?

Det er elevernes valg, der afgør hvilken historie verden kommer til at høre.

Målgruppe og fag

Forløbet er henvendt til elever og undervisere i udskolingen.

Eleverne kan blandt andet arbejde med Deadline Syrien i:

 • dansk
 • samfundsfag
 • sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Klassen kan også arbejde med forløbet i den understøttende undervisning, eller som et tværfagligt forløb i forbindelse med eksempelvis temauger eller børnerettighedsdagen.

Anvendelse

Undervisningsforløbet består af to hovedelementer:

 1. arbejdet med den interaktive dokumentar
 2. den efterfølgende artikelskrivning

Du kan afvikle forløbet i klassen på forskellige måder afhængig af, hvor mange lektioner, I har til rådighed i klassen.

Forløbets primære element er at gennemføre den interaktive dokumentar. Til det skal eleverne minimum have to lektioner. Herudover skal du sætte tid af til det efterfølgende arbejde med artiklen, som bidrager til forløbets journalistiske vinkel. Se mere under afsnittet ”Aktiviteter”.

Formål

Deadline Syrien sætter fokus på børn og unge, der er flygtet fra krigen i Syrien. Dokumentaren giver eleverne et indtryk af, hvilke oplevelser børnene har haft i Syrien, hvordan deres hverdag var før og nu, samt hvad deres drømme og håb er for fremtiden.

Dokumentaren tegner også et billede af, hvor forskelligt livet som flygtning kan være afhængig af, hvor man befinder sig. Om det er formelle eller uformelle flygtningelejre i Jordan, et asylcenter i Danmark eller noget helt fjerde.

Det overordnede formål med forløbet er, at eleverne bliver bevidste om de forskellige livsvilkår, der gør sig gældende for flygtningebørn afhængig af hvilke livsomstændigheder, der rammer dem.

På sociale medier og i TV møder eleverne jævnligt billeder og historier fra aktuelle flygtningesituationer. Et andet formål med forløbet er derfor også at klæde eleverne bedre på til at kunne forholde sig til, at flugt er et vilkår for børn og unge forskellige steder i verden.

Det er Red Barnets håb, at den interaktive dokumentar Deadline Syrien og det tilhørende undervisningsmateriale kan bidrage til øget fokus på og forståelse for flygtningebørns livsvilkår.

Fælles mål

Eleverne kan blandt andet arbejde med forløbet i dansk, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Dansk

Klassen kan arbejde med Deadline Syrien inden for kompetenceområderne 'kommunikation', 'læsning' og 'fremstilling'.

'Kommunikation' er en central faktor igennem hele forløbet, eksempelvis i begyndelsen af forløbet, hvor eleverne i grupper skal indgå dialog omkring deres umiddelbare forståelse af, hvad det vil sige at være flygtning. I dialogen skal eleverne vise, at de har kendskab til den demokratiske dialog, at de har respekt for og accepterer forskellige forståelser af begrebers betydning, og at de kan deltage i en dialog aktivt og åbent.

Selve den interaktive dokumentar bygger på flygtningebørns historier fortalt via videosekvenser. Sekvenserne er oversat og tekstet. Disse fortællinger skal eleverne læse, forholde sig til og sammenfatte informationer fra. Denne aktivitet hører under kompetenceområdet 'læsning' og har fokus på oplevelse og indlevelse.

I det efterfølgende arbejde skal eleverne udarbejde en artikel, hvor de skal bruge de oplysninger, de har indsamlet i den interaktive dokumentar. Grupperne skal disponere det indsamlede stof, så det budskab, eleverne gerne vil have frem, fremstår klart. Herefter skal eleverne udarbejde artikler og indgå i responsgrupper. Således er arbejdet inden for kompetenceområdet 'fremstilling' tydeligst i sidste del af forløbet.

Samfundsfag

I samfundsfag kan forløbet bidrage til undervisningen inden for kompetenceområdet 'sociale og kulturelle forhold'.

Deadline Syrien behandler en konkret og aktuel problemstilling og opfordrer eleverne til at forholde sig til socialisering og social differentiering, både i Danmark og ude i verden.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Indenfor sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab arbejder eleverne med kompetenceområdet 'sundhed og trivsel'.

I Deadline Syrien skal eleverne blandt andet forholde sig til de forhold, flygtningebørn lever under. Nogle af børnene er flygtet uden deres forældre, mens andre er flygtet med hele familien. Nogle børn går i skole, mens andre ikke har mulighed for at få undervisning.

Deadline Syrien lægger således også op til en undersøgelse af, hvilke af børnenes rettigheder der opretholdes i de forskellige flygtningelejre, og hvilke rettigheder der krænkes.

Tekniske krav og nulstilling

Deadline Syrien kræver, at elevernes computere har en internetforbindelse med en rimelig hastighed, da den interaktive dokumentar ellers kan hakke eller gå i stå. Vi anbefaler en hastighed på 2-4 Mbit/s pr. computer. Det vil sige, at hvis der for eksempel spilles på fem computere på samme tid, skal det minimum være på en 10 Mbit/s-linje.

Deadline Syrien er skræddersyet til at opleves på computere – der er ikke fuld funktionalitet på tablets. Eleverne kan bruge både PC og Mac, og vi anbefaler browserne Chrome eller Safari. På Mac kan man opleve længere loadingtider end på PC.

Deadline Syrien bruger cookies. Så længe eleverne spiller på den samme computer, husker Deadline Syrien, hvor langt de er nået, og hvilke citater de har gemt. Hvis de ønsker at nulstille spillet, kan det gøres ved at trykke på knappen 'Genstart spil', som findes nederst til højre i notesbogen. Så er spillet nulstillet og alle de citater, der tidligere var gemt, er slettet fra notesbogen.

Om Deadline Syrien

I Deadline Syrien arbejder eleverne med dokumentarisme og undersøgende journalistik.

Notesbogen

Der er indbygget en notefunktion, der følger eleverne igennem hele dokumentaren.

Når eleverne har talt med en ”kilde”, bliver de automatisk bedt om at forholde sig til, hvorvidt de vil gemme de oplysninger, de har fået, i notesbogen.

Eleverne vil til enhver tid kunne gå tilbage i notesbogen og se, hvad de har indsamlet af citater og informationer. Notesbogen vil også give eleverne et overblik over, hvor mange kilder de har besøgt, og hvilke kilder, der har sagt hvad.

Eleverne skal således forholde sig til citater og oplysninger, og de skal hele tiden træffe valg og beslutninger. Hvilken historie vil de gerne fortælle, og hvilke citater skal med for at underbygge den?

Den journalistiske genre

Under Aktiviteter kan du læse om, hvordan I kan arbejde med den journalistiske genre ud fra den interaktive dokumentar.

På elevsiden er et persongalleri over de ni børn og seks voksne, der medvirker i Deadline Syrien.

Aktiviteter

Den interaktive dokumentar er den primære aktivitet i forløbet. Med udgangspunkt i dokumentarens indhold er der herunder skitseret forskellige forslag til aktiviteter, du kan arbejde med i klassen, afhængig af hvor mange lektioner, der er til rådighed.

Aktiviteterne beskriver undervisningsforslag, der kan bruges før gennemførelsen, under gennemførelsen og efter gennemførelsen af Deadline Syrien.

Før gennemførelsen af Deadline Syrien

I Deadline Syrien skal eleverne forestille sig, at de er journalister, der møder flygtningebørn. Derfor er aktiviteterne, som eleverne skal arbejde med, tænkt som journalistens indledende arbejde. Eleverne har mulighed for at sætte deres tanker om flygtningesituationen i spil, lave research og undersøge baggrunden for emnet.

De to nedenstående aktiviteter er begge bud på, hvordan arbejdet med Deadline Syrien kan begynde:

Mulighed 1: Arbejd med elevernes forforståelse
Arbejd i klassen med elevernes forforståelse af ordet 'flygtningebarn'.

Eleverne går sammen i grupper med fire i hver, og laver et tankekort, som de efterfølgende præsenterer i plenum.

Du indsamler herefter tankekortene, da eleverne skal bruge tankekortene igen i evalueringen.

Til aktivitet 1:

Mulighed 2: Oparbejd baggrundsviden
Inddel klassen i grupper med 2-3 i hver. Grupperne orienterer sig på Red Barnets undervisningsforløb Flugt og/eller Krig og konflikt.

Elevernes læseformål er at undersøge, hvad det vil sige at være flygtning, hvilke grunde der kan være til at mennesker flygter samt hvilke konsekvenser det har for de mennesker, der flygter.

Du kan opfordre eleverne til at skimmelæse temasiderne og afgræns gerne tiden til cirka 20 minutter. Lav derefter en fælles opsamling, hvor grupperne kan fortælle, hvilke oplysninger de blev særligt optaget af.

Under gennemførelsen af Deadline Syrien

Vi anbefaler, at eleverne arbejder med den interaktive dokumentar i mindre grupper af 2-3 elever.

Hver gruppe skal have en computer til rådighed. Derudover skal de have mulighed for at drøfte de oplysninger de får undervejs i dokumentaren.

Oplysningerne kan eleverne vælge at gemme i den online notesbog i Deadline Syrien. Noterne i notesbogen vil være elevernes udgangspunkt for det efterfølgende arbejde med artikelskrivningen.

Den interaktive dokumentar kan opleves på flere måder. Herunder har vi skitseret tre forskellige. Du kan vælge den måde, som passer bedst til klassen og den tid, der er til rådighed:

 1. Eleverne går på opdagelse i dokumentaren og besøger både flygtningebørn i Jordan og Danmark.

 2. Halvdelen af grupperne får til opgave at besøge flygtningebørnene i Jordan. Den anden halvdel får til opgave at besøge flygtningebørnene i Danmark.

 3. Eleverne skal arbejde under tidspres, ligesom journalisten ofte gør. Grupperne skal eksempelvis afslutte arbejdet med dokumentaren inden for 30 minutter og mindst have besøgt fem forskellige kilder. Det er dig som underviser, der styrer tiden og gør eleverne opmærksomme på, når tiden er gået.

Efter gennemførelsen af Deadline Syrien

I Deadline Syrien møder eleverne flygtningebørn og ser, hvilke forhold disse børn og unge lever under. Det har sandsynligvis givet anledning til refleksioner i grupperne, og refleksionerne kan have affødt spørgsmål.

Det er vigtigt at give disse refleksioner og spørgsmål plads. Derfor vil det være oplagt at lave en fælles opsamling i klassen, hvor grupperne kan fortælle, hvilke tanker de gjorde sig undervejs, og hvad de blev særligt optaget af.

Efter den fælles opsamling skal eleverne finde deres noter i notesbogsfunktionen frem. Disse noter skal bruges i forbindelse med forløbets andet hovedelement; artikelskrivningen.

Mulighed 1: Udarbejdelse af artikel
Grupperne udarbejder en artikel med udgangspunkt i notesbogens oplysninger og citater.
Artiklen bygges op på følgende måde: 

 • Overskrift, som skal fange læserens interesse.
 • Manchet, som gentager og understreger overskriften men med nogle andre ord.
 • Brødtekst, som svarer på spørgsmålene hvem, hvor, hvorfor og hvordan.

Undervejs i artikelskrivningen giver grupperne hinanden feedback på, hvad der er godt i artiklerne, og hvad der kunne være bedre. Grupperne fortsætter herefter arbejdet med artiklerne og skriver dem færdig. Husk: en god artikel kræver god tid.

Da fremstillingen af en artikel kan være forholdsvis tidskrævende, kan nedenstående også være en måde at arbejde ud fra den journalistiske vinkel efter spillet.

Mulighed 2: Fem minutters foredrag
Grupperne læser deres noter igennem og forsøger at strukturere noterne i en rækkefølge, som giver mening i forhold til det budskab, gruppen gerne vil have frem.

Herefter skal grupperne finde frem til den historie, der optog dem mest.

Grupperne forbereder fem minutters foredrag med udgangspunkt i den valgte historie.

Evaluerende aktivitet

Gentag den indledende aktivitet, hvor eleverne lavede tankekort ud fra overskriften 'flygtningebarn'.

Efterfølgende skal eleverne have udleveret det første tankekort og sammenligne de to kort.

Ligner de hinanden eller har eleverne fået et mere nuanceret billede af, hvad et flygtningebarn er?

Mød journalisterne

Vil I høre journalisterne bag Deadline Syrien fortælle om mødet med flygtningebørn i Jordan og Danmark? Så book et skolebesøg.

Kontakt journalist og instruktør Thomas Aue Sobol, Planet2030, tlf. 60779226, mail: tyvetredive@gmail.com. Honorar aftales med journalisterne.

 

Rigtig god fornøjelse!

Mere fra Red Barnet

Hvis du ønsker, at klassen skal arbejde videre inden for temaer, der spiller sammen med temaerne fra Deadline Syrien, kan klassen blandt andet arbejde med følgende muligheder: