Fra flugt til skolegang

Fra flugt til skolegang

Oplevelser med krig og katastrofer kan give mentale ar. Med en ny helhedsorienteret indsats fra Red Barnet kan børn, der har været på flugt, få en god start på deres børneliv i Danmark. En indsats, der også gavner hele klassens fællesskab.

Om materialet

">

’Fra flugt til skolegang’ retter sig både mod almenklasser og modtageklasser i grundskolens indskoling og mellemtrin. Fra foråret 2019 er der mulighed for at deltage i udviklingen og afprøvningen af projektet. Materialet forventes færdigt i 2020.

Udviklingsprojektet har til formål at styrke børns trivsel og muligheder for læring. Tilgangen i materialet vil være kreativ og legende, og formålet er at styrke børnenes emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

Der vil blive udviklet følgende:

  • læringsforløb og undervisningsmateriale til nytilkomne børn med flygtningebaggrund
  • uddannelsesforløb for børnenes lærere, skolepædagoger samt kommunale ressourcepersoner
  • workshops for forældre

Både børn, forældre og fagpersoner vil deltage i udviklingen af indsatsen og dens materialer.

Bliv samarbejdspartner

Vi er i fuld gang med udviklingen af projektet, og vi søger i øjeblikket samarbejdspartnere blandt skoler og kommuner. Er du interesseret i at blive kontaktet af os per mail eller telefon, så udfyld formularen. Vi kan ikke garantere, at vi kan imødekomme alle.
I Red Barnet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. Læs mere om dine rettigheder, vores databehandling og persondatapolitik.

Børn med flygtningebaggrund

Mange børn med flygtningebaggrund har oplevet voldsomme ting og kan derfor trives dårligt. Børnene er derfor blandt de mest sårbare i danske skoleklasser. Red Barnets indsats ’Fra flugt til skolegang’ skal fremme børnenes trivsel og livsduelighed, så de nemmere kan tilegne sig læring. På længere sigt vil det også gøre det nemmere for børnene at få en uddannelse og begå sig i et det danske samfund.

I undersøgelsen ’Når børn med flygtningebaggrund møder skolen’ kan du læse mere om de udfordringer, som lærere og børn med flygtningebaggrund møder i skolen. Undersøgelsen er foretaget af Professionshøjskolen Absalon for Red Barnet.

Fagpersoner

Lærere og skolepædagoger får redskaber til at styrke det pædagogiske beredskab for de nytilkomne børn. Dertil kommer metoder til at arbejde med forældrene. Redskaberne kan bruges til at arbejde forebyggende og psykosocialt med at styrke børnenes trivsel, læring og modstandskraft/resiliens.

Denne tilgang muliggør inklusion i det danske skolesystem for en gruppe sårbare børn og er dermed med til at sikre børnenes aktive og positive deltagelse i det danske samfund.

Forældre

Forældre med flygtningebaggrund, der har børn i folkeskolens indskoling eller mellemtrin, vil få tilbudt at deltage i workshops. Her bliver der taget udgangspunkt i forældrenes ressourcer samt oplevede udfordringer og behov. Relationen mellem børn og forældre sættes i centrum med det formål at styrke mestring af forældrerollen i en ny kontekst. Der vil være fokus på godt samspil, og forældrene vil få styrket deres evne til tidligt at opspore mistrivsel hos deres børn.

Kommuner

Kommunernes fagpersoner (lærere, skolepædagoger, integrationskonsulenter, familievejledere osv.) får kompetencer og redskaber til systematisk at arbejde med at styrke børnenes udvikling, selvtillid og selvværd samt at nå forældrene og understøtte deres forældrekompetencer i en ny kontekst i Danmark.

Som en del af indsatsen vil der blive udarbejdet en cost-benefit analyse, som forhåbentlig vil vise kommunerne, at en indsats på dette område er en rigtig god investering, fordi den systematiske psykosociale indsats vil give nyankomne børn bedre trivsel og dermed bedre læring og integration. Indsatsen vil både være til gavn for børnene og kommunekassen.

Metodisk tilgang

’Fra flugt til skolegang’ uddanner fagprofessionelle til bedre at kunne støtte og målrette børnenes læring. Helt konkret vil der blive arbejdet systematisk med både børn og voksnes relationer og ressourcer, for på den måde at optimere samspillet. Det sker alt sammen for at øge barnets trivsel og muligheder for læring. Tilgangen er legende, og eleverne får styrket deres emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

Tilgangen er baseret på International Child Development Programme (ICDP) og Child Resilience Programme (CRP), der begge er internationalt anerkendte læringsredskaber:

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre voksne mere lydhøre og sensitive overfor børns behov samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Grundtanken i programmet er ressourceorienteret, og målet er at styrke både fagpersoners og forældres relationskompetencer.

CRP er udviklet i samarbejde mellem Red Barnet og Dansk Røde Kors. Programmet arbejder helhedsorienteret og systematisk med inddragelse af børn, fagpersoner og nærmiljø, så børnene kan udvikle ressourcer til at håndtere vanskelige livsbetingelser. Det metodiske grundlag i programmet er en ikke-klinisk psykosocial beskyttelsesmetodologi, der fokuserer på børns evne til at overkomme svære situationer.

'Mange sulter efter viden om, hvordan de kan arbejde systematisk med tosprogede elever – både i modtageklassen og i almendelen, når eleverne er udsluset. Det er et kæmpe plus, at det tilmed foregår på en legende måde, hvor de sociale kompetencer styrkes.'

Mette Hørlyk, afdelingsleder, Kattegatskolen

Nyt fra projektet

Om projektet

’Fra flugt til skolegang’ vil i løbet af 2017-2021 nå ud til 35 kommuner.

Majbritt Borgmann

Majbritt Borgman, seniorrådgiver og projektleder.

Anne Therkildsen, børnefaglig seniorrådgiver

Anne Therkildsen, børnefaglig seniorrådgiver

Astrid Agnethe Larsen, projektleder

Astrid Agnethe Larsen (p.t. på barsel), projektleder

Kathrine Munch, projektkoordinator

Kathrine Munch, projektkoordinator (p.t. på barsel), kam@redbarnet.dk

Projektet er støttet af vores to samarbejdspartnere