Undervisningsvejledning

Introduktion

Mange tror, at eleverne i udskolingen selv kan tage ansvar for deres egen trivsel i skolen. Den nationale trivselsmåling fra 2017 viste, at ca. hver femte elev i udskolingen mistrives eller oplever mobning i forskellig grad. Ofte handler det om, at eleverne i udskolingen har fået så fasttømrede roller, at ingen tænker over, hvilke konsekvenser disse roller kan have for den enkeltes trivsel. Dette undervisningsmateriale hjælper jer med at sætte social trivsel og antimobning på skoleskemaet.

Undervisningsmaterialet er derudover en mulighed for at få elevernes perspektiv ind i jeres skoles antimobbestrategi, fx ved at lade jeres elevråd samle alle klassers arbejde med Min skole – Min ven sammen og overlevere det til skolens bestyrelse, så den kan implementere elevernes perspektiv i skolens antimobbestrategi.

Har jeres skole ikke en antimobbestrategi, kan Min skole – Min ven være startskuddet til skolens arbejde med at lave en antimobbestrategi. Find vejledning og inspiration i materialet DropMob.

Målgruppe og fag

Undervisningen er målrettet elever i udskolingen. Fremgangsmåden er den samme for alle klassetrin, men I skal selv sammensætte indholdet, så det passer til netop jeres klasse.

Følgende fag kan inddrages i undervisningen:

 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Samfundsfag.

Anvendelse

Undervisningsforløbet består af tre hovedelementer:

 1. To kortfilm der illustrere situationer, hvor der er mistrivsel i fællesskabet.
 2. Arbejdet med cases med fokus på både det forebyggende og det handlingsorienterede.
 3. Fællesøvelser, der sætter fokus på klassens fællesskab.
 4. Klassens Min skole – Min ven-bud, som er de handlinger, som eleverne bliver enige om kan styrke deres trivsel og fællesskab.

Undervisningen veksler mellem arbejdet med film, cases og fællesøvelser. Fællesøvelserne er med til at styrke klassens fællesskab, skabe et trygt rum og variere undervisningen. Det er dog klassens samtaler om de valgte cases samt de bud, klassen sammen formulerer, der er de primære elementer i undervisningen.

De to kortfilm bygger på autentiske historier, hvor man i den første film møder Johan, som er ser nogle drenge blive kalde bøsserøve af andre elever, og bliver påvirket af det. Filmen Johan skal få eleverne til at tage stilling til, hvilket sprog de gerne vil have i klassen. Og få eleverne til at reflektere over, hvordan sprog kan påvirke os forskelligt. Filmen lægger også på til at tale om seksualitet, og hvor svært det kan være at føle sig anderledes.

Filmen Anja handler om kåringer, og hvordan noget der egentlig kan ses som helt uskyldigt og sjovt, kan påvirke børn negativt. Eleverne skal tage stilling til kåringer og reflektere over, hvordan det påvirker både dem der kåres, men også dem der ikke bliver kåret. 

De 12 cases bygger på autentiske historier, som enten vises i form af en kort film eller læses højt for eleverne i klassen. Arbejdet med de valgte cases foregår således, at eleverne inddeles i ekspertgrupper, der først tager stilling til, hvordan de vil håndtere casen, og derefter, hvordan de vil forebygge, at det samme sker i deres klasse. Eleverne skal også diskutere sig frem til, hvilke handlinger de selv kan foretage for at undgå lignende situationer i deres klasse. Eleverne formulerer til sidst disse handlinger i sætninger, som herefter bliver klassens Min skole – Min ven-bud.

I oplægget herunder er der angivet et tidsestimat for, hvor lang tid hvert element cirka tager. Vær forberedt på, at hvert element godt kan tage længere tid, og at klassens diskussioner er vigtige. Jo dybere diskussionerne bliver, des bedre vil klassens Min skole – Min ven-bud blive forankret i klassens hverdag.

 • Undervisningens opbygning:
 • Fællesøvelse, 5-10 minutter.
 • Diskussion af første case eller kortfilm med fokus på håndtering, 20 minutter.
 • Diskussion af første case eller kortfilm med fokus på forebyggelse, 20 minutter.
 • Fællesøvelse, 10-15 minutter.
 • Gentag ’håndtering’ og ’forebyggelse’ med de cases, I har udvalgt, 40 minutter.
 • Udarbejd klassens Min skole – Min ven-bud.

Materialer:

 • Forslag til dialog og håndtering af de valgte cases
 • Kortfilm
 • Videocases 
 • Cases
 • Kronblade til klassens Min skole – Min ven-bud
 • Plakaten

Tidsforbrug

Undervisningsforløbet er vejledende og udarbejdet, så det kan gennemføres på to lektioner. Dog kan I med fordel inddrage ekstra tid, så I kan gå i dybden med klassens trivsel. Vær opmærksom på, at forløbet vil være tilgængeligt på Red Barnets skolesite, så du også efter Skolernes Trivselsdag kan gøre brug af materialet.

Når I vil bruge mere tid på bestemte emner

Din klasse kan få behov for at gå mere i dybden med bestemte emner, fx kommunikation på sociale medier, fælles aktiviteter for klassen og tolerance af hinandens forskelligheder. Vi anbefaler, at I tager jer tid til disse snakke i klassen og får skrevet jeres aftaler ned på klassens Min skole – Min ven-kronblade.

Formål

Min skole – Min ven er et undervisningsmateriale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Red Barnet og Skole og Forældre. Formålet med materialet er at sætte klassens trivsel og fællesskab på dagsordenen og give eleverne en forståelse for værdier som tolerance, respekt og omsorg. Eleverne drøfter, hvordan de kan sikre, at alle trives i klassen, og bliver enige om konkrete handlinger, de kan foretage for at styrke klassens fællesskab.

Derudover er håbet, at materialet og de handlinger, som eleverne i fællesskab formulerer som de vigtigste, kan være brugbare og nyttige input til skolens antimobbestrategi, og at materialet således kan bidrage til en opdatering af denne.

Fælles Mål

Min skole – Min ven har fokus på, hvordan eleverne får kompetencer til at styrke trivslen i klassen og sammen skabe et trygt og tolerant fællesskab.

Følgende fag og kompetenceområder er relevante at inddrage:

Dansk
Kompetenceområdet ’kommunikation’ er det centrale område igennem hele materialet. I fællesøvelserne er det den nonverbale kommunikation, der er i centrum, med særligt fokus på elevernes evne til at forstå og aflæse eget og andres kropssprog. I de aktiviteter, hvor klassen skal arbejde med de valgte cases, skal eleverne deltage i klassesamtaler med udgangspunkt i deres umiddelbare forståelse af casens problematik. I samtalen viser eleverne bl.a., at de kan lytte aktivt til hinanden og følge op med spørgsmål og respons.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
I arbejdet med Min skole – Min ven skal eleverne bl.a. samtale om trivsel på skolen med udgangspunkt i, hvad der fremmer trivsel. Eleven får viden om mobning og bliver i stand til at respektere egne og andres personlige grænser og rettigheder. Derudover kan eleven vurdere betydningen af gode venskaber.

Samfundsfag
I arbejdet med Min skole – Min ven kan du inddrage kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold fra samfundsfaget. Her er der fokus på, at eleven har viden om sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.

Aktiviteter

Fællesøvelserne

Forløbet lægger op til inddragelse af to fællesøvelser. Den ene skal fungere som en fælles igangsætter, mens den anden er tænkt som en bevægelsesaktivitet, der får eleverne ud på gulvet og giver plads til at grine og have det sjovt sammen. Formålet med fællesøvelserne er bl.a. at styrke klassens fællesskabsfølelse.

Vælg mellem følgende fællesøvelser:

Cases

Vælg i forvejen mindst to af følgende cases:

Inddel i forvejen eleverne i grupper med fire-fem i hver. Grupperne skal fungere som ekspertgrupper, der skal udtale sig i forhold til hver enkelt case. Grupperne skal forholde sig til både håndtering af de problemstillinger, der fortælles om i casen, og forebyggelse af lignende situationer.

Til hver case er der i forvejen udarbejdet tre forslag til håndtering. Det fjerde forslag er ’den opfindsomme’, hvor eleverne har mulighed for at komme med egne bud på, hvordan de tænker casen også kan håndteres.

Håndtering af de valgte cases
Når eleverne har set eller hørt den første case, skal de i ekspertgrupperne diskutere, hvordan de mener casens problemstilling bedst håndteres. Giv grupperne ca. ti minutter til at vende de forskellige muligheder, så de kommer hele vejen rundt om problemstillingen. Hver gruppe vælger derefter én fra gruppen, som fremlægger det forslag til håndtering, som gruppen har fundet frem til. Skriv gruppernes forslag på en tavle eller en flipover, så de er synlige for alle. Herefter taler I fælles i klassen om fordele og ulemper ved de forskellige gruppers forslag. Det er vigtigt at understrege, at der er mange gode måder at håndtere de forskellige cases på, og at den ene ikke nødvendigvis udelukker den anden.

Forebyggelse
Eleverne skal nu forholde sig til, hvad de kan gøre for at undgå en lignende situation i deres klasse. Brug samme fremgangsmåde som før, hvor de samme ekspertgrupper forholder sig til, om forslagene til forebyggende handlinger er brugbare i netop deres klasse, eller om de selv vil komme med forslag til, hvordan de mener, klassens trivsel sikres bedst.

I samler igen op ved at skrive klassens beslutninger ned, så I har dem til senere. Husk også at spørge, om der er noget, eleverne mener, at lærere, pædagoger eller forældre skal hjælpe dem med.

Min skole – Min ven-buddene
Rund af med at spørge eleverne, om der er nogle af forslagene, som de vil have med i klassens Min skole – Min ven-bud. Skriv klassens beslutninger ned, så I til sidst kan tilføje dem som blade på jeres trivselstræ.

Gentag øvelsen med nye cases
Afhængigt af hvor meget tid I har afsat, kan I nu gentage øvelsen med så mange cases, som I har lyst til. Til hver case vil det være hensigtsmæssigt at etablere nye ekspertgrupper, så eleverne får talt sammen om klassens trivsel på kryds og tværs af køn og relationer. Vær opmærksom på, at der kan opstå et behov i klassen for at gå mere i dybden med emner inspireret af casene. Du kan med fordel prioritere disse snakke i klassen og så bruge færre cases eller afsætte mere tid.

Når klassen har arbejdet med de planlagte cases, skal I sammen formulere klassens Min skole – Min ven-bud og skrive elevernes forslag til handlinger på kronbladene. I kan vælge at hænge jeres trivselstræ med klassens Min skole – Min ven-bud op i klassen eller evt. andre steder på skolen.

Forslag til yderligere aktiviteter

Hvis I vælger at bruge mere tid på undervisningen i klassen, kan I fx lave en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Inddrag flere cases, så I kommer hele vejen rundt om klassens hverdag.
 • Lav separate klasseaftaler inden for de emner, der har skabt særlig interesse eller spørgsmål blandt eleverne.
 • Bed klassen om at finde på flere cases. Eleverne skal så i fællesskab finde frem til, hvordan de vil håndtere casen og forebygge den.
 • Lav en eller flere af casene om til rollespil, som eleverne filmer på deres telefoner. Gennem rollespillene viser eleverne, hvordan de vil håndtere casene.