Undervisningsvejledning

Introduktion

Ifølge Den Nationale Trivselsmåling fra 2019 er 4.-9. klasse den periode, hvor flest elever oplever mobning i skolen. Samtidig er det en periode i elevernes liv, hvor jævnaldrende får stadig større betydning for den enkeltes udvikling. Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt et godt og trygt klassefællesskab, og at elevernes trivsel i klassen til stadighed kommer på dagsordenen. Det hjælper dette undervisningsmateriale med.

Undervisningsmaterialet er derudover en mulighed for at få elevernes perspektiv ind i jeres skoles antimobbestrategi, fx ved at lade jeres elevråd samle alle klassers arbejde med Min skole – Min ven sammen og overlevere det til skolens bestyrelse, så den kan implementere elevernes perspektiv i skolens antimobbestrategi.

Har jeres skole ikke en antimobbestrategi, kan Min skole – Min ven være startskuddet til skolens arbejde med at lave én. Find vejledning og inspiration i materialet DropMob.

Målgruppe og fag

Undervisningen er målrettet elever på mellemtrinnet. Fremgangsmåden er den samme for alle klassetrin, og indholdet kan sammensættes, så det passer til netop jeres klasse. Følgende fag kan inddrages i undervisningen:

 • Dansk
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Anvendelse

Undervisningsforløbet består af tre hovedelementer:

 1. Arbejdet med cases og kortfilmen med fokus på både det forebyggende og det handlingsorienterede.
 2. Fællesøvelser, der sætter fokus på klassens fællesskab.
 3. Klassens Min skole – Min ven-bud, som er de handlinger, som eleverne bliver enige om kan styrke deres trivsel og fællesskab.

Undervisningen veksler mellem arbejdet med cases og fællesøvelser. Fællesøvelserne er med til at styrke klassens fællesskab, skabe et trygt rum, inddrage bevægelse og variere undervisningen. Det er dog klassens samtaler om de valgte cases samt de bud, klassen sammen formulerer, der er de centrale elementer i undervisningsforløbet.

De 12 cases bygger på autentiske historier, som enten vises i form af en kort film eller læses højt for eleverne i klassen. Kortfilmen om Johan er inspireret af virkeligheden. Herefter skal eleverne ud fra forskellige udsagn forholde sig til de konkrete cases ved at ’stemme med fødderne’. De skal også diskutere sig frem til, hvilke handlinger de selv vil foretage for at undgå lignende situationer i deres klasse. Eleverne formulerer til sidst disse handlinger i sætninger, som herefter bliver klassens Min skole – Min ven-bud.

I oplægget herunder er der angivet et tidsestimat for, hvor lang tid hvert element cirka tager. Vær forberedt på, at hvert element godt kan tage længere tid, og at klassens diskussioner er vigtige. Jo dybere diskussionerne bliver, des bedre vil klassens Min skole – Min ven-bud blive forankret i klassens hverdag.

Undervisningens opbygning:

 • Fællesøvelse, 5-10 minutter.
 • Diskussion af case – runde 1 med fokus på håndtering af mobning, 20 minutter.
 • Diskussion af case – runde 2 med fokus på forebyggelse af mobning, 20 minutter.
 • Fællesøvelse, 10-15 minutter.
 • Gentag ’håndtering’ og ’forebyggelse’ med den næste case, I har udvalgt, 40 minutter.
 • Udarbejd klassens Min skole – Min ven-bud.

Materialer:

Klargør lokale

Eleverne skal kunne bevæge sig rundt imellem lokalets fire hjørner og lokalets midte som en del af undervisningen. Det kan derfor være nødvendigt at flytte rundt på borde og stole. I lokalets fire hjørner hænger du tallene 1-4 op. Gør klar til visning af video, hvis I bruger en af de seks videocases.

Tidsforbrug

Undervisningsforløbet er vejledende og udarbejdet, så det kan gennemføres på to lektioner. Dog kan I med fordel inddrage en til to ekstra lektioner, så I kan gå i dybden med klassens trivsel.

Vær opmærksom på, at forløbet vil være tilgængeligt på Red Barnets skolesite, så du også efter Skolernes Trivselsdag kan gøre brug af materialet.

Når I vil bruge mere tid på bestemte emner

Din klasse kan få behov for at gå mere i dybden med bestemte emner, fx kommunikation på sociale medier, fælles aktiviteter for klassen og tolerance af hinandens forskelligheder. Vi anbefaler, at I tager jer tid til disse snakke i klassen og får skrevet jeres aftaler ned på klassens Min skole – Min ven-kronblade.

Formål

Min skole – Min ven er et undervisningsmateriale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Red Barnet og Skole og Forældre. Formålet med materialet er at sætte klassens trivsel og fællesskab på dagsordenen og give eleverne en forståelse for værdier som tolerance, respekt og omsorg. Eleverne drøfter, hvordan de kan sikre, at alle trives i klassen, og bliver enige om konkrete handlinger, de kan foretage for at styrke klassens fællesskab.

Derudover er håbet, at materialet og de handlinger, som eleverne i fællesskab formulerer som de vigtigste, kan være brugbare og nyttige input til skolens antimobbestrategi, og at materialet således kan bidrage til en opdatering af denne.

Fælles Mål

Min skole – Min ven har fokus på, hvordan eleverne får kompetencer til at trives bedre og sammen skabe trygge fællesskaber i skolen.

Følgende fag og kompetenceområder er relevante at inddrage:

Dansk
Kompetenceområdet ’kommunikation’ er det centrale område igennem hele materialet. I fællesøvelserne er det den nonverbale kommunikation, der er i centrum, med særligt fokus på elevernes evne til at forstå og aflæse eget og andres kropssprog. I de aktiviteter, hvor klassen skal arbejde med de valgte cases, skal eleverne deltage i klassesamtaler med udgangspunkt i deres umiddelbare forståelse af casens problematik. I samtalen viser eleverne bl.a., at de kan lytte aktivt til hinanden og følge op med spørgsmål og respons.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
I arbejdet med Min skole – Min ven er formålet bl.a., at eleven deltager i en samtale om, hvad der fremmer trivsel. Eleven får viden om mobning og trivsel og bliver i stand til at respektere egne og andres personlige grænser og rettigheder. Derudover kan eleven vurdere betydningen af gode venskaber.

Aktiviteter

Fællesøvelserne

Forløbet lægger op til inddragelse af to fællesøvelser. Den ene skal fungere som en fælles igangsætter, mens den anden er tænkt som en bevægelsesaktivitet, der får eleverne ud på gulvet og giver plads til at grine og have det sjovt sammen. Formålet med fællesøvelserne er bl.a. at styrke klassens fællesskabsfølelse.

 

Vælg mellem følgende fællesøvelser:

’Vi er alle forskellige’ (5-10 minutter)

’Gennem ringen’ (5-10 minutter)

’Fælleshop’ (5-10 minutter)

’Trivselsstafetten’ (10-15 minutter)

 

Cases

Vælg i forvejen mindst to af følgende cases:

Saml eleverne i midten af lokalet, og læs/vis den første case. Herefter skal I tale sammen om casen ud fra de arbejdsspørgsmål, som er beskrevet.

Forslagene til håndteringen af casen er opdelt sådan, at tre af forslagene er givet på forhånd. Det fjerde forslag er ’den opfindsomme’. Her kan eleverne komme med egne bud på, hvordan de tænker casen kan håndteres. De fire muligheder udelukker ikke hinanden, så eleverne må gerne vælge flere af dem. Når du gennemgår forslagene, dedikerer du hvert hjørne i klassen til et forslag, så forslag ét læses op ved hjørne 1, forslag to læses op ved hjørne 2 osv.

Kortfilm om Johan

Filmen om Johan handler om, hvordan sprog kan påvirke os. Se filmen og arbejd med spørgsmålene. Enten i fællesskab i klassen eller i grupper. Se gerne filmen flere gange.

Stem med fødderne
Eleverne skal nu ’stemme med deres fødder’ ved at stille sig i det hjørne, som repræsenterer den måde, de vil håndtere casen på. Når alle elever har placeret sig i et hjørne, spørger du dem, hvorfor de har valgt, som de har. De elever, som har placeret sig ved ’den opfindsomme’, skal fortælle, hvilke forslag de har. Hvis der er elever, der har svært ved at placere sig, kan I med fordel snakke om, hvad der gør det svært:

 • Det er svært at finde på en løsning, der virker.
 • Det er svært at relatere sig til casen.
 • Det er utrygt at fortælle klassen, hvad man mener.

Tal i klassen om de forskellige forslag til at håndtere situationen. I kan fx opstille fordele og ulemper ved de forskellige forslag på tavlen. Det er vigtigt at understrege, at der er mange gode måder at håndtere den enkelte case på, og at den ene ikke nødvendigvis udelukker den anden.

Forebyggelse af mobning
Eleverne skal nu ind i midten af lokalet igen. Ud fra samme case skal I lave samme øvelse, som da I talte om håndtering af mobning. Denne gang skal eleverne dog forholde sig til, hvordan de kan undgå, at samme situation sker for dem. Brug fremgangsmåden fra før, hvor du gennemgår hvert forslag til at forebygge situationen. Igen går du rundt fra hjørne til hjørne og dedikerer et forslag til hvert hjørne.

Min skole – Min ven-buddene
Afrund øvelsen med at spørge eleverne, om der er nogle af forslagene, de vil have med i klassens Min skole – Min ven-bud. Skriv klassens beslutninger ned, så I til sidst kan tilføje dem på kronbladene på jeres trivselstræ. Spørg også, om der er noget, eleverne mener, at lærere, pædagoger eller forældre skal hjælpe dem med.

Redskaber til handling

Gennem casene beder vi den enkelte elev om at vælge den handling, han eller hun vil udføre for at stoppe og forebygge uhensigtsmæssige mønstre i klassen. Det skal dog ikke forstås sådan, at det er det enkelte barns ansvar at gøre noget. Med dette materiale ønsker vi blot at gøre opmærksom på, at alle kan tage et ansvar, og at alle har en rolle, når der skal handles over for mobning.

Gentag øvelsen med nye cases
Afhængigt af hvor meget tid I har afsat, kan I efter at have lavet en af fællesøvelserne gentage øvelsen med så mange cases, som I har lyst til. Vær opmærksom på, at der kan opstå et behov i klassen for at gå mere i dybden med emner inspireret af casene. Du kan med fordel prioritere disse snakke i klassen og bruge færre cases eller afsætte mere tid.

Når klassen har arbejdet med de planlagte cases, skal I sammen gennemgå klassens Min skole – Min ven-bud og skrive elevernes beslutninger ned på kronbladene. I kan vælge at hænge plakaten med kronblade påskrevet jeres Min skole – Min ven-bud op i klassen eller evt. andre steder på skolen.

Forslag til yderligere aktivitet

Hvis I vælger at bruge mere tid på undervisningen i klassen, kan I fx lave en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Inddrag flere cases, så I kommer hele vejen rundt om klassens hverdag.
 • Lav separate klasseaftaler inden for de emner, der har skabt særlig interesse eller spørgsmål blandt eleverne, fx brug af digitale medier eller sprog og kropssprog.
 • Bed klassen om at finde på flere cases. Eleverne skal så i fællesskab finde frem til, hvordan de vil håndtere casen og forebygge den.
 • Lav en eller flere af casene om til rollespil, som eleverne filmer på deres telefoner. Gennem rollespillene viser eleverne, hvordan de vil håndtere casene.