Undervisningsvejledning

Modelfoto: Ulrik Jantzen

Introduktion

En af hovedårsagerne til, at der opstår mistrivsel i en klasse, er, at klassens sammenhold ikke er trygt og godt forankret i børnegruppen. Det er derfor afgørende for klassens trivsel at sætte fokus på klassefællesskabet så tidligt som muligt. Dette undervisningsmateriale hjælper jer med at sætte social trivsel på skoleskemaet.

Undervisningsmaterialet er derudover en mulighed for at få elevernes perspektiv ind i jeres skoles antimobbestrategi, fx ved at lade jeres elevråd samle alle klassers arbejde med Min skole – Min ven sammen og overlevere det til skolens bestyrelse, så den kan implementere elevernes perspektiv i skolens antimobbestrategi.

Har jeres skole ikke en antimobbestrategi, kan Min skole – Min ven være startskuddet. Find vejledning og inspiration i materialet DropMob

Målgruppe og fag

Undervisningen er målrettet eleverne i børnehaveklassen og i indskolingen. Den kan sammensættes af forskellige elementer og på den måde skræddersyes til netop jeres klasse.

 Følgende fag kan inddrages i undervisningen:

  • Kompetenceområdet ’engagement og fællesskab’ (børnehaveklassen)
  • Dansk
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Anvendelse

Undervisningen kan bygges op af forskellige elementer, der tilpasses den enkelte klasse.

Undervisningen sammensættes af følgende elementer

1. En kortfilm som kan ses flere gange, og som der kan samtales om i klassen. 

2. Cases ud fra makkermassagehistorier, billedcases og/eller cases til højtlæsning.

3. Fællesøvelser, som alle er bevægelsesorienterede og har fokus på fællesskab og samarbejde.

3. Klassens Min skole – Min ven-bud, som er de handlinger, som eleverne bliver enige om kan styrke deres trivsel og fællesskab.

Eleverne skal lytte til og indgå i en dialog om de valgte cases. Derefter skal de komme med forslag til, hvad der kan gøres for at undgå en lignende situation i deres egen klasse. Forløbets primære element er de 13 cases, hvoraf en er en kortfilm, seks er billedcases, fire er tekstcases og to hører sammen som makkermassagehistorier. Du vælger de cases, der passer bedst til netop din klasse. Herudover skal du afsætte tid til det efterfølgende arbejde med Min skole – Min ven-buddene, der sætter fokus på, hvordan man kan øge klassens trivsel. Se mere under afsnittet ’Aktiviteter’.

I oplægget herunder er der angivet et tidsestimat for, hvor lang tid hvert element ca. vil tage. Vær forberedt på, at hvert element kan tage kortere eller længere tid end det angivne.

Undervisningens opbygning

  • Fællesøvelse, 5-10 minutter.
  • Makkermassagehistorie, kortfilm, billedcase eller oplæsningscase, 20-30 minutter.
  • Fællesøvelse, 10-15 minutter.
  • Makkermassagehistorie, billedcase eller oplæsningscase, 20-30 minutter.
  • Udarbejd klassens Min skole – Min ven-bud.
  • Afslut evt. med en fællesøvelse, 10-15 minutter. 

NB. Hvis du vælger at arbejde med makkermassagehistorierne, anbefaler vi, at I gennemgår begge historier lige efter hinanden og så gemmer fællesøvelsen til bagefter.

 

Materialer

Tidsforbrug

Undervisningsforløbet er vejledende og udarbejdet, så det kan gennemføres på to lektioner. Dog kan I med fordel inddrage en til to ekstra lektioner, så I kan gå i dybden med klassens trivsel.

Vær i øvrigt opmærksom på, at forløbet vil være tilgængeligt på Red Barnets skolesite, så I også efter Skolernes Trivselsdag kan gøre brug af materialet. 

Når I vil bruge mere tid på bestemte emner

Din klasse kan få behov for at gå mere i dybden med bestemte emner, fx kommunikation på sociale medier, fælles aktiviteter for klassen og tolerance af hinandens forskelligheder. Vi anbefaler, at I tager jer tid til disse snakke i klassen og får skrevet jeres aftaler ned på klassens Min skole – Min ven-kronblade.

Formål

Min skole – Min ven er et undervisningsmateriale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Red Barnet og Skole og Forældre. Formålet med materialet er at sætte klassens trivsel og fællesskab på dagsordenen og give eleverne en forståelse for værdier som tolerance, respekt og omsorg. I klassen skal I samtale om, hvordan klassen kan blive et godt sted at være, og hvad både eleverne i klassen og de voksne omkring klassen kan gøre for at styrke klassens trivsel. Samtalen skal også resultere i forslag til konkrete handlinger, der kan sikre, at alle har det godt i klassens fællesskab.

Det er håbet, at materialet og de forslag til handlinger, som eleverne i fællesskab formulerer, kan være brugbare og nyttige input til skolens antimobbestrategi, og at materialet således kan bidrage til en opdatering af denne.

Fælles Mål

Min skole – Min ven har fokus på, hvordan eleverne får kompetencer til at trives bedre og sammen skabe trygge fællesskaber i skolen. Følgende fag og kompetenceområder er relevante at inddrage.

Børnehaveklassen

Et af de gennemgående kompetenceområder i børnehaveklassen er ’engagement og fællesskab’.

I al undervisning, der foregår i børnehaveklassen, er der stort fokus på, hvordan eleven får kompetencer til at bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre. Kompetenceområdet skal sikre, at eleven bl.a. lærer at opbygge og vedligeholde relationer til andre gennem kendskab til spillereglerne for samvær i klassen og skolen. Eleven skal også blive bevidst om, at vi som mennesker er forskellige og derfor kan handle forskelligt. 

Dansk

I arbejdet med Min skole – Min ven er det danskfaglige fokus primært på kompetenceområdet ’kommunikation’. Eleven skal øve sig i at kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer og fx at indgå i en dialog, hvor der veksles mellem at lytte til andre og sige sin egen mening. Alle skal have mulighed for at komme til orde i klassen, og alle skal opleve at blive lyttet til. Eleven bliver også opmærksom på, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen. Hvis en kammerat i klassen har det svært, så kommer hun måske til at sige noget, hun ikke ville have sagt, hvis hun havde det godt. Med den bevidsthed kan eleverne i højere grad vise forståelse for hinanden og give hinanden den plads, der kan være nødvendig, når man indgår i et fællesskab.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

I arbejdet med Min skole – Min ven er formålet bl.a., at eleven kan forklare og samtale om, hvad der fremmer trivsel i eget liv. Eleven skal få viden om enkle trivselsfaktorer i skolen, blive bevidst om egne grænser og give udtryk for disse. En forudsætning for sunde børnefællesskaber er, at eleverne kan beskrive forskellige følelser og forholde sig til, hvilke følelsesmæssige reaktioner de forskellige følelser kan udløse.

En ny vinkel på trivsel og fællesskab

Med materialet Min skole – Min ven får eleverne en ny vinkel på trivsel og fællesskab, som kan føre til en snak om, hvordan klassen kan sikre, at alle er trygge ved og glade for at være i skolens fællesskab.

Aktiviteter

Fællesøvelserne

Forløbet lægger op til, at I i klassen laver to-tre fællesøvelser. Den første fællesøvelse skal fungere som en fælles igangsætter, mens den anden er tænkt som et afbræk, hvor eleverne kan komme ud på gulvet og bevæge kroppen. Formålet med fællesøvelserne er at styrke klassens fællesskabsfølelse, at inddrage bevægelse i undervisningen samt at skabe et rum, hvor der også er plads til at grine og have det sjovt sammen.

Vælg mellem følgende fælleslege

Rundkredsmassage (5-10 minutter – oplagt som introleg til makkermassage)

Klassens temperatur (5-10 minutter – oplagt som opvarmningsleg)

Trække gulerod (10-15 minutter)

Humørstafetten (15-20 minutter)

 

Cases (vælg i forvejen mindst to af følgende cases)

Videocase/Kortfilm om Laura (anbefales til 1.-3. klasse)

Makkermassage: Runes Frikvarter 1 og 2 (anbefales til børnehaveklassen og 1. klassetrin)

Billedcase 1: Barn alene på bænk (anbefales til 1.-3. klasse)

Billedcase 2: Børn på madras (anbefales til 1.-3. klasse)

Billedcase 3: Slåskamp på legeplads (anbefales til 1.-3. klasse)

Billedcase 4: Barn mast på legeplads (anbefales til 1.-3. klasse)

Billedcase 5: Børn med mobil på bænk (anbefales til 1.-3. klasse)

Billedcase 6: Børn der hvisker i klassen (anbefales til 1.-3. klasse)

Højtlæsningscase 1: Vi skal lege sammen! (anbefales til 1.-3. klasse)

Højtlæsningscase 2: Den gode tone (anbefales til 1.-3. klasse)

Højtlæsningscase 3: Legetøj i skolen (anbefales til 1.-3. klasse)

Højtlæsningscase 4: Mobiltelefoner (anbefales til 1.-3. klasse)

I hver case arbejder I på forskellige måder for at finde frem til klassens Min skole – Min ven-bud. Vær opmærksom på at notere jeres opsamling på casene undervejs, så I kan huske dem, når I skal skrive klassens Min skole – Min ven-bud.

Min skole – Min ven-buddene

Som afslutning på undervisningen skal I finde frem til klassens Min skole – Min ven-bud og skrive/tegne elevernes beslutninger på kronbladene. Brug jeres Min skole – Min ven-bud  til at lave jeres eget trivselstræ, som I kan hænge op i klassen, og inddrag det i dagligdagen, hvis der opstår situationer, hvor I har brug for gode idéer til handling.