Trivselsdagen 2023

Fredag d. 3. marts - Det inkluderende fællesskab

Skolernes Trivselsdag

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel og mod mobning. Den blev til i Undervisningsministeriet i 2004 og underskrevet af hovedaktører på området. Skolernes Trivselsdag er en årlig tilbagevendende mærkedag - altid den første fredag i marts. Den enkelte skole bestemmer selv, hvordan de vil markere dagen. Kilde: UVM

I Red Barnet vil vi gerne bidrage til at gøre Trivselsdagen relevant for landets skoler. Hvert år markerer vi dagen sammen med undervisere og elever i hele Danmark. Vi stiller inspirationsmaterialer, aktivitetskataloger og dialogredskabet Børnebarometeret til rådighed, som kan hjælpe til at gøre dagen til noget særligt for den enkelte skole og selvfølgelig også for eleverne.

Der er rigtig god grund til at markere dagen og gøre det til en fast tradition på skolen. Trivselsarbejdet er ikke gjort med én dag, men Trivselsdagen kan kickstarte, understøtte og bidrage til skolens øvrige trivselsindsats. Så brug Trivselsdagen til at lave konkrete forandringer i jeres klasse. Få eleverne med i arbejdet og forklar, at Trivselsdagen er en særlig dag, men at I sætter fokus på trivsel hele året! 

">

Tema: Det inkluderende fællesskab

På årets Trivselsdag, fredag d. 3. marts, vil Red Barnet gerne sætte fokus på trivslen hos jer lokalt. Børn og unges mistrivsel er til stor debat blandt forældre, fagfolk, meningsdannere og politikere. Alle er meget optaget af emnet - og med god grund. Mistrivslen har aldrig været målt større, og al nyere forskning peger på kedelige tendenser for børn og unge.

I 2023 sætter Red Barnet fokus på, hvad I kan gøre ude hos jer i den enkelte klasse for at højne trivslen, styrke fællesskabet og få talt om nogle af de ting, som I normalt ikke får tid til at tale om. Brug derfor dagen på at tale om ensomhed, klassefællesskab, præstationskultur, eller hvad der fylder i trivslen hos jer.

Det ved vi om trivslen netop nu

Fra forskningen ved vi, at der er mange børn, som mistrives i Danmark. I 2022 udkom VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med rapporten "Børn og unge i Danmark - velfærd og trivsel 2022". Rapporten konkluderer blandt andet, at andelen af 15-19-årige, som selv siger, at de mistrives, har været stigende siden 2009. Ser man på de yngre børn, viser rapporten med de seneste tal fra 2021, at især unge piger svarer, at de føler sig ensomme, har lav livstilfredshed og et dårligt selvvurderet helbred.

Center for Ungdomsforskning gav i en undersøgelse fra 2022 sit bud på, hvorfor mange børn og unge mistrives i Danmark. Den peger på, at kombinationen af tempo i livet, præstationskrav og psykologisering i tiden kan være blandt forklaringerne på mistrivsel.

Inspiration og undervisningsmaterialer

Det primære mål med Trivselsdagen er, at eleverne har det rart sammen og oplever, at de er en del af et trygt fællesskab. Vi anbefaler, at I inddrager eleverne i planlægningen, så de oplever reel medindflydelse inden for de rammer, I sætter.

Aktivitetskatalog

I år har Red Barnet samlet en række samarbejdsøvelser, aktiviteter og lege, som I kan benytte, når I vil arbejde med klassens fællesskab. I vores aktivitetskatalog er der ideer til lege og aktiviteter for både indskoling, mellemtrin og udskoling i grundskolen. 

Undervisningsmaterialer

Hvis I står med konkrete trivselsudfordringer eller har lyst til at arbejde med fuldt undervisningsmateriale, som sigter mod at styrke klassens fællesskab og trivsel, vil vi foreslå, at I bruger nogle af vores eksisterende materialer.

Mobningens ABC: Mellemtrin. Materialet giver eleverne viden om, hvad mobning er, gør ved os, og hvordan man som klasse kan arbejde med at stoppe mobning. Materialet består af film, noveller og øvelser. Udvælg de elementer fra materialet, som passer til jeres klasse. Mobningens ABC tager 2-10 lektioner.

Min skole - min ven: Alle trin. Undervisningsforløbet sætter fokus på at skabe et trygt og positivt fællesskab i klassen og forebygge mobning. Materialet arbejder med værdierne tolerance, respekt og omsorg og tager 2-4 lektioner.

Er der balance?Udskoling. Igennem en refleksionsøvelse undersøger eleverne, om de oplever balance i deres liv ud fra en række forskellige behov som socialt samvær, søvn og lektier. Snak med eleverne ud fra deres egne vurderinger og reflekter over, hvilken betydning det har for klassens fællesskab, hvis man ikke får nok søvn, har fysisk samvær med venner eller noget af det andet, som kommer frem i refleksionsøvelsen. Det hele tager 1-2 lektioner. 

Bevægelse

En tradition kunne være Red Barnets Venskabsløb. Løbet er et selvstændigt velgørenhedsevent under Red Barnet. Læs meget mere om Venskabsløbet her. 

Fast indslag eller en ny tradition?

En genkendelig og tilbagevendende aktivitet på Trivselsdagen kan være med til at gøre dagen til noget særligt både for fagpersoner og elever. Det kan være dans i gymnastiksalen, fællessang eller trivselsbingo. Det er kun fantasien, som sætter grænser. Så tænk over, om ikke også I kunne bruge en fast tradition, når I markerer Trivselsdagen.

Dialogstarter og Børnebarometer

Start dagen med Red Barnets engagerende dialogværktøj Børnebarometeret. Værktøjet er for mellemtrin og udskoling og skal styrke børns stemmer på trivselsområdet. Børnebarometeret er et fælles redskab til at drøfte centrale spørgsmål om trivsel i jeres klasse og åbner samtidig for fælles refleksion, der peger frem.

Find Børnebarometeret til Trivselsdagen 2023 lige her.

Til indskolingen har Red Barnet lavet en dialogstarter. Den består af en enkel powerpoint, der ligesom Børnebarometeret til de ældre elever kan hjælpe med at starte dagen med fælles dialog i de mindste klasser.

Find og download dialogstarteren til Trivselsdagen 2023 her. 

Programforslag

Hvis I har brug for inspiration til, hvordan I kan planlægge jeres dag, har vi lavet et forslag herunder. Det er ikke nødvendigt at bruge hele dagen, men vi anbefaler, at I bruger mindst 2 lektioner. I år vil vi gerne opfordre til, at klasserne laver gode og hyggelige aktiviteter sammen. Sørg for at inddrage eleverne på forhånd og spørg dem, hvilken aktivitet de kunne tænke sig at lave på dagen.

Her kan du få noget inspiration til, hvordan et program kunne se ud på jeres Trivselsdag.

Alt indhold vi henviser til i programmet kan findes i afsnit ovenfor. 

Indskoling

 • Alle mødes i klasserne: Godmorgen og intro til Trivselsdagen.
 • Dialogstarter og aktivitetskatalog (2 lektioner).
 • Fælles aktivitet bestemt af eleverne på forhånd - evt. på tværs af klasser på trinnet.
 • Slut Trivselsdagen af med et fælles indslag for hele skolen, måske kunne det blive en ny trivselstradition?

Mellemtrin

 • Alle mødes i klasserne: Godmorgen og intro til Trivselsdagen.
 • Børnebarometer-måling i klassen.
 • Samarbejdslege- og øvelser. Hent inspiration i aktivitetskatalog og/eller undervisningsmaterialer.
 • Fælles aktivitet bestemt af eleverne på forhånd - evt. på tværs af klasser på trinnet.
 • Slut Trivselsdagen af med et fælles indslag for hele skolen, måske kunne det blive en ny trivselstradition?

Udskoling

 • Alle mødes i klasserne: Godmorgen og intro til Trivselsdagen.
 • Børnebarometer-måling i klassen.
 • Samarbejdslege- og øvelser. Hent inspiration i aktivitetskatalog og/eller undervisningsmaterialer.
 • Fælles aktivitet bestemt af eleverne på forhånd evt. på tværs af klasser på trinnet.
 • Slut Trivselsdagen af med et fælles indslag for hele skolen, måske kunne det blive en ny trivselstradition?

Hvad ser du? Giv din mening til kende

Red Barnet vil gerne blive endnu klogere på, hvordan trivslen ser ud konkret i klasserne. I år laver vi derfor en undersøgelse op til Trivselsdagen for at få jeres perspektiv på, hvordan I oplever trivslen i klasserne, hvordan trivselsudviklingen har været de seneste år, og hvordan I forholder jer til trivselsarbejdet. Endelig er vi nysgerrige på jeres anbefalinger på området.

Resultaterne fra undersøgelsen vil vi også bruge i vores politiske arbejde på trivselsområdet. Så grib muligheden for at give din mening til kende om et af de vigtigste emner på den skolepolitiske dagsorden netop nu. Undersøgelsen er lukket per. 23. februar 2023.

Deltag i undersøgelsen her

Trivsel resten af året

Trivselsarbejdet er ikke gjort med en enkelt dag om året. For at opnå de bedste resultater er det nødvendigt at arbejde systematisk og kontinuerligt med trivsel. 

Red Barnet håber, at jeres arbejde med trivsel på Trivselsdagen kan give jer inspiration til at arbejde endnu mere målrettet med området i jeres hverdag. Hvis I søger yderligere inspiration til trivselsarbejdet, så se evt. nærmere på nogle af Red Barnets indsatser på trivselsområdet.

Skolestyrken - Et skoletrivselsprogram, der inddrager hele skolen i trivselsarbejdet.

Fri for Mobberi - Et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre.

Fællesskab og Trivsel - En samling af alle Red Barnets materialer, som kan hjælpe jeres klasse med at opnå bedre trivsel.