Undervisningsvejledning

Introduktion

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'VORES STEMMER - VORES RETTIGHEDER'. Herunder finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål. 

Materialet består af en elevside her på sitet, hvor eleverne kan arbejde med 4 forskellige moduler samt vores nye børnerettighedssang! 

Formål

Det overordnede formål med undervisningsmaterialet er at gøre eleverne opmærksomme på, at de har rettigheder med særlig fokus på retten til at sige sin mening, blive hørt og sige fra. Derudover ønsker vi gennem en 'call-to-action' at styrke elevernes tro på, at de selv har en vigtig stemme, at de kan påvirke samfundsdebatten og være med til at gøre verden til et bedre sted at være. 

Fag

Det er oplagt at bruge modulerne på tværs af fag – f.eks. til et projektorienteret forløb på Børnerettighedsdagen. Derudover er årets undervisningsmateriale specifikt relevant for hhv. dansk, billedkunst og musik.

Tidsforbrug

Det er vores erfaring, at der arbejdes meget forskelligt med materialer ude på skolerne, og vi er derfor varsomme med at sætte konkret tidsforbrug på de forskellige moduler. I gennemgangen af modulerne herunder findes vejledende noter i forhold til tidsforbrug.

Fælles mål

Eleverne kan arbejde med 'VORES STEMMER - VORES RETTIGHEDER' under følgende kompetenceområder:  

Musik: ‘musikudøvelse’ og ‘musikforståelse’. Eleverne kan arbejde aktivt med Wafandes børnerettighedssang og selv fremføre den i sang og spil. Eleverne kan derudover forholde sig aktivt til og udtrykke sig om sangteksten og musikgenren.    

Dansk: primært 'fremstilling' og 'kommunikation' men også ‘læsning’.  Eleverne skal arbejde med deres sprog og debattere. De skal selv gennem guerillakunst fremstille et produkt, hvor de får kommunikeret vigtige og nærværende budskaber ud. Eleverne kan desuden opnå yderligere viden om emnet ved at læse og forholde sig til de tekster, der henvises til.   

Billedkunst: 'billedfremstilling', ‘billedanalyse’ og ‘billedkommunikation’. Ved selv at producere en børnerettighedsplakat skal eleverne forholde sig til, hvordan de vil udtrykke egne ideer og følelser visuelt samtidig med, at de lærer om plakaten som kommunikationsmiddel. 

Modulerne

Modul 1

'Din stemme' handler om ytringsfrihed og det at kæmpe for en sag. Med udgangspunkt i historien om grundlæggeren af Save The ChildrenEglantyne Jebb, lægger modulet op til, at eleverne selv vælger en sag, de vil kæmpe for, og gør opmærksom på denne sag i jeres lokalsamfund – f.eks. ved at lave guerillakunst i naturen eller i det offentlige byrum. 

Hvis I ønsker at arbejde med guerillakunst, kræver dette modul god tid til forberedelse – at lave materialerne og en plan for udførelsen - samt til at få udført selve aktionen. 

Der er desuden ekstra fordybelsesmateriale i bogen “Børns rettigheder beskytter dig mere end du tror”. Denne bog kan inddrages mere eller mindre alt efter, hvor lang tid I har til at arbejde med emnet. 

Modul 2

'Dit sprog' handler om at overveje sit sprogbrug, respektere andres meninger og om at debattere. Modulet indeholder også overvejelser om sprog på nettet og henvisning til vores materiale på SikkerChat, som eleverne kan fordybe sig i. 

Modulet kan vare 1-3 lektioner alt efter om I vælger at inddrage SikkerChat materialet, eller om I vælger, at klassen selv skal arbejde med at finde relevante emner at debattere.  

Modul 3

'Din plakat' lægger op til, at eleverne laver deres egen børnerettighedsplakat. Vi har i år fået lavet en ny børnerettighedsplakat af illustrator Pauline Drasbæk sammen med elever fra Vestervangskolen i Glostrup. Med udgangspunkt i elevernes og Paulines arbejde, kan jeres elever producere hver deres individuelle børnerettighedsplakat. 

Dette modul kan med fordel strække sig over en hel skoledag, men kan også gøres på kortere tid. Vi anbefaler, at man starter dagen med at lave en overordnet intro til børns rettigheder, som kan sætte gang i elevernes tanker om, hvordan det føles at have rettigheder. Disse følelser skal danne udgangspunkt for produktion af plakaterne. 

Modul 4

'Din tryghed' handler om retten til at sige fra overfor vold og overgreb. Ved at sætte fokus på temaet i klassen vil eleverne hurtigere kunne identificere, hvis de selv eller nogen, de kender, udsættes for vold. Dermed øges muligheden for, at eleverne bruger deres viden forebyggende ved hurtigere at søge relevant hjælp. Når elever bliver mere bevidste om deres grundlæggende rettigheder (herunder retten til, at voksne beskytter dem imod vold), hvad vold er, og hvor de kan søge hjælp, så styrkes deres handlekompetence. Red Barnet har udviklet undervisningsmaterialet Stærke Sammen, som går i dybden med emnet og kan være med til at udvikle børns sociale resiliens samt evne til at sige fra. Stærke Sammen kan findes her.  

Vær forberedt
Undersøgelser viser, at mellem 4 og 20 % af børn er udsat for vold i hjemmet i løbet af et år, og mellem 5 og 12 % er vidne til vold i familien i løbet af et år. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at en eller flere elever i klassen har personlige erfaringer med emnet. Det kan vække stærke følelser blandt nogle elever at tale om fysisk og psykisk vold – hvad enten eleverne har personlige erfaringer med emnet eller kender nogle andre, der har.  

Inden I arbejder med modulet, anbefaler Red Barnet, at I drøfter og forbereder jer på, hvordan I vil håndtere sådanne situationer.