Undervisningsvejledning

Foto: Jennifer Huxta

Introduktion

Velkommen til arbejdet med Verdensmålsmaterialet: ”Vores Verdensmål – ret til fremtiden”. Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med forløbet omkring FN’s Verdensmål.

Materialet består af elevsiden her på skolesitet, små film og denne undervisningsvejledning.

Indhold:

Materialet består af 3 moduler, som hænger sammen. Det vil sige, at der startes med modul 1 og derefter videre til modul 2 og 3.

Modul 1 fungerer som en slags introduktion til FN’s Verdensmål og til de sociale mål, som er særligt i fokus. Målet med modul 1 er, at eleverne får kendskab til, hvad Verdensmål er, og de selv får reflekteret over deres egne holdninger til særligt de sociale mål.

Modul 2 indeholder små film, hvor elever fra et par af vores ambassadørskoler stiller beslutningstagere til regnskab for, hvad de gør for at nå Verdensmålene. De små film fungerer samtidig som inspiration til eleverne, der selv skal producere lignende film i modul 3.

Modul 3 er et lommefilms modul, hvor eleverne selv skal stille mennesker i deres lokalmiljø til regnskab for, hvad de gør for at nå Verdensmålene. Eleverne kan interviewe deres lærere, forældre, skoleleder, den lokale borgmester, hinanden og hvem der ellers er oplagt og tilgængelig.

Formål

At give børn et indblik i de udfordringer verden står overfor, og samtidig give dem løsningsmuligheder, skabe håb og en bevidsthed om, at de ved at engagere sig også selv har indflydelse på, at Verdensmålene nås.

At tydeliggøre, at Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd, og at man ved at støtte Verdensmål også styrker børns rettigheder.

Målgruppe og fag

 

Forløbet er henvendt elever i udskolingen. I kan bruge forløbet i:

  • Dansk

  • Samfundsfag

  • It og medier


Tidsforbrug og anvendelse

Forløbene kan afvikles på 4-6 lektioner eller på flere dage afhængigt af, hvor mange elevaktiviteter I vælger. Der en række undervisningsaktiviteter knyttet til hver modul, og tidsforbruget afhænger af antallet af aktiviteter.

Fælles mål

Klassen kan arbejde med 'Vores Verdensmål – ret til fremtiden' under kompetenceområderne:

Dansk: 'læsning', 'fortolkning', 'fremstilling' og 'kommunikation'. I forløbet skal eleverne forholde sig Verdensmålene og noget af det fakta, der ligger bag. Eleverne skal derudover selv fremstille et produkt, hvor de får kommunikeret vigtige og nærværende budskaber ud.

Samfundsfag under kompetenceområdet 'Politik', da eleverne skal tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. Og 'Sociale og kulturelle forhold', da eleven skal tage stilling til forskellige handlemuligheder i forhold til sociale sammenhænge og problemstillinger.

It og Medier, da eleverne vil anvende digitale kompetencer.

FN's Verdensmål

  • FN’s Verdensmål blev vedtaget den 25. september 2015, og de trådte i kraft den 1. januar 2016. Målene (Sustainable Development Goals) skal frem mod 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og for vores planet. Målene erstatter og bygger videre på de såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals).

  • Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål. Målene forpligter FN’s 193 medlemslande til at opnå målene, som omfatter både sociale, økonomiske og miljømæssige mål, hvilket viser en anerkendelse for, at områderne hænger sammen. Her kan du se alle Verdensmålene og deres delmål.

  • Der er sket fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er den ekstreme fattigdom i verden faldet med knap 75 %, flere børn går i skole (9 ud af 10), færre kvinder dør i barselssengen osv. Læs mere på verdensmålene.dk

  • Målene gælder for alle lande, men der tages selvfølgelig tages højde for landendes forskellige udgangspunkt.

  • Børns rettigheder. Verdensmålene er med til at støtte op om børns rettigheder. Du kan hente en læsevenlig udgave af rettighedsartiklerne her.


    Kilde: verdensmålene.dk

Aktiviteter

Aktiviteterne ligger under de forskellige moduler. Vælg antal aktiviteter i forhold til, hvor meget tid du har. Beskæftiger I jer kun med materialet en enkelt dag, vælg da vores hovedaktiviteter.

På elevsiden kan alle aktiviteter også tilgås.

Modul 1:

Hovedaktivitet:

Introduktion

2 lektioner

1. Intro til Verdensmålene: Fortæl om Verdensmålene. Brug vores faktabokse som hjælp. Få eleverne til at reflektere over, hvorfor vi har brug for Verdensmål og hvilket et, de synes, er vigtigst. Vis Verdensmålene på whiteboardet eller print dem.

2. Se film med Red Barnets generalsekretær, hvor han fortæller, hvorfor Verdensmålene er vigtige. Se desuden film med Ulla Tørnæs, som også fortæller om Verdensmålene og forklarer, hvorfor, hun synes, mål 4, Kvalitetsuddannelse, er det vigtigste mål.

3. Verdensmål: 'walk and talk' i klassen. Print Verdensmålene ud. Alle elever får et Verdensmål i hånden. Eleverne går rundt imellem hinanden i klassen (eller ude). Når man mødes to og to skiftes man til at fortælle om sit Verdensmål ganske kort (30 sekunder). Den anden skal gætte, hvad det er for et mål. Bagefter skifter man. Når begge har fortalt og forsøgt at gætte, bytter man mål og går videre. Legen fortsætter til alle har fortalt om mindst 4-6 mål.

4. Hvordan går det i verden? Lad eleverne arbejde med elevsiden, hvor nogle 'verdensnøgletal' bliver præsenteret. Eleverne bliver derudover præsenteret for en status på de sociale Verdensmål og nogle spørgsmål til diskussion.

 

Ekstraopgave

Fremtidshistorier

1-2 lektioner

5. Hvad laver jeg den 20. november i 2030? Skriv om din dag.

Tal om, hvordan verden mon ser ud i 2030. Hvad er mon blevet opfundet osv. Lad eleverne forestille sig deres eget liv i 2030, og lad eleverne producere små tekster, der beskriver 2030, hvor Verdensmålene indgår.

 

Modul 2

Modul 2 skal inspirere eleverne til at stille de voksne til ansvar, og desuden få eleverne til at reflektere over egen rolle i verdens udvikling. Eleverne skal se små filmklip, hvor en gruppe elever fra udskolingen spørger politikere om, hvad de har tænkt sig at gøre for at de sociale Verdensmål lykkes.

Aktivitet 2 lektioner

Diskuter i klassen

Hvad spørger eleverne politikeren om?

Hvad svarer politikeren?

Synes I, det er et godt svar?

Hvad mener politikeren, at børnene selv kan gøre?

Hvad mener du? Er du enig?

Opgave i klassen eller 2 og 2:

Hvis I var politikere, hvad vil I så starte med at lave om? Skriv en liste over, hvilke love I vil ændre.

Modul 3: Journalist for en dag

2-4 lektioner

Målet med dette modul er at give eleverne mulighed for selv at stille spørgsmål til de voksne i deres lokalsamfund (forældre, lærere, borgmester, skoleleder etc.). Eleverne kan også vælge at spørge klassekammerater eller andre elever fra skolen.

Brug lommefilm.dk’s manual til at filme lommefilm. Manualen kan findes på elevsiden, og du kan også tilgå den her.

Lommefilms guide giver en deltaljeret gennemgang til, hvordan eleverne forbereder, filmer og redigere det gode interview. Bagefter skal filmene uploades til lommefilms kampagne kanal.

Kampagnekanalen kan kun tilgås med en personlig kode, som hentes af jer lærere. Det kan tage op til 24 timer fra I opretter jer, til koden bliver sendt, da oprettelsen kræver manuel betjening. Få derfor koden indhentet i god tid.

Eleverne deles op i grupper. Hver gruppe skal udvælge et af de fire sociale mål som fokus. De skal nu tale om, hvad de synes, der er vigtigst at få ændret inden for det pågældende mål. Fx kan man indenfor mål 4 spørge ind til skoletrivsel eller dygtigere lærere. Det formulerer de som et spørgsmål. De skal nu finde nogen, de gerne vil interviewe.

Interviewet skal følge nedenstående spørgeramme: Hvad gør du, for ________________lykkedes?

Hvad vil du gøre fremadrettet (i fremtiden)?

hvad kan vi (elever) selv gøre?

Opgave (2 og 2)

Hvis I skulle formulere et spørgsmål til en politiker omkring de sociale verdensmål, hvad vil I så spørge om?

Andet fra Red Barnet: