Undervisningsvejledning

udskoling

Introduktion

Velkommen til arbejdet med Til alle os for udskolingen. Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med udvalgte portrætter samt de korte film, som ligger på elevsitet. Materialet består af elevsider her på skolesitet, denne undervisningsvejledning samt kopiark, der kan udskrives fra undervisningsvejledningen. 

Under 'Aktiviteter' finder du en oversigt over de elevaktiviteter, der knytter sig til forløbet. 

Materialet består af

  • Et onlineforløb til eleverne inklusiv 3 elevark til print 
  • En undervisningsvejledning (denne side) 

Tanker fra børn, som er flygtet fra krig 

Til alle os består dels af korte film, dels af en række portrætter af børn og unge, der er flygtet til Danmark.  

I filmene fortæller børnene og de unge om nogle af de tanker, de gør sig om savn, fællesskab og de forskelle, som børnene oplever fylder i deres hverdag. 

Portrætterne viser børnene i deres nye omgivelser i Danmark i en hverdag, der er langt fra den krig og utryghed, som de flygtede fra.  

I forløbet fremgår det, at alle børnenes hverdag er fuldstændig anderledes end før krigen tvang dem på flugt, og samtidig kan eleverne se, at børnene nu er i sikkerhed, og at de har fundet sig til rette i de nye omgivelser i Danmark. 

Hvis du ønsker at gå mere i dybden med temaet børn og unge på flugt, kan I også bruge forløbene Deadline Syrien eller Flugt her på hjemmesiden, der har mere fokus på selve flugtsituationen.

Formål

Børn skal forholde sig til verden omkring sig 

Børn og unge i Danmark er på mange måder heldige, ikke mindst fordi vores del af verden er velstillet og tryg sammenlignet med mange andre steder. Danske børn og unge er generelt selvstændige, har megen frihed, og de har i stor udstrækning adgang til internettet fra de er ganske små. Det giver mange fordele, men det medfører også, at mange børn og unge jævnligt støder på dramatiske historier og billeder, som kan være svære at forholde sig til, og som kan skabe utryghed.  

Debatten om flygtninge er ofte hård og polariseret, og også større børn og unge kan blive urolige eller kede af det, hvis de ikke har mulighed for at vende dem med andre.   

Som underviser kan det somme tider være svært at vide, hvordan man skal tale med eleverne om de alvorlige emner, som fylder i nyhedsbilledet. På den ene side stilles der store krav til at skolen klæder eleverne på til at blive demokratiske medborgere, der forholder sig til samfundet omkring sig. Men på den anden side stilles der samtidig mange steder også så store krav til konstant at have fokus på fag-faglige mål, at man som underviser kan føle sig presset til at undgå større temaarbejder, hvis det ikke har samtidig har tydelige faglige mål.  

Tanken bag materialet ”Til alle os” er bl.a. at give mulighed for at kombinere de to vinkler, så der både kommer fokus på vigtige, dannende samtaler omkring et vigtigt og aktuelt samfundsmæssigt emne, og samtidig er fokus på mere fagfaglige aktiviteter. Man kan derfor helt naturligt inddrage materialet i dansk og samfundsfag eller som en del af undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
 

Mål - fokus på ligheder 

Målet med Til alle os er at sætte ansigt på de historier medierne ofte bringer om flygtninge samt give et mere nuanceret billede af, hvordan det er, at leve i et nyt land - langt væk fra ens hjemland.  

På trods af oplagte forskelligheder er der mon alligevel flere ligheder mellem 'dem' og 'os', end vi lige umiddelbart går rundt og tror? 

Med forløbet Til alle os får eleverne mulighed for at få indblik i nogle af de tanker, som børn og unge, der er flygtet fra krig kan gøre sig, samt mulighed for at forholde sig personligt til børnenes overvejelser.  

Ideen med materialet er også, at eleverne kan spejle deres egne liv og tanker og opdage, at de har noget til fælles med børnene/ de unge, selvom deres vilkår er forskellige. Sidst men ikke mindst er tanken, at eleverne skal tage aktivt stilling til debatten om flygtninge og øve sig i at argumentere for deres holdninger.  

Forskningen viser… 

… at det er godt for børn, når voksne taler med dem om krig og flygtninge på en afbalanceret måde, der er tilpasset deres alder: 

  • Det reducerer uro, mareridt og angst.  
  • Det giver håb om, at krig kan standses og skaderne kan afhjælpes.  
  • Det giver en viden om og tillid til, at man faktisk kan hjælpe børn i nød. 
  • Det giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden. 

Målgruppe og fag

Forløbet her er henvendt til elever i udskolingen. Du kan bruge forløbet i fagene: 

  • Dansk  
  • Samfundsfag 
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Tidsforbrug og anvendelse

Klassen kan arbejde fleksibelt med forløbet Til alle os over 1-8 lektioner - alt efter hvor mange aktiviteter og opgaver, du vælger at bruge, og hvor meget tid der afsættes til skriftlig fremstilling i skoletiden. Det kan enten bare være en enkelt lektion, hvor du viser de små film og taler med eleverne om temaerne, eller det kan bruges til en temadag, hvor I går mere i dybden og arbejder med de forskellige opgaveark. Du kan naturligvis også vælge at sprede arbejdet ud over længere tid ved at bruge dansk og/eller samfundsfagstimer til et længere forløb, hvor I også går mere i dybden med de faglige aktiviteter.  

Det er en god ide at arbejde med materialet, hvis der aktuelt er fokus på flygtningesituationen i medierne, hvis der i skolens nærområde ligger et asylcenter, som huser familier med børn, eller hvis der skal gå/ allerede går børn med flygtningebaggrund på skolen.  

Men der behøver ikke være en akut grund til at arbejde med materialet. Du kan også med fordel bruge forløbet til at give eleverne indblik i andre børns livsvilkår og bruge det som afsæt for refleksioner over deres egne liv.

Fælles mål

Klassen kan arbejde med Til alle osdansk under kompetenceområderne 'fortolkning', 'kommunikation' og 'fremstilling'. I forløbet skal eleverne forholde sig til de forskellige tekster, udsagn og billeder, de støder på og argumentere for deres synspunkter. Endelig er der også mulighed for at arbejde med skriftlig fremstilling af ikke fiktive tekster fx portrætter, læserbreve og debatindlæg, hvor der skal argumenteres for holdninger i forhold til flygtningesituationen.  

I samfundsfag kan eleverne arbejde med 'Til alle os' under kompetenceområderne 'politik' og 'sociale og kulturelle forhold'. Her er det oplagt at bruge forløbet i diskussioner om uden- og indenrigspolitiske forhold og social differentiering.  

Til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er kompetenceområdet 'sundhed og trivsel' medtænkt i forløbet. Eleverne kan fx arbejde med, hvordan sundhed påvirkes af de levevilkår, man lever under.

Aktiviteter

Sådan kan du bruge filmene:  

Vis filmen som en kort intro og fortæl eleverne, at de kommer til at møde nogle af børnene igen, når de arbejder videre med opgaver til temaet. Bed evt. eleverne om at skrive de tre udsagn ned, som de lægger mest mærke til i filmen. Efterfølgende kan de i klassen/ i grupper sammenligne, hvad de har lagt hæftet sig ved. 

Arbejde med portrætter: 

På elevsiden er der en række portrætfotos og nogle enkle eksempler på portrætartikler, som eleverne kan tage udgangspunkt i, hvis du gerne vil arbejde videre med temaet ud fra en danskfaglig vinkel. Disse portrætter kan printes ud på ark 1, så du kan uddele dem i fysisk form. Arket indeholder også en ultrakort faglig gennemgang af portrætgenren, som kan være god at gennemgå, hvis eleverne ikke tidligere har arbejdet med portrætter – samt opgaven at skrive et portræt. På elevsiden er der tre små præsentationsvideoer af børnene Maya, Omid og Ali, som eleverne skal se, før de portrætterer dem.

Opgaveforslag:  Arbejd med portrætterne - eleverne skal både læse portrætter og fremstille portrætter.  

Det kan være en god ide at understrege, at eleverne skal prøve at bruge de læste eksempler som model for deres eget portræt, så de har en struktur, de kan læne sig opad, hvis de er usikre på genren. 

Arbejde med læserbreve 

Opgaveforslag: Se den korte film om fællesskab som introduktion og fortæl eleverne, at de nu skal arbejde med læserbreve - lad eventuelt eleverne to og to drøfte, hvad børnene i filmen fremhæver som eksempler på deres oplevelser i Danmark. 

På ark 2 findes en kort gennemgang af genretræk for læserbreve samt et eksempel på et læserbrev fra Aarhus Stiftstidende. Hvis genren er ny for eleverne, vil det ofte være en god ide, at du gennemgår genretrækkene og hjælper med at identificere dem i læserbrevseksemplet, så eleverne ikke på egen hånd skal læse sig til, hvad der forventes af dem. 

Eleverne kan herefter alene eller i makkerpar skrive læserbreve/ debatindlæg om deres holdning til, hvordan Danmark tager i mod familier på flugt fra krig. 

Arbejde med sociale og kulturelle ligheder og forskelle 

Opgaveforslag:  Se den korte film om forskelle, som en start på arbejdet med at se på sociale og kulturelle ligheder og forskelle. På ark 3 findes der en kort definition af, hvad begreberne dækker over samt opgaver, der er egnede til diskussion i grupper og eventuelt efterfølgende fælles opsamling i plenum.  

Hvis ikke klassen tidligere har arbejdet med sociale og kulturelle forskelle, giver det god mening med en fælles gennemgang af begreberne, så eleverne ved, hvad de betyder, før de i grupper skal diskutere det med hinanden. 

Print opgavearket ud så hver gruppe har et eksemplar til rådighed.