Undervisningsvejledning til mellemtrin

Introduktion

Velkommen til arbejdet med Til alle os. Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med udvalgte portrætter samt de små film. Materialet består af elevsider her på skolesitet, denne undervisningsvejledning samt kopiark, der kan udskrives fra undervisningsvejledningen. 

Under Aktiviteter finder du en oversigt over de elevaktiviteter, der knytter sig til forløbet. 

Materialet består af

 • Et onlineforløb til eleverne inkl. elevark til print 
 • En undervisningsvejledning (denne side) 

Tanker fra børn, som er flygtet fra krig 

Til alle os består dels af korte film, dels af en række portrætter af børn og unge, der er flygtet til Danmark.  

I filmene fortæller børnene og de unge om nogle af de tanker, de gør sig om savn, fællesskab og de forskelle, som børnene oplever fylder i deres hverdag. 

Portrætterne viser børnene i deres nye omgivelser i Danmark i en hverdag, der er langt fra den krig og utryghed, som de flygtede fra.  

I forløbet fremgår det, at alle børnenes hverdag er fuldstændig anderledes end før krigen tvang dem på flugt, og samtidig kan eleverne se, at børnene nu er i sikkerhed, og at de har fundet sig til rette i de nye omgivelser i Danmark. 

Formål

Børn skal forholde sig til verden omkring sig – vi voksne skal hjælpe dem... 

Børn i Danmark er på mange måder heldige, ikke mindst fordi vores del af verden er velstillet og tryg sammenlignet med mange andre steder. Danske børn er generelt selvstændige, har megen frihed og de har i stor udstrækning adgang til internettet, fra de er ganske små. Det giver mange fordele, men det medfører også, at mange børn jævnligt støder på dramatiske historier og billeder, som kan være svære at forholde sig til, og som kan skabe utryghed. Det skal vi voksne hjælpe dem med. 

Som lærer eller skolepædagog kan det være svært at vide, hvordan man skal tale med eleverne om de alvorlige emner, som fylder i nyhedsbilledet uden at forstærke bekymringen. Debatten om flygtninge er ofte hård og polariseret, og det kan gøre børn bange eller kede af det, hvis de tumler med tankerne alene.  

Børn har brug for, at de voksne omkring dem hjælper dem med at sætte ord på og forholde sig til det, der sker i verden. Det kan du som underviser gøre ved at balancere samtalerne, så du ikke kun taler med eleverne om de ting, der skræmmer, men også husker at holde fokus på de gode tiltag, der gør en forskel for børn i svære livssituationer.  

Mål - fokus på ligheder 

Målet med Til alle os er at sætte ansigt på de historier medierne ofte bringer om flygtninge samt give et mere nuanceret billede af, hvordan det er, at leve i et nyt land, langt væk fra ens hjemland.  

Med forløbet Til alle os får eleverne mulighed for at få indblik i nogle af de tanker, som børn, der er flygtet fra krig, kan gøre sig, samt mulighed for at forholde sig personligt til børnenes overvejelser.  

Ideen med materialet er også, at eleverne kan spejle deres egne liv og tanker og opdage, at de har noget til fælles med børnene, selvom deres vilkår er forskellige. Sidst men ikke mindst er tanken, at eleverne skal få en følelse af, at der er hjælp at hente, selv hvis man står i en meget svær situation. 

Forskningen viser… 

… at det er godt for børn, når voksne taler med dem om krig og flygtninge på en afbalanceret måde, der er tilpasset deres alder: 

 • Det reducerer uro, mareridt og angst.  
 • Det giver håb om, at krig kan standses og skaderne kan afhjælpes.  
 • Det giver en viden om og tillid til, at man faktisk kan hjælpe børn i nød.  
 • Det giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden. 

Målgruppe og fag

Forløbet her er henvendt til elever på mellemtrinnet. Du kan bruge forløbet i fagene: 

 • Dansk  
 • Natur/ Teknologi 
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab  

 

Tidsforbrug og anvendelse

Klassen kan arbejde fleksibelt med forløbet Til alle os over 2-10 lektioner - alt efter hvor mange aktiviteter og opgaver, du vælger at bruge. Det kan enten bare være en dobbeltlektion, hvor du viser de små film og taler med eleverne om temaerne, eller det kan bruges til en temadag, hvor I går mere i dybden og arbejder med de forskellige aktivitetsark. Du kan naturligvis også vælge at sprede arbejdet ud over længere tid ved at bruge 2 daglige lektioner i en uge.  

Det er en god ide at arbejde med materialet, hvis der aktuelt er fokus på flygtningesituationen i medierne, hvis der i skolens nærområde ligger et asylcenter, som huser familier med børn, eller hvis der skal gå børn med flygtningebaggrund på skolen.  

Der behøver ikke være en akut grund til at arbejde med materialet. Du kan også med fordel bruge forløbet til at give eleverne indblik i andre børns livsvilkår og derefter lade dine elever perspektivere det i forhold til deres egne liv og følelser. 

Fælles mål

Klassen kan arbejde med Til alle osdansk under kompetenceområderne ’læsning',  'fortolkning' og 'fremstilling'. I forløbet skal eleverne selv læse og forholde sig til fagtekster og til forskellige udsagn og billeder, de støder på. Endelig er der mulighed for at arbejde med skriftlig fremstilling af korte fagtekster, (brev, portræt og informationsfolder) hvis man vælger at medtage disse opgaver. 

I faget natur/teknologi kan Til alle os blandt andet anvendes i forbindelse med kompetenceområdet 'perspektivering', da eleverne skal arbejde med sammenholdet mellem menneskers levevilkår og aktuelle hændelser som eksempelvis krige og katastrofer. 

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan eleverne arbejde med Til alle os under kompetenceområdet sundhed og trivsel. I forløbet forholder eleverne sig til temaerne fællesskab, savn og kulturforskelle ud fra flygtningebørnenes udsagn. Eleverne får mulighed for mundtligt at reflektere over ligheder mellem flygtningebørnenes overvejelser og deres egne tanker og følelser. Materialet giver god mulighed for at få indblik i andre børns levevilkår og lægger op til at tale om levevilkårs betydning for den psykiske sundhed.

Aktiviteter

Sådan kan du bruge filmene:  

Introfilmen: Vis filmen som en kort intro og fortæl, at eleverne kommer til at møde nogle af børnene igen, når de arbejder med opgaver til temaet. 

Filmen 'Savn' - I den korte film om at savne, fortæller børnene om, hvad de savner i deres nye liv. Filmen lægger op til samtaler med eleverne om deres erfaringer med og tanker om savn.  

før filmen: - Forslag til intro: Nu skal vi se en meget kort film. Børnene savner alle noget. Læg godt mærke til hvad børnene siger, de savner. 

Se filmen.  

Efter filmen: Samtale i mindre grupper – Hvad savner børnene mest, og hvad ville I savne mest fra Danmark, hvis I skulle flytte til et andet land? Fælles opsamling i klassen – grupperne præsenterer kort, hvad de har talt om. Tal med eleverne om, ligheder og evt. forskelle.  

 

Filmen 'Fællesskab' - I denne lille film taler børnene om at møde børn og voksne i Danmark. 

Før filmen: Forslag til intro: Her i filmen fortæller børnene lidt om, hvordan det var for dem at møde danskere. Nogle af dem har kun godt at sige, andre har også haft dårlige oplevelser. 

Del klassen op i to halvdele. Den ene skal lægge mærke til de gode oplevelser, der nævnes, og hvordan børnene ser ud, når de fortæller om dem. Den anden halvdel skal lægge mærke til hvilke dårlige oplevelser, der nævnes, og hvordan børnene ser ud, når de fortæller om det.   

Se filmen.  

Efter filmen: Opsamling. Forslag til spørgsmål: Hvilke gode og dårlige oplevelser var der? Hvordan så børnene ud, når de fortalte om episoderne? Hvad tænker I om, at nogen har skubbet til pigen? Hvem så triste ud? Hvilken forskel gør det hvordan andre børn og voksne taler til dem?  

 

Opgaveforslag: Lav i grupper forslag til 'gode velkomst-råd' (ark #1) - udskriv 1 styk per gruppe. 

Forslag til instruktion:  I skal nu i små grupper finde på gode ideer til, hvordan I synes, man skal opføre sig og tage i mod en ny elev, hvis han eller hun skal gå i vores klasse. I skal finde 3 gode velkomstråd og for hvert råd skal I skrive, hvorfor I mener, det er en god ide.  

 

Filmen 'Forskelle' - Denne film handler om nogle af de forskelle, børnene i filmen har lagt mærke til.  

 • Før filmen: Forslag til intro: Læg mærke til, hvad børnene nævner er anderledes ved Danmark i forhold til de lande, de kom fra.  
 • Se filmen.  

 • Efter filmen: Forslag til opsamling: Hvad synes børnene er anderledes ved Danmark i forhold til deres hjemlande? Hvis I skulle lave en velkomstfolder til børn, der lige var kommet til Danmark, hvad ville I så fortælle dem?  

Opgaveforslag: Lav en velkomst folder -individuelt eller parvis: (ark 2) -udskriv et ark pr. elev/ makkerpar gerne på A3-papir eller brug et helt blankt papir. Husk at udskrive på begge sider.

Forslag til instruktion: I skal nu lave en velkomstfolder til børn, der lige er kommet til Danmark, og som ikke kender ret meget til vores land. Folderen skal fortælle børnene lidt om, hvad der er godt at vide om landet. Målgruppen er børn på jeres alder. (I skal bare skrive på dansk og forestille jer, at teksten bliver oversat, så de nytilkomne kan forstå den.)  

I folderen skal der på side 1 være en forside: 'Velkommen til Danmark', side 2: 'Det skal du vide om Danmark', side 3: om vejr og årstider i Danmark, side 4: om danske traditioner, side 5: om skolen og til sidst en bagside:  'I denne folder kan du læse om'. 

Arbejde med portrætter  

På elevsiden er der en række portrætfotos og nogle enkle eksempler på portrætter, som kan være gode at tage udgangspunkt i, hvis du gerne vil arbejde videre med temaet ud fra en danskfaglig vinkel. Disse portrætter kan printes ud på ark 3, hvis du gerne vil uddele dem i fysisk form. På ark 4 er der en ultrakort faglig gennemgang af portrætgenren, som kan være god at gennemgå, hvis eleverne ikke har arbejdet med portrætter før. På siden er der ligeledes to små præsentations videoer af børnene Maya og Omar, som eleverne kan se, før de skriver om dem. 

Opgaveforslag:  Arbejd med portrætterne - eleverne skal både læse portrætter (ark 3) og fremstille portrætter. (ark 4)  

Eleverne kan enten arbejde alene eller med makker alt efter, hvad du som underviser finder passende i situationen. Det kan være en god ide at understrege, at eleverne skal bruge de læste eksempler som model for deres eget portræt, så de har en struktur, de kan læne sig opad, hvis de er usikre på genren.  

Arbejde med Roas brev 

På elevsitet kan eleverne læse et brev fra pigen Roa, som enten kan bruges til en klassesamtale om, hvordan Roa har taklet sit nye liv i Danmark eller som er oplagt at bruge i danskundervisningen, hvis man gerne vil kombinere temaet med mere danskfaglige aktiviteter - her i form af brevskrivning.  

Opgaveforslag:  Arbejd med Roas brev. Eleverne skal både læse brevet og skrive et svar. (ark 5) På ark 5 er der en kort introduktion til genren 'personlige breve' og en skriveopgave, som eleverne enten kan arbejde med individuelt eller to og to.  

Lad eleverne læse deres svarbreve op for hinanden, når de er færdige. Lav evt. til slut en klasseantologi med Roas brev og alle svarene, som kan kopieres og sendes med eleverne hjem.