Undervisningsvejledning - indskoling

Introduktion

Velkommen til arbejdet med Til alle os. Herunder finder du korte, didaktiske overvejelser over, hvordan klassen kan arbejde med de tre små film. Materialet består af elevsider her på skolesitet og denne undervisningsvejledning. 

Under Aktiviteter finder du elevaktiviteter, der knytter sig til forløbet. 

Tanker fra børn, som er flygtet fra krig 

Til alle os består dels af tre korte film, dels af en række portrætter af børn og unge, der er flygtet til Danmark.  

I filmene fortæller børnene og de unge om nogle af de tanker, de gør sig om savn, fællesskab og de forskelle, som børnene oplever fylder i deres hverdag. 

Portrætterne viser børnene i deres nye omgivelser i Danmark i en hverdag, der er langt fra den krig og utryghed, som de flygtede fra.  

I forløbet fremgår det, at alle børnenes hverdag er fuldstændig anderledes end før krigen tvang dem på flugt, og samtidig kan eleverne se, at børnene nu er i sikkerhed, og at de har fundet sig til rette i de nye omgivelser i Danmark. 

Formål

Børn skal forholde sig til verden omkring sig – vi voksne skal hjælpe dem... 

Børn i Danmark er på mange måder heldige, ikke mindst fordi vores del af verden er velstillet og tryg sammenlignet med mange andre steder. Danske børn er generelt selvstændige, har megen frihed og de har i stor udstrækning adgang til internettet fra de er ganske små. Det giver mange fordele, men det medfører også, at mange børn i en tidlig alder støder på dramatiske historier og billeder, som kan være svære at forholde sig til og som kan skabe utryghed. Det skal vi voksne hjælpe dem med. 

Som lærer eller skolepædagog kan det være svært at vide, hvordan man skal tale med eleverne om de alvorlige emner, som fylder i nyhedsbilledet uden at forstærke bekymringen. Debatten om flygtninge er ofte hård og polariseret, og det kan gøre børn bange eller kede af det, hvis de tumler med tankerne alene.  

Børn har brug for, at de voksne omkring dem hjælper dem med at sætte ord på og forholde sig til det, der sker i verden. Det kan du som underviser gøre ved at balancere samtalerne, så du ikke kun taler med eleverne om de ting, der skræmmer, men også husker at holde fokus på de gode tiltag, der gør en forskel for børn i svære livssituationer. 
 

Mål - fokus på ligheder 

Målet med Til alle os er at sætte ansigt på de historier medierne ofte bringer om flygtninge samt give et mere nuanceret billede af, hvordan det er, at leve i et nyt land, langt væk fra ens hjemland. Måske er der flere ligheder mellem 'dem' og 'os', end vi lige umiddelbart troede? 

Med forløbet Til alle os får eleverne mulighed for at få indblik i nogle af de tanker, som børn, der er flygtet fra krig, kan gøre sig, samt mulighed for at forholde sig personligt til børnenes overvejelser.  

Ideen med materialet er også, at eleverne kan spejle deres egne liv og tanker og opdage, at de har noget til fælles med børnene, selvom deres vilkår er forskellige. Sidst men ikke mindst er tanken, at eleverne skal få en følelse af, at der er hjælp at hente, selv hvis man står i en meget svær situation. 

Forskningen viser...

… at det er godt for børn, når voksne taler med dem om krig og flygtninge på en afbalanceret måde, der er tilpasset deres alder: 

  • Det reducerer uro, mareridt og angst.  
  • Det giver håb om, at krig standses og skaderne kan afhjælpes.  
  • Det giver en viden om og tillid til, at man faktisk kan hjælpe børn i nød. 
  • Det giver en bedre og mere nuanceret forståelse af verden omkring os og af vilkårene for andre børn i verden. 

Målgruppe og fag

Forløbet her er henvendt til elever i indskolingen. Du kan bruge forløbet i: 

  • Dansk  
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

Tidsforbrug og anvendelse

Klassen kan arbejde fleksibelt med forløbet Til alle os over 1-6 lektioner - alt efter hvor mange aktiviteter og opgaver, du vælger at bruge. Det kan enten bare være en enkelt lektion, hvor du viser de små film og taler med eleverne om temaerne, eller det kan bruges til en temadag, hvor I går mere i dybden og arbejder med de forskellige aktivitetsark. Du kan naturligvis også vælge at sprede arbejdet ud over længere tid ved at bruge 1-2 daglige lektioner i en uge.  

Det er en god ide at arbejde med materialet, hvis der aktuelt er fokus på flygtningesituationen i medierne, hvis der i skolens nærområde ligger et asylcenter, som huser familier med børn, eller hvis der skal gå børn med flygtningebaggrund på skolen.  

Der behøver ikke være en akut grund til at arbejde med materialet. – Du kan også med fordel bruge forløbet til at give eleverne indblik i andre børns livsvilkår og derefter lade dine elever perspektivere det i forhold til deres egne liv og følelser. 

Fælles mål

Klassen kan arbejde med Til alle osdansk under kompetenceområderne 'læsning', 'fortolkning' og 'fremstilling'. I forløbet skal eleverne selv læse enkle fagtekster og forholde sig til forskellige udsagn og billeder, de støder på. Endelig er der mulighed for at arbejde med skriftlig fremstilling af korte fagtekster, (brev og informationsfolder) hvis man vælger at medtage disse opgaver. 

I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan eleverne arbejde med Til alle os under kompetenceområdet 'sundhed og trivsel'. I forløbet forholder eleverne sig til temaerne fællesskab, savn og kulturforskelle ud fra flygtningebørnenes udsagn. Eleverne får mulighed for mundtligt at reflektere over ligheder mellem flygtningebørnenes overvejelser og deres egne tanker og følelser. Materialet giver god mulighed for at få indblik i andre børns levevilkår og lægger op til at tale om levevilkårs betydning for den psykiske sundhed.

Aktiviteter

Materialer - Til alle os

Ark 1: Savn  

Ark 2: Fællesskab - Velkomstråd 

Ark 3: Forskelle – Velkomstfolder 

Ark 4: Et portræt 

Ark 5: Brev til Roa 

Ark 6: Læs om Maya, Omar og Roa 

Sådan kan du bruge filmene  

 

Filmen 'Savn' - I den korte film om at savne, fortæller børnene om, hvad de savner i deres nye liv. Filmen lægger op til samtaler med eleverne om deres erfaringer med og tanker om savn.  

Før filmen: tal om savn - Forslag til intro: Hvad betyder det at savne nogen? Hvornår savner I nogen? Hvad kan man gøre, når man savner nogen?  

Se filmen.  

Efter filmen: Samtale - Forslag til samtale: Alle børnene i filmen savner nogen. Hvad savner de?  

Opgaveforslag – Hvad jeg ville savne - tegn eller skriv ned: (ark #1) udskriv et ark pr. elev 

Eleverne skal overveje, hvad de ville savne mest, hvis de skulle flytte til et andet land?  

Lad eleverne på skift kort præsentere deres svarark for klassen. 

Tal med eleverne om, der er noget, som bliver nævnt mange gange? Og om det er det samme, som børnene i filmen savner?  

Filmen 'Fællesskab' - I denne lille film taler børnene om at møde børn og voksne i Danmark. 

Før filmen: Forslag til intro: Her i filmen fortæller børnene lidt om, hvordan det var for dem at møde danskere. Læg mærke til, hvad de siger, og hvordan de ser ud, når de fortæller om deres oplevelse.   

Se filmen.  

Efter filmen: Tal om filmen: Forslag til spørgsmål: Hvad fortalte børnene? Hvem så glade ud? Hvem så triste ud? Hvilken forskel gør det for børnene, hvordan andre børn og voksne taler til dem? (se evt. filmen igen og stop op ved relevante eksempler.) 

Opgaveforslag: Lav 'Klassens gode velkomst-råd' (ark #2) - udskriv 1 stk. gerne i A3-format 

Lad først eleverne tale sammen to og to, så alle får mulighed for at sige noget. Derefter samler I op på det i fællesskab og laver en fælles liste med elevernes ideer til, hvad de vil gøre for at få en ny elev til at føle sig velkommen i klassen.  

Forslag til instruktion: Vi skal nu sammen finde gode ideer til, hvordan vi vil tage imod en ny elev, hvis han eller hun skal gå i vores klasse. Først skal I to og to tale sammen om, hvad I har af gode ideer, der ville få eleven til at føle sig velkommen. Bagefter laver vi en liste sammen.  

 

        Filmen 'Forskelle' - Denne film handler om nogle af de forskelle, børnene i filmen har lagt mærke til. 

        Før filmen: Forslag til intro: Læg mærke til hvad børnene nævner er anderledes ved Danmark i forhold til de lande, de kom fra. 

        Se filmen 

        Efter filmen: Forslag til opsamling: Hvad synes børnene er anderledes ved Danmark i forhold til deres hjemlande? Hvis I skulle lave en velkomstfolder til børn, der lige var kommet til Danmark, hvad ville I så fortælle dem?  

Opgaveforslag: Lav en velkomst folder: (ark 3) -udskriv et ark per elev. Husk at udskrive på begge sider, så arket kan laves til en folder. 

Forslag til instruktion: I skal nu lave en velkomstfolder. I skal forstille jer, at den er til børn på jeres alder, der lige er kommet til Danmark. Folderen skal fortælle børnene, hvad der er godt at vide om Danmark. I må både tegne og skrive i folderen. 

I folderen skal der være: en forside: 'Det skal du vide om Danmark', en side om vejr og årstider i Danmark, en side om skolen og til sidst en side der hedder: 'Også godt at vide'. Her kan I selv kan vælge, hvad I synes, børnene også skal vide. 

 

Portrætter  

På elevsiden præsenteres Roa, Omar og Maya, der alle er flygtet til Danmark. Hvert portræt ledsages af en kort fagtekst, hvor barnet præsenteres. Her på siden kan du udskrive dem og andre portrætter, som eleverne kan arbejde med på forskellig vis: 

Opgaveforslag: vælg et portræt – Beskriv, hvad du kan se på billedet? (Ark 4)  

Er det en dreng eller en pige? Hvor gammelt er barnet cirka? Beskriv hvad barnet har på? Hvad tror du barnet kan lide at lave?  

  1. Brev fra Roa, hvor Roa skriver om, hvad hun bedst kan lide ved Danmark. (Ark 5) 

Opgaveforslag: Læs brevet og skriv/ tegn et svar, hvor du fortæller Roa lidt om dig selv og om, hvad du bedst kan lide ved Danmark. 

  1. Præsentationsbeskrivelser af nogle af børnene  
  1. Opgaveforslag: – Faglig læsning – Læs om: Maya (lix 8), Omar (lix 14) og Roa (lix 12) (Ark 6) 
  1. Opgave forslag: Se den korte portrætfilm om Roxana og tal om, hvad Roxana har til fælles med de piger, eleverne kender.  

Gode råd til underviseren

Gode råd om forberedelse

Som underviser opnår man ofte et bedre flow i undervisningen, hvis man er godt forberedt og har fakta parat. På den måde kan man bedre af- eller bekræfte nogle af alle de rygter og historier, der måske florerer blandt børnene. Ofte kan et rygte skabe mere frygt, end sandheden faktisk gør.   

Når det så er sagt, kan man selvfølgelig ikke vide alt. Hvis man ikke umiddelbart kan svare på elevernes spørgsmål, kan man altid sige, at man vil undersøge sagen og vende tilbage til med et svar senere.  

Information til forældre 

Når der arbejdes med følsomme temaer i skolen, er det en god ide at orientere forældre om det, så de har mulighed for at følge op på det hjemme.  

Mange forældre er i tvivl om, hvordan de skal tale med deres børn om voldsomme begivenheder. Red Barnet har derfor udarbejdet et forældrebrev med 6 generelle råd, som du kan uddele, hvis du skønner, der er behov for det.

Der kan i forældregruppe være meget blandede holdninger til flygtningesituationen og Red Barnet anbefaler, at man husker, at informere om, hvorfor man arbejder med temaet i skolen – herunder, hvad de skal lære.
 

Flygtningebørn i klassen? 

Vær opmærksom på, hvis der er elever i klassen, der selv har været på flugt, inden de kom til Danmark. Det er meget forskelligt, hvordan de vil opleve at arbejde med dette tema. Under alle omstændigheder er det vigtigt at tage højde for det i undervisningen. Hvis det ikke er for sårbart, kan eleven eller en af deres forældre eller ældre søskende eventuelt inviteres til at komme og fortælle deres historie for klassen. 

Red barnet er med støtte fra Egmontfonden og Novo Nordisk Fonden ved at udvikle en helhedsorienteret indsats, der skal give psykosocial støtte til flygtningebørn i Danmark.

Læs mere om projektet, der hedder hedder fra flugt til skolegang.