Fra flugt til skolegang

Fra flugt til skolegang

Oplevelser med krig og katastrofer kan give mentale ar. Med en helhedsorienteret indsats fra Red Barnet kan børn, der har været på flugt, få en god start på deres børneliv i Danmark. En indsats, der også gavner hele klassens fællesskab.

Elementer i indsatsen

Indsatsen ’Fra flugt til skolegang’ har til formål at styrke børns trivsel og muligheder for læring. Tilgangen er kreativ og legende, og formålet er at styrke børnenes emotionelle, sociale og kognitive kompetencer.

  • Læringsforløb og undervisningsmaterialet ’Dig og Mig’ til nytilkomne børn med flygtningebaggrund
  • Kurser i ICDP (International Child Development Programme) for børnenes lærere, skolepædagoger samt kommunale ressourcepersoner
  • Forældreworkshops, der giver flygtningeforældre og fagpersoner redskaber til at indgå i skole/hjem samarbejdet

Både børn, forældre og fagpersoner vil deltage i udviklingen af indsatsen og dens materialer.

Undervisningsmaterialet ’Dig og Mig’

 

Red Barnet har udviklet undervisningsmaterialet 'Dig og Mig' rettet imod elever med flygtningebaggrund. Af hensyn til elevernes spæde sprogkundskaber er undervisningsmaterialet legebaseret, og selve undervisningsplatformen er understøttet er mange illustrationer. 

Undervisningsmaterialet består af 12 moduler med en række opgaver, øvelser og lege. Børnene deltager aktivt, og der gøres brug af forskellige indlæringsmetoder - kropslige, visuelle, sproglige, auditive og kreative. Materialet er tiltænkt klasser, hvor der går børn med flygtningebaggrund, men materialet styrker hele klassens fællesskab, og retter sig derfor både mod almenklasser og modtagerklasser. 

Forløbet styrker børns viden, ressourcer og kompetencer inden for:

  • Selvværd, selvtillid og tillid til andre · Problem- og konfliktløsningsevner · Kommunikation og samarbejdsevner, inkl. sammenhold, omsorg og hvordan man etablerer og vedligeholder venskaber og relationer · Evne til at genkende og forstå egne og andres følelser samt til at håndtere svære følelser og reaktioner på f.eks. krisesituationer · Evne til at mærke og forstå egne og andres grænser · Børns rettigheder, og handlemuligheder hvis deres rettigheder bliver krænket

Læs mere og kom i gang med at bruge undervisningsmaterialet HER

Mere om ICDP kurser for fagpersoner

’Fra flugt til skolegang’ uddanner fagprofessionelle til bedre at kunne støtte og målrette børns læring. Lærere og skolepædagoger får redskaber til at styrke det pædagogiske beredskab for de nytilkomne børn, og dertil kommer metoder til at arbejde med forældrene. Kommunernes fagpersoner (integrationskonsulenter, familievejledere osv.) får kompetencer og redskaber til systematisk at arbejde med at styrke børnenes udvikling, selvtillid og selvværd.

Tilgangen er baseret på International Child Development Programme (ICDP) og Child Resilience Programme (CRP), der begge er internationalt anerkendte læringsredskaber. Kurserne og uddannelsesforløbet gennemføres i samarbejde med Institut for Relationspsykologi, som er en af de førende udbydere inden for ICDP. Denne tilgang gør det muligt at inkludere en gruppe sårbare børn i det danske skolesystem, og er dermed med til at sikre børnenes aktive og positive deltagelse i det danske samfund.

'Mange sulter efter viden om, hvordan de kan arbejde systematisk med tosprogede elever – både i modtageklassen og i almendelen, når eleverne er udsluset. Det er et kæmpe plus, at det tilmed foregår på en legende måde, hvor de sociale kompetencer styrkes.' - Mette Hørlyk, afdelingsleder, Kattegatskolen

Metodisk tilgang

ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende mål er at gøre voksne mere lydhøre og sensitive over for børns behov samt forbedre de voksnes evne til at møde børn på børnenes egne præmisser. Grundtanken i programmet er ressourceorienteret, og målet er at styrke både fagpersoners og forældres relationskompetencer.

CRP er udviklet i samarbejde mellem Red Barnet og Dansk Røde Kors. Programmet arbejder helhedsorienteret og systematisk med inddragelse af børn, fagpersoner og nærmiljø, så børnene kan udvikle ressourcer til at håndtere vanskelige livsbetingelser. Det metodiske grundlag i programmet er en ikke-klinisk psykosocial beskyttelsesmetodologi, der fokuserer på børns evne til at overkomme svære situationer.

Indsatsen evalueres og dokumenteres af Als Research.

I Red Barnet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. Læs mere om dine rettigheder, vores databehandling og persondatapolitik.

Målgrupper i indsatsen

Børn med flygtningebaggrund

Mange børn med flygtningebaggrund har oplevet voldsomme ting og kan derfor trives dårligt. Børnene er derfor blandt de mest sårbare i danske skoleklasser. Red Barnets indsats ’Fra flugt til skolegang’ skal fremme børnenes trivsel og livsduelighed, så de nemmere kan tilegne sig læring. På længere sigt vil det også gøre det nemmere for børnene at få en uddannelse og begå sig i et det danske samfund.

I undersøgelsen ’Når børn med flygtningebaggrund møder skolen’ kan du læse mere om de udfordringer, som lærere og børn med flygtningebaggrund møder i skolen. Undersøgelsen er foretaget af Professionshøjskolen Absalon for Red Barnet.

Fagpersoner

Lærere og skolepædagoger får redskaber til at styrke det pædagogiske beredskab for de nytilkomne børn. Dertil kommer metoder til at arbejde med forældrene. Redskaberne kan bruges til at arbejde forebyggende og psykosocialt med at styrke børnenes trivsel, læring og modstandskraft/resiliens.

Denne tilgang muliggør inklusion i det danske skolesystem for en gruppe sårbare børn og er dermed med til at sikre børnenes aktive og positive deltagelse i det danske samfund.

Forældre

Forældre med flygtningebaggrund, der har børn i folkeskolens indskoling eller mellemtrin, vil få tilbudt at deltage i workshops. Her bliver der taget udgangspunkt i forældrenes ressourcer samt oplevede udfordringer og behov. Relationen mellem børn og forældre sættes i centrum med det formål at styrke mestring af forældrerollen i en ny kontekst. Der vil være fokus på godt samspil, og forældrene vil få styrket deres evne til tidligt at opspore mistrivsel hos deres børn.

Kommuner

Kommunernes fagpersoner (lærere, skolepædagoger, integrationskonsulenter, familievejledere osv.) får kompetencer og redskaber til systematisk at arbejde med at styrke børnenes udvikling, selvtillid og selvværd samt at nå forældrene og understøtte deres forældrekompetencer i en ny kontekst i Danmark.

Som en del af indsatsen vil der blive udarbejdet en cost-benefit analyse, som forhåbentlig vil vise kommunerne, at en indsats på dette område er en rigtig god investering, fordi den systematiske psykosociale indsats vil give nyankomne børn bedre trivsel og dermed bedre læring og integration. Indsatsen vil både være til gavn for børnene og kommunekassen.

Information fra projektet

Projektet er støttet af vores to samarbejdspartnere

Projektet er støttet af vores to samarbejdspartnere