Coronaskygger historier

Om antologien Coronaskygger

I slutningen af 2020 udskrev Red Barnet en skrivekonkurrence i samarbejde med internetplatformen Movellas. Målet med konkurrencen var at give børn og unge mulighed for at formidle nogle af de tanker og følelser, de havde haft i forbindelse med coronapandemien – så andre kunne få et indblik i hvilken omvæltning, det havde været i deres liv både i og uden for skolen.

Det var muligt at skrive i forskellige genrer, og ud af puljen af mange gode bidrag, har vi valgt ti tekster, som vi har samlet i denne antologi. Bogen indeholder desuden fem korte tekster på engelsk, som er bidrag fra børn i Bangladesh.

Som tillæg til antologien har vi udarbejdet nogle forslag til, hvordan I kan arbejde med teksterne i dansk og engelsk på mellemtrinnet eller i udskolingen. Vi håber, I vil synes om teksterne, der på samme tid er meget forskellige og har mange lighedstræk.

God fornøjelse 😊

Dette er et inspirationskatalog til undervisere i dansk og engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen.  Opgaverne varierer i sværhedsgrad, så I må selv vælge ud og justere, så de kommer til at matche jeres elevers faglige kunnen.

Download og læs bogen ’Coronaskygger’ (pdf)
Download og læs bogen ’Coronaskygger’ (2-sidet pdf) 

Dansk - idéer til undervisning

Mellemtrin og udskoling:  

Arbejd med vinderteksterne 
Ud af de ti tekster kårede juryen tre vindertekster, som er at finde forrest i antologien:   

 • Coronaskygger over dig og mig (digt) 
 • Bedstes dagbog (novelle) 
 • Coronadagbog (dagbog) 

Lad eleverne læse de tre vindertekster. I kan enten arbejde hele klassen med en tekst ad gangen eller dele klassen op i mindre grupper, der efterfølgende arbejder med hver sin tekst og fremlægger for de andre. Vi har formuleret opgaverne som ideforslag, som I selv kan tilpasse, så de passer til klassens faglige niveau.
 

Coronaskygger over dig og mig 

 • Læs digtet og genfortæl for hinanden hvad det lyriske jeg’ tænker og håber på. 
 • Øv jer i at læse digtet højt, så det bliver flydende og rimene træder frem. 
 • Hvilke sproglige virkemidler lægger I mærke til? (Hvad gør det sprogligt interessant?) 
 • Tal om, hvad I kan genkende fra jeres eget liv under Coronapandemien  Er der også noget som I slet ikke kan genkende? (Find eksempler og begrund.) 

Bedstes dagbog 

 • Læs novellen og lav et kort resumé af handlingen. 
 • Hvad får vi at vide vi om hovedpersonen Lily? 

  I novellen er der mange ting, som ikke direkte står i teksten, men som læseren alligevel kan fornemme ved at læse ’mellem linjerne’.  Besvar disse spørgsmål og find de steder i teksten, som får jer til at nå frem jeres konklusioner: 
 • Hvornår tror I, at novellen foregår?  
 • Hvorfor reagerer faren mon  følelsesmæssigt, da Lily spørger ham om, hvad Corona er og da han opdager, at hun har bedstemorens dagbog? 
 • Hvorfor mon han giver dagbogen til et museum? 
 • Hvordan har Lily det med, at de ikke fremover må tale om 'det'? 
 • Skriv en ny slutning, som giver et bud på, hvad der sker, når Lily kommer hjem fra besøget i urnetårnet. 

Coronadagbog 

 • Læs dagbogen og notér hvilke ting personen vælger at fremhæve fra det første år i coronapandemien?
 • Kun de første dagbogsnotater er forsynet med dato. Find realistiske bud på, hvornår de andre dagbogsnoter kunne være skrevet. (Begrund jeres valg af dato ud fra det, personen skriver om.) 
 • Tal om, hvad I kan genkende fra jeres eget liv i 2020 – og om der er noget I ikke kan genkende. 
 • Skriv selv to dagbogsnotater, hvor du tager udgangspunkt i dine minder: 
  Et fra marts 2020 – kort efter den første nedlukning af Danmark 
  Et fra december 2020 – da de ældste elever igen blev sendt hjem til onlineundervisning. 
 • Læs jeres egne dagbogsnotater højt for hinanden og sammenlign jeres erindringer.

   

Forslag til arbejdsspørgsmål til øvrige tekster: 

Smartbox (dystopisk scifi-novelle) 

 • Læs Smartbox – hvilken genre er det? (Hvad det er for en type tekst?) 
 • Skitsér kort handlingen og hvornår den foregår. (Hvad sker der i teksten og hvilket år er det cirka?)
 • Lav en personkarakteristik af hovedpersonen CP345? (Hvem er han, og hvad ved vi om ham – find begrundelser i teksten).
 • Hvilke andre personer er vigtige for handlingen? – Beskriv dem og forklar, hvorfor I synes, de er vigtige. 
 • Hvordan slutter Smartbox – og hvad synes I om slutningen? 
 • Skriv jeres bud på, hvad drengene ser, da de til sidst i kor råber: 'Det må sgu da være løgn!' – sammenlign alle jeres forskellige bud på, hvad der sker udenfor. 

Den nye hverdag (dagbog) 

 • Læs dagbogen og notér i punktform, hvad personen beretter om i månederne marts, april, maj og december 2020 samt i februar 2021 
 • Noter i punktform, hvad I selv kan huske fra de samme måneder og sammenlign listen med dagbogsskriverens… Hvilke ligheder og forskelle er der på jeres minder? 

For mange spørgsmål (digt) 

 • Læs digtet og tal evt. om, hvordan det er bygget op. (Fx Antal strofer og vers) 
 • Hvad handler digtet om? Er der noget I lægger særligt mærke til, når I læser det? 
 • Digtets titel er 'For mange spørgsmål' – notér hvilke spørgsmål digtet stiller?
 • Kan I besvare nogle af spørgsmålene?  
 • Hvilken effekt synes I, at de mange spørgsmål har? (Hvordan påvirker det læseren?) 
 • I digtet optræder der mange stedord både i ental og flertal. (Der er både brugt personlige stedord i første person 'jeg, vi og os' og i tredje person 'de' samt det ubestemte stedord 'man'). 
 • Find personlige stedord i digtet og diskutér, hvilken betydning det har, at 'det lyriske jeg' veksler mellem flere forskellige stedord (og fx ikke bare vælger at skrive 'jeg' hele vejen igennem. 
 • Hvilken stemning efterlader digtet jer i? 

Covidiot (digt) 

 • Læs digtet og beskriv i punktform, hvad de fem strofer handler om. 
 • Find eksempler på sproglige virkemidler som digteren benytter sig af. (Er der: rim? rytme? bogstavrim? symboler? særligt ordvalg?) 
 • Diskutér digtets titel – hvorfor mon det hedder Covidiot? Og hvad synes I om titlen? 

Kære søde, forfærdelige Corona (digt) 

 • Læs digtet, og tal om, hvad I kommer til at tænke på, når I læser det 
 • Hvilken grundstemning, synes I der er i digtet? 
 • Find eksempler på sproglige virkemidler, som digteren benytter sig af. (fx brug af bogstavrim, billedsprog, symboler og gentagelser?)  
 • 'Kære søde, forfærdelige Corona' minder på mange måder om et kærlighedsdigt, og 'det lyriske jeg' henvender sig gennem hele digtet direkte til Corona. 
 • Find eksempler i digtet, hvor det lige så godt kunne have været et digt om ulykkelig kærlighed.  
 • Sammenlign eventuelt med digtet 'for mange spørgsmål' – hvad har de to digte til fælles? 

Coronaliv (digt) 

 • Læs det korte digt og notér alle de ting, som ’det lyriske jeg’ er frustreret over. 
 • Gennemgå listen og tal om, hvilke ting I selv kan genkende fra jeres eget liv. 
 • Hvilken grundstemning, synes I der er i digtet? – er der steder hvor stemningen skifter? 
 • Øv jer i mindre grupper på at læse digtet højt,  rimene kommer tydeligt frem. 

Corona i sin hverdag (dagbog) 

 • Læs dagbogen og notér i punktform, hvilke begivenheder, der har været vigtige i pigens liv. 
 • Kig nærmere på pigens sproglige stil og beskriv den. (Skriver hun formelt/ uformelt, personligt/ upersonligt Og er der andet, I lægger mærke til. - Find eksempler i teksten, der understøtter jeres pointer.)  
 • Synes I at dagbogen virker troværdig? – (Altså tror I på at det kunne være et uddrag fra en almindelig teenagers liv under coronapandemien i Danmark?) – Begrund hvorfor/ hvorfor ikke med eksempler fra teksten.  

Lyrik-forløb - Læs og skriv selv egne Coronadigte 

I forbindelse med et forløb om lyriske virkemidler, kan I tage udgangspunkt i – eller blot supplere med digtene her fra antologien. (Der er i alt 5 danske corona-digte i antologien, og vi har udarbejdet forslag til arbejdsspørgsmål til alle tekster).  

Herefter skal eleverne selv skrive egne corona-digte. –  I kan eventuelt afslutte forløbet med at invitere forældrene til en online digtoplæsning, hvor eleverne fremfører deres digte, eller vælge en mere analog tilgang og samle alle digtene i en klasseantologi – som eleverne på gammeldags manér kan aflevere derhjemme.    

Samtale i klassen

Selvom mange efterhånden er trætte af at tale om corona-pandemien, så er det vigtigt stadig at huske på, at skolenedlukningerne og de mange restriktioner for mange har være været en sej omgang. 

Da Red Barnet i februar 2021 testede det nye dialog og målingsredskab Børnebarometeret på fem skoler, viste resultaterne at: 

 • 50% af eleverne svarede, at de aldrig eller sjældent taler med andre om, hvordan nedlukningen har påvirket dem.   
 • 50 % angav, at de ind i mellem eller ofte har følt sig ensomme. 
 • 3 ud af fire børn tror, at der er elever i deres klasse, som føler sig ensomme. 

Selvom disse tal ikke er statisk valide, giver de anledning til eftertanke. Vi har derfor lagt dem ud på siden, hvor 'Coronaskygger’' ligger til download – i håbet om, at de kan føre til en klassesamtale om, hvordan det står til med trivslen i jeres klasse. 

Hvis I gerne selv vil deltage, så kan du her læser mere om Børnebarometer-målingen. Du tilgår målingen ved at logge ind med dit uni-login. Dine elever skal ligeledes bruge deres uni-login – men alle svar er naturligvis helt anonyme. 

Engelsk - idéer til undervisning

Bagerst i antologien finder I fem corona-tekster skrevet af børn fra Bangladesh. Der er tre digte, en bangladeshisk piges beretning om hverdagslivet under corona-pandemien samt en eventyrlig fortælling.

I kan enten vælge at læse alle teksterne - fx som led i et lidt større tema om corona-pandemien, eller I kan vælge den eller de tekster ud, som passer bedst til jeres planer. Vi har udarbejdet forslag til arbejdsspørgsmål til alle teksterne, som I evt. kan lade jer inspirere af og til de tre digte har vi lavet et ark med opgaver og gloser, der er lige til at printe ud.

Forslag til arbejdsspørgsmål til de fem bangladeshiske tekster:

'Covid-19'
(Poem) by Jarin Meem, 5th grade, Panga Govt. Primary School

 • Read the poem together and translate it.
 • Tell in your own words what the poem is about.
 • Compare the situation described in the poem with your daily life I Denmark. What are the similarities and differences?

'How to keep safe from Coronavirus'
(Poem) by Shikha Rani, 5th grade, Bancherhat Govt. Primary School

Read the poem and translate it.

 • Find all safety rules mentioned in the poem and write them on a list.
 • Make a list of the Danish authorities' recommendations and compare the two lists.
 • Find an example of covid consequences mentioned in the poem that are more severe in Bangladesh than in Denmark.

'Mask'
(Poem) by Brishty, 5th grade, Dr. Abdul Jabbar Govt. Primary School

 • Read the poem and make sure you understand it.
 • What consequences of Covid-19 are mentioned in the poem? (make a list)
 • What do you think is the message of this poem? (what does the poet want to tell us?)

'Days of a Girl in Corona period'
(Report) by Hashi Moni, 5th grade Chainabazar Govt. Primary School

 • Read Hashi Monis report of her life during the corona pandemic.
 • Team up with a partner and prepare a short presentation where you tell Hashi Monis story in your own words.
 • Write a short report or prepare a short presentation: How has the Corona pandemic affected your daily life?

‘Tale of an Old Lady’
(Tale) by Mounota Islam Mahi, 4th grade, Rajarhat Model Government Primary School  

Read the tale and answer the questions below:

 • What do we know about the Old Lady?
 • Why is she important to the king's children?
 • What happens when the Old Lady gets sick?
 • The tale ends with these words:
  'Therefore, the learning is we all have to be together in the crisis period. Not just for any virus attack, no matter how fierce storms come, we have to face them with courage and move forward in anticipation of a beautiful day by keeping a smile on our faces'.
  What do you think about that – do you agree (why/ why not)?

 

Arbejd med temaet Coronapandemien – fx under overskrifterne ’The corona pandemic in Denmark and Bangladesh’ (mellemtrin) eller ’The corona pandemic in developed and developing countries’ (udskoling)

På mellemtrinnet kan I fx bruge de fem bidrag fra bangladeshiske børn som et tema om hverdagen under Corona i Danmark/ Bangladesh. For udskolingens vedkommende kan I også vælge at gøre det mere globalt og dykke ned i, hvordan corona-pandemien har påvirket i- og u-lande og inddrage børnenes tekster som en del af.

'My Hero is You'

Billedebogen 'My Hero is You' er resultatet af et internationalt samarbejde. Red Barnet, Røde Kors med flere har bidraget til bogen, hvor mere end 1.700 børn, forældre, omsorgspersoner og lærere fra 104 lande over hele kloden har fortalt, hvordan de håndterer Corona-pandemien.   

Historien er siden blevet fortalt til børn i lande, som er ramt af COVID-19, og feedback fra både børn og voksne er siden brugt til at redigere og fastlægge den endelige historie. Dette er en historie for og af børn fra hele verden. 

Borgen er er skrevet og illustreret af britiske Helen Patuck for FN-afdelingen Inter-Agency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings (IASC MHPSS RG 

Selvom bogens målgruppe er yngre børn, kan I sagtens anvende den i skolen fx som et led i engelskundervisningen, hvor du fx kan bede dine elever forholde sig til, om de synes bogen lever op til sit formål om at oplyse børn om corona samt give dem mulighed for at tale om deres bekymringer i forhold til sygdommen. 

Du kan finde bogen indlæst som del af denne engelske podcast og eventuelt afspille den i klassen - mens du viser billedebogen på smartboardet. Klik her for at gå til podcast 'My Hero is You' (17.38 minutter). 

Bogen findes også på dansk. Hent den danske version 'Min helt er dig' eller se video med skuespiller Esben Dalgaard, der læser bogen højt på dansk

På YouTube kan I finde en lille ordløs animationsfilm på 6,25 minutter. I kan eventuelt afslutte arbejdet med 'My Hero is You' ved at lade eleverne se filmen og derefter selv skrive et engelsk speak, der passer til billederne. 

Klik her for at se den ordløse animationsfilm: ‘My Hero is You’.