Materialets opbygning

Materialets opbygning

ALLE SAMMEN hænger sammen med Red Barnets tidligere udgivelser LEGE SAMMEN og STÆRKE SAMMEN. Alle tre udgivelser har fokus på, at social resiliens er afhængig af samspillet mellem den enkelte og de sociale relationer i den konkrete kontekst – skolen, familien og lokalsamfundet. LEGE SAMMEN
fokuserer på legens betydning fra 0. klasse og gennem hele skoletiden. STÆRKE SAMMEN fokuserer på mellemtrinnet (kan også bruges i udskolingen), hvor der tages fat på emner som rettigheder, beskyttelse mod vold og overgreb samt opbyggelsen af stærke fællesskaber.

Det er et modulopbygget materiale, som er tilpasset Undervisningsministeriets Fælles Mål i flere fag, fx i dansk og i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (den fagdidaktiske kobling), og som også kan bruges i den understøttende undervisning. ALLE SAMMEN udgør den overordnede ramme for skolens arbejde med resiliens. Her arbejdes der med alle de systemer og relationer, som har betydning for udviklingen af resiliensfremmende miljøer for børn og unge (og voksne).

ALLE SAMMEN giver konkrete værktøjer og inspiration til arbejdet med resiliens i dette helhedsperspektiv for hele skolen.

Forsider til Alle Sammen, Stærke Sammen og Lege Sammen

Materialets kapitler

I hvert kapitel i ALLE SAMMEN finder du:

  • En kort introduktion
  • En liste med bud på, hvordan man kan arbejde med sine professionelle relationskompetencer og
    understøtte social resiliens gennem hverdagshandlinger
  • En værktøjskasse med konkrete redskaber, øvelser og modeller, som I sammen kan lave for at
    skabe resiliensfremmende miljøer på og omkring skolen
  • Idéer og referencer til det videre arbejde

De konkrete redskaber er ikke nødvendigvis et koncept, der skal overføres en til en. Dette er et bud på, hvordan man kan arbejde med social resiliens i danske skoler, og en hjælp til at skabe rammen om arbejdet. Derfor er det op til jer at finde ud af, hvordan materialet og redskaberne giver bedst mening for netop jeres skole.

Har I rigtig gode oplevelser og historier, eller er der noget, der slet ikke fungerer, må I meget gerne kontakte skoletjenesten@redbarnet.dk, så vi kan dele de gode historier med andre og lave om på det, der ikke fungerer.

ALLE SAMMEN er udviklet i et samarbejde mellem Red Barnet, Aarhus Universitet og VIA University College (ved ph.d.-studerende i social resiliens på skoler Jeppe Kiel Christensen og professor Peter Berliner) samt fem skoler (Højen Skole, Thyregod Skole, Vejle Friskole, Katrinebjergskolen og Thurø Skole). Skolerne har givet input til vejledningen og praksisarbejdet fra allerførste spadestik og afprøvet materialet på deres skoler med henblik på løbende evaluering og afsluttende vurderinger. Mange tak for alle jeres gode, konstruktive og kreative input. Uden jeres praksisviden var dette materiale aldrig blevet det samme.

ALLE SAMMEN og skolens formål

ALLE SAMMEN er et materiale, der understøtter folkeskolens formål om at fremme elevernes trivsel og læring samt den enkelte elevs alsidige udvikling. I folkeskolens formålsparagraf, stk. 2, står der, at
'Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle',og i stk. 3 står der, at 'Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre'.

ALLE SAMMEN har netop fokus på, hvordan alle aktører i skolen kan indgå i og bidrage til at skabe et resiliensfremmende fællesskab med forventninger til alle børn, hvor fokus er på tillid, samarbejde, omsorg og medbestemmelse i meningsfulde rammer. Arbejdet med at understøtte resiliensfremmende miljøer spiller sammen med dannelsen af hele mennesker og skolens trivselsarbejde. ALLE SAMMEN-materialet kan indgå i alle skolens fag, fx dansk, historie, samfundsfag, sløjd/billedkunst, sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab, samt i den understøttende undervisning. De bagvedliggende hovedtanker om værdier og kultur er vigtige for alle skolens ansatte samt forældre og lokalsamfund.

At tænke i resiliensfremmende fællesskaberogtilrettelægge læring og forløb ud fra en fællesskabendedidaktik er et anliggende for såvel skolens ledelse som alle pædagoger og lærerepå skolen. Det skal gerne gennemsyre hver dag og hver time i skolen. ALLE SAMMEN er således ikke kun klassepædagogensog klasselærerens opgave, men angår alle skolens ansatte, da faglighed og trivsel hænger sammen og understøtter hinanden.

ALLE SAMMEN kan også indgå som inspiration til tema-og trivselsdage samt fælles emneuger for hele skolen.

'Vi kan se materialet blive brugt ind i vores AKT og trivselsteam, den understøttende undervisning og i klassens time og den generelle fagundervisning.Vi ser materialet understøtte folkeskolereformens mål om at udligne sociale skel. Vi kan se materialet blive brugt som en metode, som alle undervisere og ansatte skal introduceres for, og dermed som noget, der er synligt på skolen kontinuerligt.'

Citat fra Højen Skole.

Red Barnet udbyder superbrugeruddannelse i STÆRKE SAMMEN - og ALLE SAMMEN-materialerne. Så hvis jeres skole vil blive rigtig gode til at anvende materialet, anbefales det at lade mindst to lærere, pædagoger eller AKT’er fra skolen uddanne sig. For selvom ALLE SAMMEN-materialet er let at gå til, og skolens ansatte i princippet skulle kunne bruge det, som det er, får man naturligvis mere ud af at have personale lokalt på skolen, der har fået styrket deres kompetencer og er sat grundigt ind i tankerne bag ALLE SAMMEN.

Hvis I vil vide mere om superbrugeruddannelsen, kan I kontakte skoletjenesten@redbarnet.dk