Skolens børnesyn

Formål

At få udviklet / skærpet skolens børnesyn og italesat dette sammen. Herunder hvilke værdier, der skal ligge til grund for børnesynet, samt hvilke tiltag, der skal til for at omsætte skolens børnesyn til praksis.

Deltagere: Skolens ledere, pædagoger og lærere

Tidsforbrug: 90-120 minutter. Dette inkluderer ikke forberedelse.

Før I går i gang med øvelsen, er det vigtigt at have sat sig ind i, hvad et Børnesyn og også gerne, hvad et ressourcesyn er. I kan med fordel læse de to afsnit i afsnittet Begreber i ALLE SAMMEN ovenfor. Disse afsnit kan også kopieres og udleveres som handout, der skal læse inden I går i gang med øvelsen.

Hvor: På et personalemøde el. lign.

Materialer: Et flipchart og tusser. I kan forberede en tegning af et træ med grene, blade, en stamme og rødder inden I starter (se illustration øverst – hvis I tegner træet skal det selvfølgelig være uden eksemplerne). I kan også lave nogle præfabrikerede papirer formet som blade, rødder og barkstykker (til stammen) som I klistrer på.

Grafik træ Alle Sammen

Eksempler på tegninger/modeller, der kan benyttes.

Grafik raket Alle Sammen

Eksempler på tegninger/modeller, der kan benyttes.

Beskrivelse

Denne øvelse består af to aktiviteter:  

 • Omvendt brainstorm

 • Vores Børnesynstræ/-raket 

I den omvendte brainstorm vender man først perspektivet på hovedet og diskuterer det omvendte scenarie af det, man gerne vil se. Hvis man for eksempel gerne vil have et børnesyn, der resulterer i, at børn trives og lærer, så kigger man først på, hvordan det ville se ud, hvis børn ikke trives og lærer. Dernæst vender man de negative udsagn til positive, så man får nogle bud på, hvad der skal til, for at børn trives og lærer.  

Omvendt brainstorm

Denne øvelse tager cirka 30 minutter.

1. Lav en omvendt brainstorm, hvor I diskuterer følgende:

'Hvad skal vi gøre, hvis vi skal have en skole, hvor børn ikke trives, hverken fagligt eller socialt?'
 

2. Skriv alle inputs op på en tavle/flipchart papir. Eksempler på udsagn/input kan være:

 • Råbe af børnene i undervisningen
 • Ikke inddrage børn i undervisningen
 • Tale løs uden at lytte til børn
 • Nedgøre/latterliggøre børn over for klassen
 • Være mistroiske over for børn
 • Ikke skabe muligheder for at lade børnene udfolde sig kreativt – det skal ikke være sjovt at gå i skole
 • Fremme individet frem for fællesskabet
 • Ikke tro på, at børn gør deres bedste og kan bidrage væsentligt til et bedre undervisningsmiljø.

 3. Nu vendes alle (eller de vigtigste) udsagn/input der står på tavlen/flipchart papiret om til positive udsagn.

Eksempler på positive udsagn kunne være:

 • Vi råber aldrig af børn i undervisningen
 • Vi inddrager børn så meget som muligt i undervisningen (fx ved at…)
 • Vi lytter til børn og taler kun i korte sætninger
 • Vi roser børn for deres bidrag og indsats, vi nedgør dem ikke og taler ikke dårligt om dem
 • Vi inddrager kreative øvelser, leg og sjove aktiviteter i undervisningen, sådan at det bliver sjovt og inspirerende at gå i skole og lære noget
 • Vi inddrager gruppearbejde, fællesskabende og tværfaglige aktiviteter (på tværs af klasser/årgange) så meget som muligt i undervisningen
 • Vi tror på, respekterer og inddrager børns meninger og bidrag, der hvor det giver mening og er relevant.

Børnesynstræ

Den øvelse tager mellem 60 og 80 minutter 

 1. Allerførst skal I tegne et træ på et stykke flipchart. Der skal være rødder, en god tyk stamme, grene og blade (se eksempel på illustrationen nedenfor). En af jer kan også med fordel have tegnet træet på forhånd.

 2. Start med at diskutere træets krone. Dette er resultaterne af jeres børnesyn – altså, hvordan I gerne vil have, at jeres børnesyn udmønter sig i praksis – hvad kommer der ud af at have det? Hvilke børn (og voksne) får I ud af at have netop dette børnesyn? Der skal mest være fokus på børnene, men også gerne nogle resultater for personalet på skolen og evt. forældre. Det kunne fx være nogle positive, selvstændige børn, motiverede for læring, der føler sig trygge og giver konstruktive bidrag, kreative børn, børn, der trives, og så videre. For de voksne på skolen kunne det være personale, der tør fejle, personale, der trives, personale der samarbejder, og så videre. I kan skrive resultaterne på træets blade eller grene (se illustrationen ovenfor).

 3. Nu skal I så gå ned til træets rødder. Her skal I diskutere værdier eller principper i skolens børnesyn – hvad er det for værdier, der kan få træet til at gro og som skaber de ønskede resultater i træets krone? Det kan fx være 'En tro på at alle børn (og voksne) på skolen gør deres bedste', 'Plads til forskellighed', 'Hjælpsomhed - vi er fælles om det', 'Skolen er et sjovt sted at være', 'Børn skal inddrages', 'Vi har tillid til hinanden', og så videre. I kan skrive værdierne på træets rødder (se illustrationen ovenfor). I kan både skrive værdier på, som I allerede har i skolens værdigrundlag/vision eller lignende, samt nye værdier, som I synes der skal tilføjes. Markér dem evt. så I nemt kan skelne mellem, hvilke værdier der er nye og hvilke I allerede har. I kan også med fordel bruge nogle af De 10 Grundingredienser for et resiliensfremmende miljø (beskrevet i afsnittet 'Begreber i ALLE SAMMEN'.

 4. Dernæst skal I fokusere på træets stamme. Stammen er den, der forbinder værdierne med resultaterne og hvordan børnesynet ser ud i praksis. Dvs. her skal I diskutere hvilke strategier eller konkrete tiltag, der skal til for at I kan implementere værdierne og jeres børnesyn i praksis. I kan skrive tiltag på, som I allerede gør (og evt. gerne vil gøre mere af), samt nye tiltag, der skal til. Markér dem, så I nemt kan skelne mellem, hvilke der er nye og hvilke I allerede gør. Tiltag kan f.eks. være at inddrage leg og kreative øvelser i undervisningen, at huske at lytte til børn, ikke råbe af dem eller tale ned til dem – samt at opfordre børnene til at gøre det samme i forhold til hinanden, at prioritere aktiviteter, hvor børn arbejder sammen på tværs af klasser/årgange, at gøre sig umage for at have et ressourceorienteret syn i undervisningen og dagligdagen på skolen, osv. (se illustrationen ovenfor).

 5. Til sidst kan I diskutere, hvordan værdierne (træets rødder) og tiltagene (træets stamme) hænger sammen med skolens praksis og værdier i dag, og hvad der eventuelt skal laves om på eller gøres mere/mindre af, for at komme frem til de ønskede resultater for børn og voksne på skolen (træets krone).

Variation
I kan vælge at trin 2-4 som gruppearbejde, hvor hver gruppe skriver resultater, værdier og tiltag på post-it notes eller på præfabrikerede 'blade', 'rødder' og 'barkstykker'. Dernæst diskuteres disse trin for trin (1. resultater, 2. værdier, 3. tiltag) i plenum og dem man er enige om klistres på træet. Til sidst diskuterer I punkt 5. i plenum. Hvis I vælger gruppearbejde, skal I være indstillet på, at øvelsen tager længere tid.

Idé 
I kan efterfølgende skrive træet om til skolens børnesyn i en lille folder, hvor værdierne skrives først som de overordnede principper for skolens børnesyn og som skolens arbejde bygger på, tiltagene skrives som den strategi der skal til for at leve værdierne i praksis og resultaterne er de ønskede mål for jeres børnesyn. Brug eventuelt hovedpointerne fra øvelsen til af revidere jeres værdigrundlag eller beskrivelsen af skolen på jeres hjemmeside samt andre relevante kommunikative platforme.