Forældregruppens arbejde

med de 10 resiliensfremmende grundingredienser

Formål

At forældre laver guidelines for samarbejde gennem udvælgelse af 3-4 grundingredienser med tilknyttede handlinger i skole-hjem-samarbejdet.
Forældrene skal have viden om resiliensfremmende miljøer/handlinger (via de 10 resiliensfremmende værdier/grundingredienser) og sammen reflektere over, hvordan de kan være med til at bidrage til et godt børnefællesskab for hele klassen. Idéen er, at forældrene på denne måde får ejerskab til de grundingredienser, der udvælges i samarbejdet.

Deltagere: Forældre, pædagoger, lærere og evt. en repræsentant fra ledelsen eller skolebestyrelsen.

Hvor: På et forældremøde, 0.-9. klasse.

Tidsforbrug: 75-90 min. (NB! Husk også at sætte tid af til forberedelse – se filmen, og print plakaten med de 10 resiliensfremmende grundingredienser ud, så den kan bruges i øvelsen).

Materialer

Se filmen 'Professoren og børnene – om de 10 grundingredienser i resiliensfremmende miljøer'.

">

Se eventuelt også de små enkeltfilm (3-5 min. pr. film) om hver af grundingredienserne – eller vælg nogle af dem ud, og se dem

Arbejdsark/planche med de 10 grundingredienser.  I kan også bruge plakaten, som I kan printe ud og hænge op. 

De 10 resiliens grundingredienser

Beskrivelse

  1. Der afsættes tid på et forældremøde til at arbejde med resiliensbegrebet, og baggrunden for mødet ridses op; nemlig at forældrene er medspillere i at skabe et inkluderende miljø, og at de har indflydelse på den kultur og de mønstre, der udspiller sig i klassen – inklusive alle børnenes mulighed for at trives og udvise resilient adfærd.

  2. Mødet indledes med at se filmen ’Professoren og børnene – om de 10 grundingredienser i resiliensfremmende miljøer’.

  3. Forældrene inddeles i grupper med 3-4 personer, og hver gruppe får et sæt med de 10 grundingredienser i resiliens, som de sammen skal reflektere over. Det kan f.eks. gøres på følgende måde: Arbejdsarket med de 10 grundingredienser/plakaten lægges på bordet foran dem, og hver person vælger 1-3 temaer, som de synes er vigtige i forhold til hele klassen. Det begrundes, hvorfor man har valgt temaet – hvad er det i den grundingrediens, der har betydning for klassen?

  4. Fælles opsamling, hvor en tovholder (f.eks. klassepædagogen, klasselæreren eller en forælder) hører alle gruppernes bud på, hvilke 3-4 temaer der er vigtigst for dem. Hvis børnene i klassen allerede har arbejdet med de 10 værdier (’Klassesamtale om klassens værdier’ – se afsnittet ’Redskaber’ i kapitlet ’Børnene på skolen’), kan I vise deres plakat og valg af grundingredienser frem. Det besluttes i fællesskab, hvilke af de 10 resiliensfremmende værdier der skal have særlig betydning for forældrene i deres samarbejde med skolen og om børnene/klassen. Se eventuelt også nogle af de ti korte film om hver af grundingredienserne.

  5. Forældrene går tilbage i deres grupper, eller nye grupper dannes, hvis man ønsker at blande forældrene noget mere. Ud fra de værdier, der er besluttet, laves en række handleværdier for forældre, sådan at værdierne ikke bare forbliver ord, men bliver værdier omsat i handling. En handleværdi ud fra værdien ’retfærdighed’ kunne være: Alle skal behandles lige godt – det betyder for os, at arrangementer og fødselsdage altid er for enten alle børn eller alle pigerne/alle drengene. Et andet eksempel kunne være ud fra værdien ’samhørighed’: Vi prioriterer fællesskabet blandt børnene højt, og det betyder, at vi hjælper hinanden, f.eks. med at tage et barn med til et skolearrangement, hvis dets egne forældre ikke kan deltage.

  6. Fælles opsamling, hvor alle forslag til handleværdier læses op, og det vedtages efterfølgende, hvilke der skal med i det endelige dokument.

  7. Efter mødet sendes dokumentet ud til alle forældre og lægges i klassens digitale arkiv. Idé: Hvis man på skolen har inddraget skolebestyrelsen i det resiliensfremmende arbejde, kan man invitere en repræsentant fra skolebestyrelsen med på forældremødet. Skolebestyrelsen kan blive en slags ’resiliensambassadører’, der udgør en mulig ressource i forhold til at understøtte og fremme resiliensprocesser og dermed en positiv kultur på skolen.