Høringssvar

Vi arbejder for børns rettigheder

Red Barnet arbejder for at styrke børns rettigheder. Det gør vi blandt andet ved at bidrage til lovgivningsprocessen gennem fortalerarbejde og afgivelse af høringssvar. Her kan du læse Red Barnets senest afgivne høringssvar.

 

Høringssvar 2023

19. juni 2023
Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven  

23. juni 2023
Vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
 
10. august 2023
Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester

10. august 2023
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Høringssvar 2022

17. november 2022
Red Barnets bemærkninger til Handlingsplan mod vold i nære relationer 2023-2027

20. december 2022
Vedr. høring om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn
 

Høringssvar 2021

1. maj 2021
Afrapportering fra den tværministerielle Task Force Evakuering (TFE) af 18. maj 2021

Høringssvar 2020 

14. december 2020
Høringssvar vedr. høring over udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger)

16. november 2020
Red Barnets høringssvar vedr. høring over udkast til vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

4. november 2020
Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse)

28. september 2020  
Høringssvar vedr. lovovervågning af lov nr. 311 af 4. april 2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn, genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)

20. september 2020
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning)

18. marts 2020  
Red Barnets høringssvar på Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

4. februar 2020  
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter)
 

Høringssvar 2019

21. oktober 2019  
Red Barnets bemærkninger til forslag om frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

15. oktober 2019
Red Barnets bemærkninger til udkast til lov om et midlertididig børnetilskud til visse forsørgere.

26. september 2019 
Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager)

20. september 2019
Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning)

11. februar 2019
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud til dømte seksualforbrydere)