DEBAT: De sidste danske børn skal hjem fra lejrene i Syrien

26-10-2021
NYHED

Det strider imod internationale konventioner, at Danmark fortsat stiller adskillelse af mor og barn som betingelse for at hente de sidste børn hjem fra fangelejrene i Syrien. Red Barnet og FN’s særlige rapportør for menneskerettigheder opfordrer regeringen til at evakuere de sidste fem børn og deres mødre hurtigst muligt.

Af Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet, og Fionnuala D. Ní Aoláin, FN's særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme

Det er glædeligt, at de 14 børn og deres mødre omsider er hentet hjem fra de syriske fangelejre. Regeringen har truffet den helt rigtige beslutning om at evakuere børnene og mødrene, hvilket er med til at konsolidere Danmarks rolle som foregangsland på det humanitære og menneskeretslige område. Og hjemtagelsen er da også blevet positivt bemærket i udlandet.

Men selvom de fleste af børnene nu er hjembragt, må vi ikke glemme de sidste fem danske børn, som endnu ikke er evakueret. De lever fortsat i uvished under horrible og umenneskelige forhold i de syriske lejre. De er frihedsberøvede og har yderst begrænset adgang til uddannelse og lægehjælp, ligesom deres sikkerhed er truet. Og de har et lige så stort behov for beskyttelse som de 14 evakuerede børn.

Derfor er det forstemmende, at regeringen vil efterlade de sidste fem børn, der alle har dansk indfødsret, medmindre deres tre mødre frivilligt lader sig adskille fra dem. Det kan vi som børnerettighedsorganisation og FN’s særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme ikke understrege nok.

Regeringen afviser at hjemtage mødrene med den begrundelse, at de danske myndigheder har frataget dem deres danske statsborgerskab. Men fratagelsen af mødrenes statsborgerskab er fra et retsstatsperspektiv under al kritik, fordi det er sket helt uden rettergang, og mens kvinderne har været tilbageholdt i lejrene, hvor kommunikation med omverden og adgang til juridisk bistand og information har været stærkt begrænset.

Fra et børneperspektiv er konsekvenserne hjerteskærende. For beslutningen om at fratage mødrene deres statsborgerskab kaster deres børn ud i et juridisk limbo, som risikerer at fastholde dem i livsfare i lejrene på ubestemt tid. Her må og skal barnets tarv altid komme i første række. Tvungen adskillelse af mødre og børn er en krænkelse af retten til familieliv, som det fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og Børnekonventionens artikel 9. De fundamentale rettigheder kan man ikke bare vælge at se bort fra.

Ingen børn skal straffes for deres forældres handlinger. Derfor opfordrer vi til, at man genovervejer fratagelsen af de tre kvinders statsborgerskab, eller som minimum lader dem opholde sig i Danmark, mens deres sager bliver behandlet.

Speciallæger og den børnesagkyndige psykolog fra regeringens egen Task Force konkluderede allerede i maj måned i år, at de tilsete børn er tæt knyttede til deres mødre, og at adskillelse vil påføre børnene en yderligere belastning med risiko for forværring af deres psykiske tilstand. Derfor er regeringens tilbud om at hjemtage børnene uden deres mødre ikke i børnenes bedste interesse.

Og selv hvis mødrene giver tilladelse til, at børnene kan blive bragt til Danmark uden dem, er det tvivlsomt, om deres samtykke til adskillelse under de umenneskelige forhold i lejrene kan anses for gyldigt. For at være gyldigt have en klar forståelse af, hvad der gives samtykke til – både på den korte og lange bane. Det skal være et reelt valg, og moderen må ikke udsættes for nogen form for pres eller tvang til at vælge en bestemt løsning. I alle tilfælde bør hensynet til barnets tarv komme i første række, når man vurderer, om børnene skal evakueres med deres mødre.

At respektere børnenes rettigheder og tarv i denne sag er ikke bare en retslig og humanitær forpligtelse. Det er også i Danmarks interesse, at mødrene og børnene forbliver sammen, da en adskillelse mellem børn og mødre risikerer at spænde ben for den behandling og helende proces, børnene skal igennem for at vokse op og blive velfungerende i samfundet. Derfor appellerer vi til, at regeringen påbegynder evakueringen af de sidste børn og deres mødre. Jo hurtigere de kommer til Danmark, jo hurtigere vil det være muligt at igangsætte den relevante behandling af børnenes fysiske og psykiske skader.

Red Barnet og FN står klar til at hjælpe og støtte den danske regering og myndighederne i det videre arbejde med at få de sidste danske børn og deres mødre bragt hjem i sikkerhed. Det kan kun gå for langsomt.

Debatindlægget er bragt i Berlingske den 26. oktober 2021.